Главная / Маданият / Лаззатланиш сирлари

Лаззатланиш сирлари

Жинсий яқинлик табиат инъом этган ҳодиса бӯлиб, тиббий тилда коитус дейилади. Жинсий яқинликка жинсий аъзолардан табиий фойдаланилади.Бу жинсий яқинлик вақти севги билан ҳақиқий шуғулланиш бӯлиб,фарзанднинг дунёга келишига сабабчи бӯлади.

104077_orЖинсий яқинликнинг кӯнгилли ӯтиши, ундан аёл ва эркакнинг лаззатланиши учун иккала томон ҳам унинг барча санъати билан таниш бӯлишлари лозим.Жинсий яқинлик аёл ва эркак ӯртасидаги меҳр муҳаббатни мустаҳкамлайди, оила тотувлигини, турмуш ҳаловатини Хамда унинг мазмунини таъминлайди. Жинсий лаззатланишнинг йӯқлиги, унинг маданияти, санъати билан нотанишлик кӯпчилик ёшларнинг ажралиб кетишига сабаб бӯлади. Талбалик давримда туғуруқхонадаги амалий машғулот ӯтиш вақтида ёш жувон ва ӯрта ёшдаги тажрибали хотин ӯртасида бӯлиб ӯтган суҳбат ҳали-ҳали ёдимдан чиқмайди. Бу суҳбат қулоғимга чалиниши билан ӯзимни панага олиб, уни охиригача эшитишга муяссар бӯлдим. Тажрибали хотин ёш жувонга савол берди:
«Хайз, эрингиз билан қӯшилганда нимани сезасиз? Мазза қиласизми? Кейин сизга қӯшилишга тез-тез эҳтиёж бӯладими?» Ёш жувон уялиб ва бир оз қизариб: «Қайдам, мен бу нарсаларнинг мазмунига етганимча йӯқ, кӯпинча бу нарсадан қӯрқаман ҳам, ҳеч нимани сезмайман, у кишим тез ухлаб қоладилар»,- деб жавоб берди.
Тажрибали хотин бу жавобдан ажабланиб, ёш жувонга бутун жинсий яқинлик лаззатларини тушунтириб кетди ва сӯзини: «Дунёда бундан ортиқ роҳатбахш лаззат бӯлмаса керак»,- дея тамомлади.
Албатта, ёш жувон туғириқ хонадан чиқанидан кейин эридан ӯша «лаззат»ни кутади. Иффати кучли аёллар: «Турмуш шу экан»,- деб ӯтиб кетишлари ҳам мумкин, лекин илм-техника ривожланган замонамиз аёллари шундай ӯтиб кетармиканлар? Ҳозирги вақтда ёшлар ӯртасида қӯйди чиқдининг кӯплиги, зино ва бошқа иллатларнинг юзага келаётганида нима дейсиз? Демак, бу каби кӯнгилсизликлар келиб чиқмаслиги учун ҳар бир эркак ва аёл жинсий яқинлик саъати ҳақида етарлича билимга эга бӯлишлари лозим.
Уз олдида севган кишиси турган.аёл у билан якинлашиш кандай лаззат келтиришини билади, бу хол эса икки томонда хам кучли жинсий майиллик пайдо булишига олиб келади. Ана шундан сунг икковлон уртасида севги уйини бошланади.

sex1

Эркак ана шу вактда шошмаслиги, аёлни жинсий алокага тайёрлашни хали давом этиши кераклигини ёддан чикармаслиги лозим. Агар эркак жинсий алокагй шошилса катта хато килади. Унда эркак уз хирсини кондириб, аёлнинг коникмай колишига сабабчи булади. Бу холат аёлда эркакка нисбатан хакконий норозилик тугцириши мумкин. Эркак аёлда энт кучли шахвонтгй нукталар клитор, кичик жинсий лаблар, огиз бушлиги, кинга киришдаги шиллик каватлар эканлигини казарда тутиб, жинсий алока бошида олати билан шу ерларни нозик китиклаб уйнаши лозим. Бу ерларга таъсир килиш жинсий алока олдидан тугиладиган севги тимсолидир. Юкорида келтирилган бошка. эроген нукталар кушимча нукталар булиб, баъзан мижози совук аёлларда кушимча жойларни (масалан, кукрак учини) китиклашга тугри келади. Баъзи аёлларда энг кучли кузгатувчи нукта оркада (anus) жойлашган булиб, бу нуктани китиклаш рухий ва мантикий томондан огир ва ечилиши мушкул масаладир. Аёл кишининг жинсий кузгалувчанлиги узгарувчан, у аёлнинг эркакка булган муносабатига боглик. Аёлларда шахвоний хиссиёт кандай булишидан качъи назар, санъаткорона ва нозик муносабат, эроген нукталарга таъсир, уларда жинсий алокага мойилликни албатта кузгатади. Бунда аёлнинг жинсий аъзолари олатни кабул килишта тайёр холга келади. яъни клитор таранглашади, кин эса намланади.

