Аллар жинсий аъзосини торайтириш муолажалар уй шароитида турудан кейин инни тиклаш — збекистон

Аллар жинсий аъзосини торайтириш муолажалар уй шароитида турудан кейин инни тиклаш  — збекистон

Аёллар жинсий аъзосини торайтириш: муолажалар, уй шароитида, ту? ру? дан кейин? инни тиклаш . — Ўзбекистон

Аёллар жинсий аъзосини торайтириш: муолажалар, табиий йўллари, ту? ру? дан кейин? инни тиклаш .
Аёллар жинсий аъзосини торайтириш ва уни олдинги таранглигини? айтариш — бу каби саволлар? ин мушаклари тонуси ва еластиклигининг пасайиши муаммосига дуч келган аёллар томонидан кўп сўралади. Аёлнинг чиройлилиги асосан, унинг со? ли? и ва жисмоний? олатига? ар доим? амхўрлик? илиши керак бўлган аёл аъзолари томонидан белгиланади. Аммо одатда менопаузанинг бошланиши ва ту? ру? дан кейин жинсий йўллар (?ин деворлари) еластиклик ва тонусини йў? отади ва кенгайиши? айд? илинади.
Аёллар жинсий аъзосини торайтириш: уларнинг кенгайиши сабаблари
Мушак тонусини камайишига хизмат? илган омиллар бир нечта бўлиши мумкин. Энг кенг тар? алганларига:
Ту? ру? ва тез-тез аборт? илиш;
Аёлларда 50 ёшдан кейин юзага келадиган организмдаги физиологик ўзгаришлар;
Мунтазам сурункали ич? отиши;
Жинсий аъзоларда операциялар ўтказилиши;
Мушакларни орти? ча жисмоний зўри? иши туфайли заифлашиши;
Профилактик чоралар йетишмаслиги.
Бундай ўзгаришлар му? обил тиббиёт ва фармацевтик препаратлар, гимнастика маш? лари ёки жарро? лик аралашуви ёрдамида мажбурий тузатишни талаб? илади.
Аёллар жинсий аъзосини табиий торайтириш учун маш? лар
Гимнастик маш? лар комплекси орали? мушак тў? ималарини муста? камлаш ва кучайтиришга? аратилган бўлиб, улар аёл организмига фойдалидир. Гимнастик курсни ўтагандан кейин, аёлда либидо ошади ва сийдик-таносил тизим касалликларга мойиллик камаяди. Бугунги кунда аёллар учун махсус комплекс ишлаб чи? арган тани? ли гинеколог А. Кегелнинг маш? лари? уйидагилардир:
Сийдик чи? ариш ва? тида сийдик о? имини мунтазам равишда ушлаб туриш ва бўшатиш керак, шу билан мушаклар кучайтирилади. Бундай маш? лар кунига камида йигирма марта амалга оширилиши керак.
Вагинал мушакларни кучантириш? ар? андай? олатда бажарилиши мумкин. Жисмоний маш? лар тамойили — интим мушакларни кучантириш ва кучланишни камида 5 сония са? лаб туриш керак. Кейин бўшашиш ва яна? ин мушакларини кучантириш керак. Бундай маш? лар аёллар аъзосини торайтириш учун самарали бўлади, аммо натижага еришиш учун кунига 10-15 марта амалга оширилиши керак.
«Итариб чи? ариш» маш? и табиий ту? ру? ни бошдан кечирган аёллар учун? ийинчиликлар ту? дирмайди. Амалга ошириш тамойили —?индан бирон нарсани итариб (си? иб) чи? аришга та? лид? илишдир. Жисмоний маш? лар самарасини ошириш учун сиз махсус вагинал тўп сотиб олишингиз мумкин.
Вагиналнинг кириш мушакларини ва сфинктерни маш??илиш мушакларни тез? ис? аришини назарда тутади. Усул жуда оддий: анус (ор? а чи? арув тешиги) нинг мушакларини 10 сонияга кучантириш керак, бунда вагинал мушакларнинг кучаниши? ам сезилади. Кучанишни 5 сония ушлаб туринг, кейин 1-2 сония давомида танаффус? илинг ва маш? ни яна такрорланг.
Жинсий ало? а пайтида интим мушакларни кучли? исиш керак. Кучанишнинг интенсивлиги ва даврийлиги индивидуал тартибда танланиши мумкин.
Ту? ру? дан кейин Кегел маш? лари сийдик-таносил тизим мушаклари учун мукаммал маш? улот бўлиб, жинсий? аётни сезиларли даражада яхшилайди. Яхши натижаларга фа? ат мунтазам шу? улланишлар ор? али еришиш мумкин.
Вагинопластика ёрдамида жинсий? инни торайтириш
Вагинопластика жарро? лик амалиётидир, унинг ма? сади? ин ну? сонларини бартараф етиш, унинг шакли ва? ажмини тузатишдир. Бугунги кунга келиб, аёллар жинсий аъзосини торайтириш усули сифатида? уйидаги муолажалар таклиф этилади:
Колпорафия вагина? ажмини камайтириш учун? ин деворларига чок? ўйишни назарда тутади. Жараён давомида унинг ор? а ёки олд деворларини тузатиш мумкин. Пластика жинсий аъзоларга естетик кўринишини? айтариб, психологик муаммолардан халос бўлишга имкон беради.
