100 нафарга якин киши фукароликка кабул килинди — узбекистон

100 нафарга якин киши фукароликка кабул килинди — узбекистон

100 нафарга якин киши фукароликка кабул килинди — узбекистон

Президент Шавкат Мирзиёев 22 февраль куни «Узбекистон Республикаси фукаролигига кабул килиш тугрисида»ги фармонни имзолади. Фармон билан 94 кишининг аризаси каноатлантирилиб, фукароликка кабул килинди. Декабрь сунгида давлат рахбари фармони билан 179 киши фукароликка кабул килинган эди.
Узбекистон фукароликка кабул килиш борасида хам конунийлик, инсонпарварлик ва ижтимоий багрикенглик тамойилларига асосланган холда инсон манфаатларига риоя килинишини таъминлаш чора-тадбирларини тизимли равишда амалга ошириб боради, дея кайд этилади хужжатда.
«Узбекистон Республикаси демократик кадриятлар ва халкаро хукукнинг умумэътироф этилган тамойилларига содиклигини намоён этиб, Инсон хукуклари умумжахон декларацияси гоялари асносида хар бир инсоннинг фукароликка булган хукуклари амалга оширилишини кафолатлайди», — деб таъкидланади фармонда.
«Узбекистон Республикасининг фукаролигига келиб чикиши, ижтимоий ва мулкий холати, ирки, миллати, жинси, маълумоти, тили, динга муносабати хамда сиёсий ва бошка эътикодидан катъий назар, «Узбекистон Республикасининг фукаролиги тугрисида»ги Конун кучга кирган вактда турли объектив ва бошка хаётий шароитларга кура мамлакат ташкарисида булган махаллий ахоли, шунингдек, бошка мамлакатларда тугилиб-усиб, Узбекистонни уз Ватани сифатида дилдан тан олган, унинг тараккий этиши ва гуллаб-яшнаши учун муносиб хисса кушганлар кабул килиниши мумкин», — дейилади фармонда.
Узбекистон Республикаси фукаролигига кабул килинган шахслар:
1) Абарова Насиба Гуламжановна, 1965 йил 28 октябрда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
2) Абдуллаева Данахан Хабибуллаевна, 1972 йил 19 январда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
3) Абдуллаева Умида Рисметовна, 1985 йил 6 августда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
4) Абдурахманова Кизилай, 1954 йил 21 февралда Жиззах вилоятида тугилган, киргиз, Жиззах вилоятида яшайди;
5) Агалиева Жанигул Хамзаевна, 1968 йил 11 сентябрда Киргизистон Республикасида тугилган, озарбайжон, Тошкент шахрида яшайди;
6) Айметов Уйгун Ташматович, 1970 йил 6 ноябрда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
7) Алвердиева Лейля Ихтияровна, 1990 йил 30 июлда Жиззах вилоятида тугилган, узбек, Жиззах вилоятида яшайди;
8) Анаркулов Фаррух Авазханович, 1986 йил 9 июнда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
9) Анаркулова Мариям Максумовна, 1960 йил 5 мартда Тошкент шахрида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
10) Аскарова Гавхарой Азимжановна, 1971 йил 14 октябрда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
11) Атабаева Мастура Хамировна, 1971 йил 22 апрелда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент вилоятида яшайди;
12) Ахмедов Джахонгир Ахмедович, 1983 йил 28 августда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
13) Аюшева Зинаида Александровна, 1953 йил 14 июнда Козогистон Республикасида тугилган, рус, Тошкент шахрида яшайди;
14) Бабаева Зилола Джумабаевна, 1975 йил 15 мартда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
15) Бадалбаева Дильбар Патхуллаевна, 1968 йил 27 майда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Муроджон исмли угли билан Тошкент шахрида яшайди;
16) Баймуратова Кибриё Саидмуратовна, 1968 йил 2 июнда Тошкент вилоятида тугилган, узбек, Тошкент вилоятида яшайди;
17) Бухаидзе Игорь Шалвович, 1971 йил 28 ноябрда Тошкент шахрида тугилган, грузин, Тошкент шахрида яшайди;
18) Васильева Ольга Сергеевна, 1976 йил 28 апрелда Козогистон Республикасида тугилган, рус, Тошкент шахрида яшайди;
19) Гафуров Бахтиёр Валиджонович, 1973 йил 16 апрелда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Баходиржон исмли угли ва Лайлохон исмли кизи билан Тошкент вилоятида яшайди;
20) Демьяненко Вероника Анатольевна, 1984 йил 12 октябрда Тошкент шахрида тугилган, украин, Тошкент шахрида яшайди;
21) Демьяненко Роза Дмитриевна, 1958 йил 27 майда Тошкент шахрида тугилган, рус, Тошкент шахрида яшайди;
22) Джаббаров Атабек Кучкарович, 1969 йил 12 июнда Хоразм вилоятида тугилган, узбек, Хоразм вилоятида яшайди;