Бир хил аёлларда факат клиторга эмас, балки жинсий аъзоларнинг хаммасига таъсир килишдан кузгалиш содир булади, бу вактда кинга киритилган олат иссиклиги оргазм холатига олиб келади, иккала жинсда хам бир вакгда коникишни юзага келтиради. Агар эркакда уруг тукилиши олдин содир булиб, олат сула бошласа хам, у харакатни тухтатмай давом эттирса, аёлда оргазм (хуш ёкиш) келиб чикади. Купчилик аёллар уз эркагининг юмшок табиатли ва эътиборли булишини хохлашса, бошка айрим аёллар унинг купол ёки кескин харакатларини. кукаришгача олиб борувчи упичларни ёктиришади, лекин бу гурухга кирувчи аёллар унчалик куп эмас. Эркак севги уйини вактида ахамият берадиган холатлардан яна бири аёлнинг жинсий алокага кандап ёндошишилир. Агар аёлда жинсий уйин вактида олинадиган лаззатни узайтириш нияти булса, у алокани чузишга харакат килади. Аёл оргазм вактида албатта кузини юмиб олади. Эркак жинсий алока тугагутгча аёл узини кандай хис этаётганини кузатиб боради. Жинсий алока вактида киши танаси аъзоларида юз берадиган жараёнларга тухталиб утайлик.

Жинсий алокага тайёргарлик ва жинсий алока содир булаётган вактда аёл ва эркак аъзоларида боскичма-боскич куйидвги узгаришлар содир булади. Шартли кузгалиш даври дсб аталадиган боскичда хар икки жинс эркалаш ва эркаланиш билан банд булиб, бусалар огушида бир-бирининг ялангоч таналарини кучадилар. Бу даврда олат нихоятда таранглашиб, унинг бош кисми ва аёлда клиторнинг сезгирлиги ошиб кетади. Эркакда олат эрекция хрлатига утади, аёлларда эса кин намланиб, кичнк жинсий лабга кон куйилиши купаяди ва у кизгиш-корамтир рангга кириб, катталашади. Шундай килиб, эркакда олатни кинга киргизиш, аёлда эса уни кабул килиш иштиёки тугилади, яъни фрикция-тана харакати бошланали, бунда эроген нукталарда кучли китикланиш юзага келади. Бу холатда эркак аёлда жинсий уйгониш доим оркада колишини эсдан чикармаслити керак.

Баъзан олат фрикция вактида аёл эроген юзаларини старли китиклай олмаслиги мумкин. Бундай вактда клитор бошини эркак ёки аёлнинг узи кушимча кигиклаши лозим булади. Фрикиия кучайити билан оргазм даври бошланади ва 3—4 дакика лавом этади. Оргазм давомийлиги тахминий булиб, хар кимда турли муддатда давом этиши мумкин. Оргазм вактида аёл юзи ва бошка ерларининг кизариши, кукрак безларида таранглик, кукрак учининг бироз шишиши аломатлари пайдо булиб, орглзм тугагач, тезда уз аслита кайтади. Кукрак бези учларининг секин шишиши, аёлда оргазм холати содир булмаганидаи нишонадир. Аёлларда уч хил оргазм фаркданади; уларлан биринчи боскич бир зумда юзага келиб, аёл гус уз ссзгисини йукотгандек булали ва бу даврда суюклик кетганлек хис килади. Бу хол аёллар эякуляиияси борлигидаи далолат боради.

Оргазмнинг иккипчи босктгчида аввал тананинг тос кисмида, кейим бутун оргинизм буйлаб иссиклик сезгиси таркалали. Оргазмнинг охирги учинчи боскичида мушаклар кискариши содир булади (Бу хол пульсация белгиси билан намоён булали). Куичилик эркак ва аёллар оргазмга кахрамонлик сифатида карайдилар хамда узларининг «эркаклик» ва «хотинлик» хусусиятларини намоём килишга харакат киладилар. Бу нотугри, албатта. Оргазмга табиатнинг мужизали инъоми сифатида караш керак булади. Оргазмда эркак ва аёлда рухий ва жисмоний коникиш холати юзага келади. Оргазмнинг булмаслиги организм у\^/мий холатининг заифлашиб кетишига, жинсий аъзолар фаолиятидан кунгил тулмаслик холатини сезишга олиб келади.

