2022 йилда аоли рйхатга олинади — збекистон

2022 йилда аоли рйхатга олинади — збекистон

2022 йилда а? оли рўйхатга олинади — Ўзбекистон

Президент Шавкат Мирзиёев 5 февралдаги фармони билан 2022 йилда Ўзбекистон а? олисини рўйхатга олишни ўтказиш концепциясини тасди? лади. Муста? иллик йилларида мамлакатда а? олини рўйхатга олиш ишлари ўтказилмади. Сўнгги марта у 1989 йилда ўтказилган.
«Ўзбекистон Республикаси а? олиси ва унинг фаровонлиги тў? рисидаги ишончли маълумот узо? муддатли прогнозлар ва давлатнинг ижтимоий-и? тисодий ривожланиш ма? садли дастурларини, янги иш ўринлари ташкил этиш ва а? оли бандлигини таъминлаш дастурларини ишлаб чи? иш, бар? арор ривожланиш Миллий ма? садлари индикаторларини шакллантириш, ме? нат ресурслари жойлашуви ва улардан фойдаланиш жараёнларини ўрганиш, илмий тад? и?отлар олиб бориш учун му? им пойдевор? исобланади», — дейилади? ужжатда.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти 2015 йил 10 июндаги «2020 йилда а? оли ва уй-жой фондини рўйхатга олиш борасидаги принциплар ва тавсиялар» резолюциясига таяниб, аъзо давлатларни 2020 йилда Бутунжа? он а? оли ва уй-жой фондини рўйхатга олиш дастури доирасида а? оли ва уй-жой фондини рўйхатга олишга тааллу? ли хал? аро ва? удудий тавсияларни инобатга олган? олда камида бир марта а? оли ва уй-жой фондини рўйхатга олишни ўтказишни? атъий даъват этади.
«Муста? иллик йилларида Ўзбекистон Республикасида а? олини рўйхатга олиш ўтказилмаган. А? оли сонига, ёш-жинс таркибига кескин таъсир кўрсатган ўзгаришлар, республика? удудидаги а? оли жойлашуви хусусиятлари ва бош? а ижтимоий-демографик ўзига хосликлар а? олининг жорий? исобига оид мавжуд маълумотларни? ўллашни сезиларли даражада чекламо? да», — дейилади президент фармонида.
А? олини рўйхатга олиш ани? белгилаб? ўйилган ягона? исобга олиш даврида а? олининг жинси, ёши, оилавий а? воли, маълумоти,?аёт даражаси, яшаш шароити, бандлиги, миллати, фу? аролиги? амда бош? а демографик, ижтимоий-и? тисодий хусусиятлари бўйича якка тартибда? исобга олиш ва батафсил тавсифлашга хизмат? илади.
Фармон билан 2022 йилда а? олини рўйхатга олишни ўтказишга кўмаклашиш бўйича республика комиссияси,?ора? алпо? истон Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша? ар? окимликлари? узуридаги? удудий комиссиялар ташкил этилиши белгиланди.
Комиссия а? олини рўйхатга олишни ўтказишга ваколатли орган? амда бош? а давлат ва хўжалик бош? аруви органлари, ма? аллий ижро этувчи? окимият органлари ўртасидаги ўзаро? амкорликни мувофи? лаштириш, а? олини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш жараёнини назорат? илиш ва бош? а ташкилий ишларни олиб боради.
1 июлга? адар «А? олини рўйхатга олиш тў? рисида»ги? онуни лойи? аси ишлаб чи? илади. Унда ил? ор хорижий амалиётда? абул? илинган замонавий технология ва услубиётлар асосида а? олини рўйхатга олишни ташкил этиш ва ўтказиш, бу жараёнда давлат? окимияти ва бош? аруви органларининг иштироки, уларнинг вазифалари, функциялари? амда жавобгарлигини кўрсатиш, жисмоний? амда юридик шахсларнинг иштироки, улар ме? натига? а? тўлашнинг ани? механизмлари ва манбаларини белгилаш? амда а? олини рўйхатга олиш якунларини амалга ошириш бўйича ташкилий-амалий,?у? у?ий, и? тисодий ва бош? а чора-тадбирлар ўз аксини топади.
Аввал Давлат стастиктика? ўмитаси раиси 2020 йилда а? олини рўйхатга олиш ишлари ўтказилиши режалаштирилаётгани? а?ида маълум? илган эди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.