23) Ерназаров Фахритдин Тулкунович, 1961 йил 23 декабрда Тошкент шахрида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
24) Заидова Ибадат Сайдиганиевна, 1957 йил 19 июнда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
25) Ибрагимов Рашит Ушурович, 1963 йил 1 январда Козогистон Республикасида тугилган, уйгур, Тошкент шахрида яшайди;
26) Ибрагимова Зулфия Юнусовна, 1989 йил 18 октябрда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
27) Ибрагимова Сайара Темирбаевна, 1973 йил 16 ноябрда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
28) Иргашев Икром Абдувахабович, 1973 йил 1 октябрда Тошкент шахрида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
29) Ирисбекова Махбуба Тожиметовна, 1972 йил 1 июнда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
30) Исманова Барна Миргамировна, 1971 йил 22 майда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
31) Кабилов Шавкат Исламович, 1964 йил 16 февралда Жиззах вилоятида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
32) Кадиров Икрамжон Анваржанович, 1971 йил 25 июнда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
33) Ким Лариса, 1956 йил 7 майда Тошкент вилоятида тугилган, корейс, Тошкент шахрида яшайди;
34) Княжева Олеся Олеговна, 1989 йил 30 июлда Тошкент шахрида тугилган, рус, Тошкент шахрида яшайди;
35) Кодирова Махигул Абутовна, 1969 йил 23 июлда Козогистон Республикасида тугилган, уйгур, Фаргона вилоятида яшайди;
36) Курбанова Барно Миралиевна, 1958 йил 8 январда Тошкент шахрида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
37) Мавриди Панайот Антонович, 1938 йил 13 мартда Украинада тугилган, грек, Фаргона вилоятида яшайди;
38) Мадраимова Умида Фархадовна, 1985 йил 19 июлда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
39) Мамаджанова Тахмина Джумабоевна, 1986 йил 21 декабрда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
40) Маманов Нодиржон Олимжонович, 1984 йил 5 июнда Тошкент шахрида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
41) Маткаримова Бибимариям Ахметжановна, 1974 йил 10 июлда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
42) Миразизова Феруза Сламкуловна, 1973 йил 27 апрелда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
43) Мирохмедов Мирвали, 1948 йил 8 июлда Тошкент вилоятида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
44) Миррахимова Дилафруз Абдукаримовна, 1986 йил 5 майда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
45) Мисюра Варвара Владимировна, 1986 йил 22 апрелда Тошкент шахрида тугилган, рус, Тошкент шахрида яшайди;
46) Муминов Неъматилло Рахмонович, 1963 йил 7 ноябрда Навоий вилоятида тугилган, узбек, Навоий вилоятида яшайди;
47) Муминова Мафтуна Неъматиллаевна, 1990 йил 8 апрелда Навоий вилоятида тугилган, узбек, Навоий вилоятида яшайди;
48) Мураметов Анваржон Каримович, 1981 йил 7 июнда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
49) Мурзахметов Усан Жорашович, 1988 йил 28 январда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
50) Муродова Гулноз Насиридиновна, 1967 йил 4 апрелда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Фаргона вилоятида яшайди;
51) Набиева Гули Джамаловна, 1963 йил 16 ноябрда Тошкент шахрида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
52) Назарханов Фарход Ахмаджанович, 1986 йил 3 октябрда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
53) Наримова Сахобат Полатовна, 1970 йил 5 июлда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
54) Насирова Саодат Кудратуллаевна, 1973 йил 21 июнда Тошкент шахрида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
55) Нуринбекова Мухтарам Артикбаевна, 1964 йил 29 майда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
56) Нурмухамедова Феруза Хидиралиевна, 1985 йил 30 июнда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент вилоятида яшайди;
57) Парпиева Насибахон Мирзораимовна, 1979 йил 3 декабрда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
58) Раупов Бабир Ирисбаевич, 1970 йил 23 октябрда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
59) Рахмонов Нуъмонжон Неъматилло, 1994 йил 17 январда Навоий вилоятида тугилган, узбек, Навоий вилоятида яшайди;
