10 минг сумлик банкнотлар 10 мартдан муомалага чикарилади — узбекистон

10 минг сумлик банкнотлар 10 мартдан муомалага чикарилади — узбекистон

10 минг сумлик банкнотлар 10 мартдан муомалага чикарилади — узбекистон

10 мартдан бошлаб Узбекистон Республикаси Марказий банки киймати 10 минг сум булган банкнот куринишидаги янги пул белгиларини муомалага чикаради. Бу хакда «Газета. uz»га Марказий банкда хабар берилди.
Янги банкнотлар, айни пайтда муомалада булган пул белгилари ва тангалар билан бир каторда, барча хужалик юритувчи субъектлар ва ахоли томонидан уз киймати буйича барча турдаги туловлар учун хеч кандай чекловларсиз кабул килиниши шарт.
Киймати 10 минг сум булган пул белгилари 144?78 мм улчамдаги химояланган когозда тайёрланган. Банкнотнинг унг тарафидаги кенг ок рангли сатхда Узбекистон герби ва «10000» раками куринишида сув белгиси мавжуд. Ок рангли сатхнинг чап тарафидан когоз катламида «дарча» ва 3D эффектли юзага чикиб, ичкарига ботувчи химоя ипи утказилган.
Банкнот олд томонининг юкори кисмида «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI» ёзуви мавжуд. Чап кисмида накшинкор элементлар фонида Узбекистон герби тасвирланган. Гербнинг пастки кисмида еттита ракамли номери билан икки лотин харфидан иборат серияси жойлашган.
Накшинкор рамканинг унг ва чап бурчакларининг куйи кисмида, шунингдек гербнинг унг тарафида «10000» раками тасвирланган булиб, банкнотнинг кийматини билдиради. Гербнинг унг тарафидаги «10000» раками устига йирик харфлар билан «SO‘M» сузи ёзилган. Ушбу тасвир тепасида банкнот киймати суз билан «O‘N MING» курсатилган.
Накшинкор рамканинг пастки кисмида «O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART» ёзуви жойлашган.
Банкнотнинг тук кук рангли накшинкор рамкаси, «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI» ёзуви, герб, унг ва чап томондаги «10000» ракамлари буртиб туради, ушлаб курилганда сезилади.
Ок рангли сатхда жойлашган «10000» раками тепасида банкнотнинг номери ва серияси такрор курсатилган.
Ок рангли сатхнинг юкори кисмида киялик бурчагининг холатига караб рангини узгартирувчи ва ушлаб курилганда билинадиган буртиб турувчи, тилла-бронза рангли саккиз киррали накш мавжуд.
Накш тепасида банкнот чикарилган йил: «2017» курсатилган.
Банкнотнинг орка томони чап кисмидаги ок рангли сатхда сув белгилари куринади. Ок рангдаги сатхнинг юкори ва пастки кисмларида кук ва бинафша рангда ишланган накшинкор безаклар жойлашган булиб, пастки безак устида «10000» раками акс эттирилган.
Банкнотнинг марказида Олий Мажлис Сенати меъморий биноси, бино гумбазининг тепасида Узбекистон Республикасининг рангли байроги тасвирланган.
Тасвирнинг юкори чап бурчагида бир-бирини кесиб утувчи «10000» ва «SO‘M» ёзувлари мавжуд булиб, уларнинг тепасида банкнотнинг киймати суз билан «O‘N MING» курсатилган.
Пастки кисмида «O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI» матни жойлашган.
Ушбу матннинг икки томонида «10000» ракамлари, шунингдек банкнотнинг энг юкори кисмида «O‘N MING SO‘M» ёзуви акс эттирилган.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.