Вагинал киришни торайтирш фа? ат шахсий хо? ишга? араб амалга оширилади. Операцияда кичик тў? има майдони олиб ташланади ва кириш чок? ўйиб? ис? артирилади.
Колпоез о? ир ту? ру? дан кейин чанди? ли тў? ималарни йў? отиш? амда ту? ма ну? сонларни бартараф етиш учун амалга оширилади.
Бачадон тушишида пластика аъзони ўрнига? айтариш, шилли? со? ани олиб ташлаш ва гипоаллергенногофиксатор имплант? ўллаш ёрдамида ўтказилди. Муайян ва? тдан сўнг имплант фиборз тў? има билан? опланиб кетади ва узо? муддатли таъсирга эга бўлади.
Леваторопластикада оргастик платформа (манжетка) шакллантиради ва чўзилиши, шикастланиши ёки атрофия бўлиши мумкин бўлган леватор пластик операциясини назарда тутади. Жинсий аъзони торайтириш бўйича операция ту? ру? дан кейинги ва ёш билан бо? ли? ўзгаришларда леваторлар узилишида керак бўлади, леваторлар анус тешиги тушишига таъсир? илади.
Аёл жинсий аъзосини торайтириш учун хал? табобати воситалари
Хал? она воситалар бу каби муаммоларни? ал? илиш учун? адим замонлардан буён аёллар томонидан? ўлланилади. Тў? ри танланган рецепт аёллар? инини торайтириш, мушаклар еластиклигини тиклаш, ероген зоналарнинг сезувчанлигини ошириш ва жинсий? аёт сифатига таъсир? илувчи ялли? ланиш жараёнларини бартараф? илишга ёрдам беради. Аммо, муста? ил даволашда ўзингизга зарар йетказиш хавфи? ам мавжуд. Энг маш? ур аёл аъзосини торайтириш усуллари? уйидагилардир:
Тиндирма
Яримта лимон, 200 грамм янги ёки 500 грамм? уритилган еман дарахти барглари, 0,5 литр ўрта ёшли? уру??изил вино, 3 дона ялпиз шохчаси керак бўлади. Масалли? ларни яхшилаб майдалаб аралаштириб, 7 кун давомида тиндирилади. Олинган эликсирда пахта тампонларини намлаб, уч соат давомида? инга киритилади. Аёллар бу усулни фа? атгина гинекологик касалликлар мавжуд бўлмаганда фойдаланишлари мумкинлигини ёдда тутишлари керак.
Эман пўстло? и
Эман дарахти пўстло? и исталган натижага еришишга ёрдам беради. Бунинг учун 50 грамм пўстло? олиб,?айно? сув билан дамлаб? ўйиш керак. Бир соатдан кейин дамлама тайёр бўлади, уни намланган тампон шаклида? ўллашингиз мумкин. Максимал таъсирга еришиш учун тампон вагина ичида 8 соат давомида? олдирилиши керак.
Куйдирилган квасц
Куйдирилган квасцини (рус. жженые квасцы)?ар? андай дорихонадан харид? илиш мумкин. Ма? сулот о? кристал бўлиб, сув билан аралаштирилади ва? инни чайиш учун ишлатилади. Эритмани тайёрлаш учун бир чой? оши? ма? сулотни олинг ва или?,?айнатилган бир стакан сув билан аралаштиринг. Эритма билан? инни чайиш нафа? ат? инни торайтириш, балки яра битишини жадаллаштириш, шунингдек, кандидозни олдини олиш учун хизмат? илади.
Лимон суви
Кўп аёллар? андай? илиб жинсий аъзони лимон суви билан торайтириш мумкинлигини билишни хо? лашади. Ушбу муолажани бажариш учун вагина ичига киритиладиган лимон бўлагидан фойдаланилади. Амалга оширишдан олдин, лимонни яхшилаб ювиб ташлаш ва потенциал бактерияларни йў??илиш учун? айно? сув билан чайиш керак. Лимон шарбати мушакларни? ис? аришига ёрдам беради ва контрацепциянинг самарали усуллари? аторига киради.
Ту? ру? дан кейин жинсий аъзоларни торайтириш учун дорилар
Ушбу муаммони жарро? ликсиз? ал? илишда фармакологик воситалар ёрдам беради. Махсус гел ва кремлар табиий масалли? лар асосида ишлаб чи? арилади ва? ин микрофлорасини бузмайди.?оидага кўра, бу дорилар? еч? андай ён таъсирга эга емас, фа? ат компонентнинг индивидуал кўтара олмаслигидан таш? ари. Кўпинча, махсус кремдан жинсий ало? а?илишдан 20 да? и?а олдин фойдаланиш керак, таъсир бир неча соат давом этади. Бундай воситаларни гинеколог тавсия? илиши мумкин, уларнинг? ар хил турлари мавжуд. Аёл жинсий аъзоларининг кенгайиши каби нозик муаммога дуч келган аёлларнинг кўпчилиги? иссий? ийинчилик ва депрессияга тушиши мумкин. Биро?, бугунги кунда бундай муаммони? ал? илиш? ийин емас. Тўла? онли жинсий? аётни йўлга? ўйиш ва жуфти билан бахтли? аёт кечириш учун? ар бир аёл ўзи учун маъ? ул бўлган усулдан фойдаланиши мумкин.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.