Адимий лзмаларни салаш ва тади илиш яхшиланади — збекистон

?адимий? ўлёзмаларни са? лаш ва тад? и??илиш яхшиланади — Ўзбекистон

Абу Рай? он Беруний номидаги Шар? шунослик институти тарихий-маданий а? амиятга молик? адимий? ўлёзмалар ва замонавий ёзма манбаларни са? лаш ва ўрганиш бўйича Ўзбекистоннинг етакчи илмий-тад? и?от муассасаси сифатида белгиланди. Ўзбекистон Президенти 24 май куни тегишли? арорини имзолади.
Шар??ўлёзмалар фондини са? лаш ва реставрация? илиш, араб ёзувидаги ёзма ёдгорликлар ва эпиграфика намуналарини тад? и??илиш, уларнинг аслияти? амда ўзбек ва хорижий тилларга таржимасини нашр? илиш институт вазифаларидан этиб белгиланди.
Институт ходимлари ўрта асрларда яшаб, илм-фан билан шу? улланган ўрта осиёлик олимларининг математика, астрономия ва физика, тиббиёт, кимё ва география, тарих, адабиёт, фалсафа, шунингдек ислом ва диншуносликка оид илмий ёдгорликларини ўрганади.
А? олида са? ланаётган ноёб? ўлёзмалар, литографик нашрлар ва тарихий? ужжатлар Илмий-техник фаолиятни? ўллаб-?увватлаш ва ривожлантириш жам? армаси? исобидан Фан ва технологиялар бўйича давлат комиссияси томонидан сотиб олинади.
?адимий? ўлёзмаларни реставрация? илиш ва са? лаш билан шу? улланувчи институт ходимлари? адимий ёзма манбаларнинг ўзига хослиги? амда ю? ори илмий тоифа ва кўникмалар талаб? илишига? араб ойлик иш? а?ига 30 фоиз ми? дорида? ўшимча устама олишади.

Оцените статью
Добавить комментарий