Artel ар бир ал орзу илувчи кир ювиш машинаси — збекистон

Artel ар бир ал орзу илувчи кир ювиш машинаси — збекистон

Artel:?ар бир аёл орзу? илувчи кир ювиш машинаси — Ўзбекистон

Аёллар кўпро? нимани? адрлайди? Бу савол устида? ар бир эркак бош? отирган бўлса ажаб эмас. Аслида эса жавоб осон… У? ам бўлса ва? тдир. Оила, дўсту я? инлари ва албатта ўзи билан ўзи ўтказадиган ва? т. Artel компанияси ўз зиммасига уйдаги юмушларнинг бир? исмини олувчи, бир ва? тнинг ўзида? ам фойдали,?ам ё? имли маиший техникаларни ишлаб чи? ариб, аёлларнинг мушкулини осонлаштириш вазифасини? ўйган.
Шу ма? садда тинимсиз изланиб олиб бораётган Artel компаниясининг автоматлаштирилган кир ювиш машиналари сафи тўртта янги 8 ва 6 кг? ажмга эга бўлган янги моделлар билан тўлдирилди. Янги автоматлаштирилган кир ювиш машиналари? амёнбоп нархларда бўлиб, сифат, ишончлилик ва фойдаланишдаги? улайликни ўзига мужассамлаштирган.
Келинг, янги кир ювиш машиналаридан бири 80К 141-I моделини я? индан ўрганиб чи? амиз.
80К 141-I моделининг кийим си? дириш? ажми 8 кг. га тенг бўлиб, у катта оилаларга жуда мос келади. Бундай? ажм бир пайтнинг ўзида кўп ми? дордаги кийим-кечакларни ювиш имконини беради. Бу, ўз навбатида, нафа? ат ва? тни, балки сув ва электр? увватини? ам тежашга имкон беради. Бак си? ими парли адёллар ва чойшабларни? ишки мавсумдан сўнг тозалаш ва ювиш имконини беради.
Янги кир ювиш машиналари маиший техника со? асида дунёнинг етакчи Whirlpool компанияси билан? амкорликда ишлаб чи? арилди. Artel кир ювиш машиналарида Whirlpool инверторли мотори? ўлланилади. Whirlpool компанияси 100 йилдан орти? муддатдаги фаолияти давомида ю? ори сифатли моторлар ишлаб чи? арувчи сифатида дунёда етакчи ўринларни эгаллади. Шуни таъкидлаш ўтиш лозимки, Whirlpool моторларига 10 йиллик кафолат берилади.
Инверторли моторларнинг афзаллиги шундаки, улар деярли шов? инсиз ишлайди, шунинг учун сиз кир ювиш машинасини исталган ва? тда, фарзандларингиз уй? ониб кетишидан хавфсирамай ишлатишингиз мумкин. Инверторли двигателларни? ўллаш электр? увватини 29 фоизгача, сув ресурсларини эса 17 фоизгача тежаш имкониятини беради. 80К 141-I кир ювиш машинаси А+ энергосамарадорлик синфига киради.
Ёш болали аёлларга янги кир ювиш машинаси барабанидаги бактерияларга? арши? оплама борлиги жуда маъ? ул келади. Бу эса кир ювиш жараёнини янада хавфсиз килади.
Эндиликда, сиз ажойиб натижага янада камро? ва? т ичида эришасиз, чунки ишлаб чи? арувчи тўла кир ювиш жараёнининг ва? тини? ис? артиришга эришди. Бундан таш? ари, машина си? дириш? ажми катта бўлишига? арамай, кичик жисмоний ўлчамларга эга. Бу эса, техника уйингизда камро? жойни эгаллашини таъминлайди.
Artel янги кир ювиш машинасининг ало? ида ўзига хос жи? ати Woolmark Apparel Care белгисидир. Woolmark белгисига эга кир ювиш машинаси жунли нарсаларни э? тиёткорлик билан ювади. Шунинг учун энди сиз кофта ва свитерни? еч иккиланишсиз машина ор? али ювишингиз мумкин.
«А? лли чиро?» — барабанга махсус жойлаштирилган ёритиш чиро? идир. Кечки ва? тда кир ювишга? арор? илган бўлсангиз, аммо ёритиш чиро? идан фойдаланиш имкони бўлмаса а? лли чиро? сизга кўмак беради.
Artel янги кир ювиш машинасида кир кийимлар са? лаш ва ажратиш учун турли бўлимларга эга бўлган махсус жавон бор. Шу тари? а кийим-кечак ва кир ювиш воситалари учун ало? ида жой ажратиш керак бўлмайди.
Artel йилдан йилга ўз харидорларига? улай нархларда ю? ори сифатли ма? сулотларни таклиф этиб келмо? да. Ишлаб чи? арувчи барча йирик маиший техникага 3 йиллик бепул хизмат кўрсатишга тўли? кафолат беради. У ўз ичига мутахассис иши, таъмирлаш, шунингдек, э? тиёт? исмларини алмаштириш каби хизматларни? амраб олади. Айнан шунинг учун Artel компаниясининг техникасини мамлакат бўйлаб минглаб истеъмолчилар танламо? да.
?ўшимча маълумотларни? уйидаги (+99871) 150?99?88 ра? ами ёки Artel Facebook расмий са? ифаси fb. com/arteluzb ор? али билиб олишингиз мумкин.
Реклама? у?у? и асосида. Махсулотлар сертификатланган.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.