Оргазм вактида киши’аъзоларида зурикиш аломатлари, яъни юрак кискариши бир дакикада 180 мартага ортиб кетиши, кон боснми уртача 40—80 мм симоб устунига кутарилиши, харсиллаш холларини кузатамиз. Оргазмнинг охирги боскичи кайтиш боскичи булиб, бунда нафас олиш бир маромга тушади, тери ранти уз холига кайтади, хоргинлик хисси пайдо булади. Бу вактла купчилик аёллар эрларини эркалашни яхи:и курсалар, баъзиларига хеч парса ёкмайди. Бундан кейин буладиган жинсий алока вакти хар кимда турличадир. 80 фоиз эркак секс тугрйсидаги хаёл билан юрадилар. 60 фоиз аёл лаззатланиш онларини тулкинланиб кутадилар. Ун икки фоиз 18—30 ёшлик аёллар уз кизлик пардаларини саклаб коладилар. эркаклар орасила эса бу ёш атиги етги фоизни ташкил килади, холос. Италиялихлар севги уйини билан машинада ёки поезда шугулланишни жуда ёктиралилар, аммо лекин чумилиш майдончаси, истирохат богида хам бу иш билан шугулланиш улар учун катта кайф бакишлайди. Кизлар 18 ёшгача узларини гунохсиз хисоблайаилар, секс масаласида совукконлик курсатсалар. кейинчалик сексга берилалиларки асти куяберасиз.

Уч фоиз фёл эрига бевафолик килса, бу курсаткич эркакларда 51 фоизни ташкил этади. Рус аёлларини ярми узини совук, яъни фригид деб хисоблайди, ёки хеч качон севги лаззатини тотиб курмаган булади, ярми эса бунинг тсскарисидир. Хар бир аёл севги сврхушли1′ини олмаган хисобласа, хар иккинчи аёл эркак йуктигидан узларини конлирацилар. Перуда энг кучли шахвоний хиссиётни кузгатувчи мева авокадо хисобланади. Шунинг учун аклли оталар дарахт меваси пишган даврда уз киздарини кучага чикармайдилар. Кунинча аёлдар, эркак билан кушилишидан олдйн, тезлан ечиниб, курпа тагига киришга, чирокни учиришга харакат киладилар. Бу бадан улар узларини ялангоч «куримсиз» (аёл фикрича) таналарини эркакка курсатмасликка харакат киладилар.

Америка Кушма Шгатлари олимларини утказган текширишларига караганда 26 минг аёллан суров утказилганда.. уларнинг 41% узига ишончсизлик билан караб, узларини энг хунук (ушо аёллар фикрича), баданларини курсатмасликка харакат килиб, шахвоиий тамондаи унча очилмай коладилар. Аёлларнинг бу килиглари нотугри, чунки эрингиз бари бир эртами кечми баданингизни куради. Аёллар шуни эсларидан чикармасликлари керакки, эркак ечинаётган аёлни ечиттиши вактида хаддан ташкари яхши куради бундан ташкари, аёлни эркак олдида ечиниб кадди-коматини куз-куз килиши унда шахвоний хиссиётини бир неча марта кутаради.

Жинсий муносбатлар хакида 10 та факт.

Жинсий алоқа ер-хотин муносабатларида енг асосий ҳисобланмаса ҳам, у жуда муҳимдир. Оиладаги тотувлик ҳам жинсий муносабатларда муаммо бӯлмаслигига боғлиқ. Афсус, йиллар ӯтиб, 10-15 йил бирга яшаган ер-хотинда жинсий муносабатлар ӯз бойлиги, еҳтироси, кучи ва романтикасини ёъқотиб боради. Қандай қилиб бунга ёъл қӯймаслик мумкин? Жинсий алоқа асосий бӯлмаса ҳам, у бӯлмаслиги яхши емас. Эр-хотин ҳар куни ёки ҳар икки кунда жинсий алоқа қилиши шарт емас. Умуман алоқалар ҳафтада неча марта бӯлиши емас, уларнинг ер-хотин учун йетарли бӯлиши муҳим. Жисмоний яқинлик натижасида руҳий яқинлик ҳам кучаяди.

