سۇنگی هبرلر

وزبیک حکایهلر

getImage-1

لّاهگه ایمان هیکایه: لّاه بزن کوریب تورگوچیدیر. سالیه باباسیدن سورد: -بابا، نیمه اچون بز اللهن کورمیمیز؟ باباس جواب بیرد: -کوزلریمیز شونده‌ای یرتیلگنک، بز اللهن کوره آل- مسمیز -نیمه سببدن، بابا؟ -فاتاکمیره بلن هر نرسن صورتگه عالیش ممکن م؟ -هه. -یورک و اوپکنگن صورتگه عالیشگه قادرمیسن؟ -یوق، بن فقط رینتگین ماسلمس …

Read More »

شهادت کلمس

hqdefault-1-1

کلمة شهادت “اشهد و الّه الهه الّه الله، و اشهد و انّه موخم- مدن ابدوه و و راسولوه” معناس: گواهلیک بیرمنک، اللهدن اوزگه اله یوقدیر، و گواهلیک بیرمنک محمّد (سالّلّاهو لیه و سلّم) انینگ قل و ایلچیسیدیر” شهد و الّه الهه الّه الله: اللهدن اوزگه اله یوقلیگین، و برچه کوچ-قدرت …

Read More »

توهید کلمس

sddefault

 توخید کلمسی “له الهه الّه الله، موخمّدر راسول‌الله” معناس: “اللهدن اوزگه اله یوق و محمّد (سال- للّاه و الیه و سلّم) انینگ ایلچیسیدیر” لّاهن اله دیب بولمید: اللهنینگ اسم بلن بیرار بر شخص یاک برار بر نرسن عطش جایز ایمس. لّاهدن اوزگگه عبادت هه قیلینمید. ش و بلن بر قتارده …

Read More »

بیرم نمازلر ازبکچه

xayit-2

بیرم نمازلر: جومه نماز فرض بولگن ایرککلر اچون ییلده اکّ مه- راتبه بیرم نمازین اوقیش واجبدیر. بیرم نماز اکّ رکتدن عبارت بولیب جماعت ب- لن اوقیلد. بیرم نمازین قویاش چقیب تخمیناً 45 دقیقه اوتگنیدن کییین اوقیلد. نماز وقت کرگچ جماعت سف تارتیب امامگه اقتدا قیلگن حالده اوقیلد. نمازنی باشلشدن اوّل“واجب …

Read More »

موسافیر نماز ازبکچه

xuftan_namoz

موسافیر نماز: وز ایین سفر نیتیده ترک ایتیب، دائمیی یشب تورگن جاییدن 90 کیلومترگه یاک 18 ساعتده پیاده باسیب اوتیله- دیگن مسافگه ازاقلشگن شخص مسافر حسابلند. اچ کنلیک بر جایگه باریلسه یولده و و ارده 15 کُندن کم مودّتگه قالینسه، یالغیز حالده اوقیاتگنینگ تورت رکه‌ات فرز نمازلرین اکّ رکه‌اتگه قیسقرتیریب …

Read More »