Artel хар бир ал орзу килувчи кир ювиш машинаси — узбекистон

Artel хар бир ал орзу килувчи кир ювиш машинаси — узбекистон

Artel: хар бир аёл орзу килувчи кир ювиш машинаси — узбекистон

Аёллар купрок нимани кадрлайди? Бу савол устида хар бир эркак бош котирган булса ажаб эмас. Аслида эса жавоб осон… У хам булса вактдир. Оила, дусту якинлари ва албатта узи билан узи утказадиган вакт. Artel компанияси уз зиммасига уйдаги юмушларнинг бир кисмини олувчи, бир вактнинг узида хам фойдали, хам ёкимли маиший техникаларни ишлаб чикариб, аёлларнинг мушкулини осонлаштириш вазифасини куйган.
Шу максадда тинимсиз изланиб олиб бораётган Artel компаниясининг автоматлаштирилган кир ювиш машиналари сафи туртта янги 8 ва 6 кг хажмга эга булган янги моделлар билан тулдирилди. Янги автоматлаштирилган кир ювиш машиналари хамёнбоп нархларда булиб, сифат, ишончлилик ва фойдаланишдаги кулайликни узига мужассамлаштирган.
Келинг, янги кир ювиш машиналаридан бири 80К 141-I моделини якиндан урганиб чикамиз.
80К 141-I моделининг кийим сигдириш хажми 8 кг. га тенг булиб, у катта оилаларга жуда мос келади. Бундай хажм бир пайтнинг узида куп микдордаги кийим-кечакларни ювиш имконини беради. Бу, уз навбатида, нафакат вактни, балки сув ва электр кувватини хам тежашга имкон беради. Бак сигими парли адёллар ва чойшабларни кишки мавсумдан сунг тозалаш ва ювиш имконини беради.
Янги кир ювиш машиналари маиший техника сохасида дунёнинг етакчи Whirlpool компанияси билан хамкорликда ишлаб чикарилди. Artel кир ювиш машиналарида Whirlpool инверторли мотори кулланилади. Whirlpool компанияси 100 йилдан ортик муддатдаги фаолияти давомида юкори сифатли моторлар ишлаб чикарувчи сифатида дунёда етакчи уринларни эгаллади. Шуни таъкидлаш утиш лозимки, Whirlpool моторларига 10 йиллик кафолат берилади.
Инверторли моторларнинг афзаллиги шундаки, улар деярли шовкинсиз ишлайди, шунинг учун сиз кир ювиш машинасини исталган вактда, фарзандларингиз уйгониб кетишидан хавфсирамай ишлатишингиз мумкин. Инверторли двигателларни куллаш электр кувватини 29 фоизгача, сув ресурсларини эса 17 фоизгача тежаш имкониятини беради. 80К 141-I кир ювиш машинаси А+ энергосамарадорлик синфига киради.
Ёш болали аёлларга янги кир ювиш машинаси барабанидаги бактерияларга карши коплама борлиги жуда маъкул келади. Бу эса кир ювиш жараёнини янада хавфсиз килади.
Эндиликда, сиз ажойиб натижага янада камрок вакт ичида эришасиз, чунки ишлаб чикарувчи тула кир ювиш жараёнининг вактини кискартиришга эришди. Бундан ташкари, машина сигдириш хажми катта булишига карамай, кичик жисмоний улчамларга эга. Бу эса, техника уйингизда камрок жойни эгаллашини таъминлайди.
Artel янги кир ювиш машинасининг алохида узига хос жихати Woolmark Apparel Care белгисидир. Woolmark белгисига эга кир ювиш машинаси жунли нарсаларни эхтиёткорлик билан ювади. Шунинг учун энди сиз кофта ва свитерни хеч иккиланишсиз машина оркали ювишингиз мумкин.
«Аклли чирок» — барабанга махсус жойлаштирилган ёритиш чирогидир. Кечки вактда кир ювишга карор килган булсангиз, аммо ёритиш чирогидан фойдаланиш имкони булмаса аклли чирок сизга кумак беради.
Artel янги кир ювиш машинасида кир кийимлар саклаш ва ажратиш учун турли булимларга эга булган махсус жавон бор. Шу тарика кийим-кечак ва кир ювиш воситалари учун алохида жой ажратиш керак булмайди.
Artel йилдан йилга уз харидорларига кулай нархларда юкори сифатли махсулотларни таклиф этиб келмокда. Ишлаб чикарувчи барча йирик маиший техникага 3 йиллик бепул хизмат курсатишга тулик кафолат беради. У уз ичига мутахассис иши, таъмирлаш, шунингдек, эхтиёт кисмларини алмаштириш каби хизматларни камраб олади. Айнан шунинг учун Artel компаниясининг техникасини мамлакат буйлаб минглаб истеъмолчилар танламокда.
Кушимча маълумотларни куйидаги (+99871) 150?99?88 раками ёки Artel Facebook расмий сахифаси fb. com/arteluzb оркали билиб олишингиз мумкин.
Реклама хукуки асосида. Махсулотлар сертификатланган.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.