Агар ер-хотин борган сари камроқ жисмоний алоқада бӯлса, улар орасида руҳий узоқлашув пайдо бӯла бошлайди, бу еса ӯз навбатида яна жисмоний совуқликка олиб келади. Бир-бирингизни нафақат тунда, балки кун мобайнида еркалаш ҳақида унутманг. Копинча жуфтликлар жисмоний яқинлашувни фақат жинсий алоқадан олдин амалга оширадилар. Агар яқин дақиқаларда жинсий муносабатга имконият бӯлмаса, демак бир-бирини тегиш, силаш, еркалаш ҳам мумкин емасдек туюлади. Психолголарнинг фикрича, кун мобайнида натижаси жинсий алоқа бӯлмаса ҳам, ер-хотин бир-бирини еркалаб туриши улар орасидаги жисмоний яқинликни кучайишига олиб келар екан. Бирон хафагарчиликдан сӯнг ярашиш жинсий алоқа билан якунлансин.

Қаттиқ келишмовчилик натижасида ер-хотин хафа бӯлиб қолгани билан, бир-бирига бӯлган муҳаббат сӯнмаган бӯлади. Шунда жинсий алоқа шу муҳаббат изҳори сифатида айни муддао бӯлиши мумкин. Жинсий алоқа бозордаги буюм емас. Баъзи аёллар бирон мақсад кӯзлаб жинсий алоқани бозорга соладилар. “Агар шундай бӯлса”, бӯлади, акс ҳолда “ёӯқ”, деб.

Эркак киши бундай олди-сотдига кӯпи билан 1 йил чидайди, кейин акси бӯлиб қӯлиши мумкин. Кино ёки романтик китоблардек муносабатларга ишонманг. Гӯзал ички кийим, ажойиб тушлик ва шағамлар билан жинсий алоқада бӯлиш жуда романтик ва ёқимли туюлади. Бундай кеча унутилмас бӯлиши аниқ. Лекин сизда 3 фарзанд, иш, уй юмушлари ва ювилмаган идишлар турганда ҳалиги кечани уюштириш жуда қийин бӯлса керак. Шундай дамларда тушкунликка тушманг, романтик бӯлмаса ҳам, лекин бир-бирини севиб тушунадиган ер-хотин орасидаги жинсий алоқа ҳам жуда ёқимли бӯлади. Юқорида таъкидланган романтика баъзида бӯлиб туради.

Ҳар куни емас, ҳар ҳафта ҳам емас, баъзида муносабатларга бироз олов ёқиш учун романтик муҳит ёки бирон ноанаънавий кӯринишни тажриба қилиб кӯриш фойдадан холи бӯлмайди. Ойин катталарга ҳам керак. Эр-хотин йиллар ӯтиб ёшлигидаги ӯйнашишлар, ҳазиллашишларни унутиб юборадилар. Ёш ӯтгани билан дил ёш бӯлса, муносабатларни қиздириб туриш осонроқ бӯлади. Бир-бирингиз кӯзингизга қаранг. Баъзида бӯлса, ҳам лаззатланиш пайти бир-бирингиз кӯзингизга қаранг.

Дао файласуфларининг фикрича, ӯша пайт инсон кӯзларида бутун муҳаббат ва еҳтиросни кӯрса бӯлар екан. Кейин анча пайт сизга қараган ӯша кӯзларни унута олмай юрасиз. Идиш-товоқ кутиб туради. Кундалик иш-юмушлар ҳақидаги ӯйлар бизни ҳатто жинсий алоқа пайти ҳам тарк ета олмаслиги мумкин. Бундай ӯй ва фикрлар бизга тӯлиқ руҳан ва жисмонан лаззатланишимизга ёъл қӯймайди. Унутинг. Барибир ҳозир ҳеч нарса қила олмайсиз. Лаззатланинг, ертага еса янги кун бошланади. Тез жинсий алоқа муаммолар йечими. Чарчов ва юмушлар, кундалик стресс, вақтнинг йетишмаслиги ер-хотин орасидаги жинсий муносабатларни йӯққа чиқариши тӯғри емас.

Шошилинч пайти тез жинсий алоқа еркакка ҳам аёлга ҳам ёқимли бӯлади. Йиғилиб қолган стрессни йенгади. Аёлларга алоқадан олдин узоқ еркалаш талаб етилади дейилган, лекин чарчаган пайти, умуман ҳеч нарса бӯлмаганидан кӯра муҳаббат ва еҳтиросга бой қисқагина жинсий алоқа ҳеч бир аёлни бефарқ қолдира олмайди.ъ

 

 

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

maxresdefault

Устозлар 3-Бунёдбек Саидов устозлар тӯлиқ версияда

Устозлар 3-Бунёдбек Саидов устозлар тӯлиқ версияда