2021 йилгача отмларга абул ажми 18 фоизга ортади — збекистон

2021 йилгача отмларга абул ажми 18 фоизга ортади — збекистон

2021 йилгача отмларга? абул? ажми 18 фоизга ортади — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 20 апрель куни «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тў? рисида»ги? арорни имзолади.
?ужжатга берилган расмий шар? да келтирилишича, давлат ра? барининг 2016 йил 8 октябрдаги фармойиши асосида тузилган ишчи гуру? томонидан олий таълим тизимидаги мавжуд? олатни ўрганиш натижалари шуни кўрсатмо? даки,?атор олий таълим муассасаларида илмий-педагогик сало? ият? ануз паст даражада? олмо? да, таълим жараёнининг ў? ув-методик ва ахборот таъминоти замонавий талабларга мос эмас, моддий-техник база тизимли равишда янгиланишга му? тож.
?арорда белгиланган вазифаларнинг самарали ечимини тўли? таъминлаш ма? садида олий таълим даражасини сифат жи? атидан ошириш ва тубдан такомиллаштириш, олий таълим муассасалари моддий-техника базасини муста? камлаш ва модернизация? илиш, уларни замонавий ў? ув-илмий лабораториялари, ахборот-коммуникация технологиялари билан жи? озлаш ма? садида Олий таълим тизимини 2017-2021 йилларга мўлжалланган комплекс ривожлантириш дастури тасди? ланди.
Дастурга мувофи?, 2017-2021 йилларда 48 та олий таълим муассасасида жами 180 та ў? ув, илмий-лаборатория биноси, спорт иншоотлари ва ижтимоий-му? андислик инфратузилмалари объектларида? урилиш, реконструкция ва капитал таъмирлаш ишлари олиб борилади. Шунингдек, 53 та олий таълим муассасасида 400 та ў? ув лабораторияси бос? ичма-бос? ич энг замонавий ў? ув-лаборатория ускуналари билан жи? озланади, 7 та олий таълим муассасасида барча олий таълим муассасалари ўзаро? амкорликда фойдаланадиган илмий лабораториялар ташкил этилади.
?арорнинг му? им а? амиятини кўрсатадиган яна бир жи? ат шундан иборатки, мамлакат Президенти томонидан? ар бир олий таълим муассасаси бўйича? уйидаги конкрет параметр ва кўрсаткичларни ўз ичига олган манзилли ривожлантириш дастурлари тасди? ланди.
Талабалар? абул? илишнинг умумий кўрсаткичлари 2021 йилгача бос? ичма-бос? ич равишда 18 фоизгача оширилиши лозим. Бугунги кунда? ар йиллик? абул квотаси 63 минг нафарга я? инро? ни ташкил этади (хорижий ОТМлар филиаллари? исобга олинмаганда).
Янги ў? ув ўринларини ў? ув бинолари, талабалар турар-жойлари, ахборот-ресурс марказлари ва бош? а объектларни? уриш, реконструкция? илиш ва капитал таъмирлаш? исобидан ташкил этиш режалаштирилган.
Профессор-ў? итувчиларнинг касб ма? оратини, педагог ходимларнинг малакасини ошириш, шунингдек, уларнинг хорижий? амкор олий ў? ув юртларида малака ошириши, магистратура, докторантурада таълим олиши,?амда республиканинг таянч олий ў? ув юртлари? ошида? айта тайёргарликдан ўтиши ва малака ошириши белгиланган.
Мазкур дастурда асосан? ар бир олий таълим муассасаси А? Ш, Буюк Британия, Франция, Италия, Нидерландия, Россия, Япония, Жанубий Корея, Хитой ва шу каби бош? а давлатларнинг етакчи илмий-таълим муассасалари билан? амкорлик ало? аларининг ўрнатилгани ўта му? им а? амият касб этади. Шу асосда? ар йили 350 нафардан орти? хорижлик ю? ори малакали педагог ва олимларнинг Ўзбекистон ОТМларига ў? ув жараёнига жалб этилиши кўзда тутилмо? да.
Амалиёт шуни кўрсатмо? даки, олий таълим муассасалари педагог ходимларининг ме? натига? а? тўлаш бўйича амалдаги тизимни жиддий такомиллаштириш ва бу борада моддий ра? батлантиришнинг янги механизмларини жорий этишга э? тиёж сезилмо? да. Мазкур со? ада ил? ор хал? аро тажрибалар? исобга олиниши? айд этилган.
?укуматга икки ой муддат ичида «Истеъдод» жам? армаси фаолиятини тубдан? айта кўриб чи? иш, хорижий таълим муассасалари ва илмий марказларида илмий-педагог ходимларнинг малака ошириши ва? айта тайёргарликдан ўтишини, олий таълим муассасалари битирувчиларининг PhD дастури ва уларнинг магистратурада ў? ишини ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар кўзда тутилган таклифларни киритиш топширилди.
Таълим ва илмий-тад? и?от ташкилотлари 2022 йилнинг 1 январигача хўжалик юритувчи субъектлар билан тузилган шартномалар бўйича бажариладиган амалий, инновацион илмий-тад? и?от ва тажриба-конструкторлик ишлари бўйича юридик шахсларнинг даромад соли? и, ягона соли? тўлови,?ўшимча? иймат соли? и ва давлатнинг ма? садли жам? армаларига мажбурий тўловлардан (ягона ижтимоий тўловдан таш? ари) озод этилсин.
Таълим-тарбия жараёнларининг сифати устидан самарали давлат назоратини ўрнатиш ма? садида Вазирлар Ма? камаси? узурида Таълим сифатини назорат? илиш бўйича давлат инспекцияси ташкил этилади. Унинг асосий вазифаси — таълим-тарбия жараёни, профессор-ў? итувчилар таркиби, таълим тизимида кадрлар тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш сифати? амда мулкчилик шакли ва идоравий бўйсунишидан? атъи назар, таълим муассасаларини аттестация ва давлат аккредитациясидан ўтказиш, таълим-тарбия сифатини назорат? илиш бўйича давлат сиёсатини амалга оширишдан иборат.
Олий таълим тизимини 2017-2021 йилларга мўлжалланган комплекс ривожлантириш дастурини амалга ошириш учун йўналтириладиган молиявий мабла? лар 1,7 трлн сўмдан зиёд бўлиб, улардан 1,2 трлн сўми ў? ув-лаборатория бинолари, спорт заллари ва талабалар турар-жойларини реконструкция? илиш ва капитал таъмирлашга, 500 млрд сўмдан орти? мабла? эса ў? ув-лаборатория ускуналари, мебель ва инвентарь билан таъминлаш, умумий тартибда фойдаланишга мўлжалланган, барча таълим муассасаларига хизмат кўрсатадиган лаборатория комплексларини ташкил этиш? амда АКТни ривожлантиришга сарфланади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.