60) Руденко Оксана Владимировна, 1980 йил 3 февралда Россия Федерациясида тугилган, рус, Тошкент шахрида яшайди;
61) Садиков Эркин Джалолидинович, 1987 йил 13 ноябрда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Кашкадарё вилоятида яшайди;
62) Сайдакбарова Мукаддас Анарбаевна, 1965 йил 11 майда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
63) Сайдуллаев Шахзод Алиханович, 1983 йил 24 январда Россия Федерациясида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
64) Салимбаева Гульфара Мирхамидовна, 1971 йил 13 декабрда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
65) Скворцова Елена Сергеевна, 1983 йил 13 июнда Туркманистонда тугилган, рус, Тошкент шахрида яшайди;
66) Таирова Нигора Исмаиловна, 1992 йил 28 июнда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Сирдарё вилоятида яшайди;
67) Ташбаева Найма Хурсановна, 1974 йил 20 сентябрда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
68) Турдикулова Айжамал Худайназаровна, 1961 йил 20 майда Кашкадарё вилоятида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
69) Турсинметова Умида Таир кизи, 1982 йил 26 мартда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
70) Турсинметова Шоира Таирхан кизи, 1984 йил 23 мартда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
71) Умаров Ахад Махамадалиевич, 1962 йил 23 апрелда Тошкент шахрида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
72) Умарова Гузал Бахтияровна, 1987 йил 12 августда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
73) Уролова Умеда Акпаровна, 1968 йил 29 майда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Фаргона вилоятида яшайди;
74) Усманов Алишер Турсунпулатович, 1988 йил 27 майда Россия Федерациясида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
75) Усманов Дилшод Хидиралиевич, 1982 йил 29 апрелда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент вилоятида яшайди;
76) Усманов Уктам Хидиралиевич, 1980 йил 9 мартда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент вилоятида яшайди;
77) Усманов Фарход Хидиралиевич, 1977 йил 20 майда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент вилоятида яшайди;
78) Фозилов Аскаржон Рахматилович, 1972 йил 5 мартда Украинада тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
79) Хажеев Александр Евгеньевич, 1989 йил 2 январда Тошкент шахрида тугилган, рус, Тошкент шахрида яшайди;
80) Халибаева Фатима Махмудовна, 1973 йил 7 майда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
81) Хамракулова Еркиной Турсунбаевна, 1970 йил 23 апрелда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
82) Хасанбаева Рузахон Кучкаровна, 1967 йил 6 декабрда Фаргона вилоятида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
83) Хемдемова Зулмира Хемракулиевна, 1973 йил 6 февралда Туркманистонда тугилган, туркман, Тошкент шахрида яшайди;
84) Хидралиев Али Абдинабиевич, 1979 йил 9 майда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
85) Ходжаев Искандар Январжонович, 1989 йил 10 августда Андижон вилоятида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
86) Ходжаев Январжон Джахонгирович, 1957 йил 17 декабрда Андижон вилоятида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
87) Ходжиева Нигора Абдусоликовна, 1979 йил 18 мартда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
88) Хушвактова Элеонора Абдувакаюмовна, 1985 йил 21 июлда Украинада тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
89) Цой Ольга Викторовна, 1974 йил 19 апрелда Беларусь Республикасида тугилган, корейс, Тошкент шахрида яшайди;
90) Шадманов Фазлиддин Инамутдинович, 1971 йил 16 июнда Киргизистон Республикасида тугилган, узбек, Андижон вилоятида яшайди;
91) Шаимкулов Фуркат Шаимкулович, 1971 йил 22 сентябрда Тошкент шахрида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
92) Шерметов Махмуд Муратханович, 1986 йил 28 январда Козогистон Республикасида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
93) Эргашев Халикжан Атаджанович, 1963 йил 21 майда Фаргона вилоятида тугилган, узбек, Тошкент шахрида яшайди;
94) Юлдошова Хабиба Хамраевна, 1971 йил 28 декабрда Тожикистон Республикасида тугилган, узбек, Сурхондарё вилоятида яшайди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.