Баолаш фаолияти такомиллаштирилиш онун ужжатларига згартишлар киритиш трисида — збекистон

Ба? олаш фаолияти такомиллаштирилиш? онун? ужжатларига Ўзгартишлар киритиш тЎ? рисида — Ўзбекистон

БА? ОЛАШ ФАОЛИЯТИ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ МУНОСАБАТИ БИЛАН ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ АЙРИМ? ОНУН? УЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИШЛАР КИРИТИШ ТЎ? РИСИДА
?онунчилик палатаси томонидан 2010 йил 30 июлда? абул? илинган
Сенат томонидан 2010 йил 29 августда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 19 ноябрда? абул? илинган «Давлат тасарруфидан чи? ариш ва хусусийлаштириш тў? рисида»ги 425–ХII-сонли? онуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 йил, № 1, 43-модда; 1993 йил, № 5, 236-модда; 1994 йил, № 11-12, 285-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 9, 193-модда; 1998 йил, № 3, 38-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда; 2003 йил, № 1, 8-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 4, 153-модда) 9-моддасининг 2-бандидаги «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси белгилайдиган» деган сўзлар «?онун? ужжатларида белгиланган» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
2-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 7 майда? абул? илинган «Давлат уй-жой фондини хусусийлаштириш тў? рисида»ги 846–ХII-сонли? онунининг (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 йил, № 5, 230-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2008 йил, № 12, 640-модда) 20-моддаси? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«20-модда. Хусусийлаштирилаётган турар жойни ба? олаш? онун? ужжатларида белгиланган тартибда ба? оловчи ташкилот томонидан? олди? баланс? иймати бўйича амалга оширилади».
3-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 5 майда? абул? илинган «Банкротлик тў? рисида»ги 1054–ХII-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелда? абул? илинган 474–II-сонли? онуни билан тасди? ланган та? ририда) (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, № 5, 63-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 12, 414-модда; 2008 йил, № 12, 640-модда; 2009 йил, № 1, 1-модда, № 4, 133-модда, № 9, 330-модда)?уйидаги ўзгартишлар киритилсин:
1) 110-модданинг:
учинчи? исми? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Корхона (бизнес) сотилаётганида? арздорнинг мол-мулкини ба? олаш ба? оловчи ташкилот томонидан ўтказилади, унинг хизматига? арздорнинг мол-мулки? исобидан? а? тўланади. Ба? оловчи ташкилот кредиторлар йи? илиши ёки кредиторлар? ўмитаси томонидан тасди? ланади»;
саккизинчи? исмидаги «ба? оловчи» деган сўз «ба? оловчи ташкилот» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
2) 111-модданинг тўртинчи? исмидаги, 115-модданинг олтинчи ва ўн учинчи? исмларидаги «ба? оловчи» деган сўз «ба? оловчи ташкилот» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
3) 128-модда тўртинчи? исмининг иккинчи хатбошисидаги «ба? олашдан ўтказиши» деган сўзлар «ба? олашдан ўтказишни ташкил этиши» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
4) 131-модданинг матни? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Тугатишга доир иш юритиш жараёнида тугатиш бош? арувчиси? арздорнинг мол-мулкини инвентаризация? илади ва? ийматини белгилайди. Тугатиш бош? арувчиси мазкур фаолиятни амалга ошириш учун ба? оловчи ташкилотни ва бош? а мутахассисларни, уларнинг хизматлари учун? а?ни, агар кредиторлар йи? илиши ёки кредиторлар? ўмитаси томонидан? а? тўлашнинг бош? а манбаи белгиланган бўлмаса,?арздорнинг мол-мулки? исобидан тўлаган? олда, жалб этишга? а?ли. Устав фондида давлат улуши бўлган корхонанинг мол-мулки ба? оланаётганда ба? оловчи ташкилот жалб этилиши шарт.?арздорнинг кредиторлари йи? илиши ёки кредиторлари? ўмитаси мазкур хизматлар? а?ини тўлаш мажбурияти юкланадиган,?илган харажатлари кейинчалик? арздорнинг мол-мулки? исобидан навбатдан таш? ари? опланадиган шахсни, агар унинг ўзи рози бўлса, тайинлашга? а?ли.
Агар тугатишга доир иш юритиш жараёнида? а? тўлаш кўчмас мол-мулк билан амалга оширилаётган бўлса, мазкур мол-мулк, агар кредиторлар йи? илиши ёки кредиторлар? ўмитаси томонидан бош? ача? оида белгиланган бўлмаса, уни сотишдан олдин ба? оловчи ташкилот томонидан ба? оланади.
?арздорнинг гаров нарсаси бўлган мол-мулкини ба? олаш ба? оловчи ташкилот томонидан мажбурий тартибда ўтказилади»;
5) 163-модда иккинчи? исмининг иккинчи жумласидаги «ба? олашдан ўтказиши» деган сўзлар «ба? олашдан ўтказишни ташкил этиши» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
4-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда? абул? илинган 2013–ХII-сонли? онуни билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 2, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 12, 269-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 9, 241-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 5, 124-модда, № 9, 229-модда; 2000 йил, № 5-6, 153-модда, № 7-8, 217-модда; 2001 йил, № 1-2, 11, 23-моддалар, № 9-10, 165, 182-моддалар; 2002 йил, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 5, 67-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 9, 171-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 12, 418-модда; 2006 йил, № 6, 261-модда; 2007 йил, № 4, 166-модда, № 6, 248, 249-моддалар, № 9, 422-модда, № 12, 594, 595, 607-моддалар; 2008 йил, № 4, 177, 187-моддалар, № 9, 482, 484, 487-моддалар, № 12, 636, 641-моддалар; 2009 йил, № 1, 1-модда, № 4, 136-модда, № 9, 335-модда, № 12, 469, 470-моддалар; 2010 йил, № 6, 231-модда) 293-моддасининг биринчи? исми? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Хатланаётган мол-мулк суриштирувчи ёки терговчи томонидан унинг эскириш даражасини эътиборга олиб, ба? олаш пайтида мавжуд бўлган бозор нархида ба? оланади. Зарур? олларда ба? олаш мутахассис иштирокида ёки ба? оловчи ташкилот томонидан амалга оширилади».
5-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрда? абул? илинган 163–I-сонли ва 1996 йил 29 августда? абул? илинган 256–I-сонли? онунлари билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Фу? аролик кодексига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 йил, 2-сонга илова, № 11-12; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 9, 241-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 9, 229-модда; 2001 йил, № 1-2, 23-модда, № 9-10, 182-модда; 2002 йил, № 1, 20-модда, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 1, 8-модда, № 5, 67-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 5, 90-модда, № 9, 171-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 4, 154-модда, № 9, 494, 498-моддалар; 2007 йил, № 1, 3, 5-моддалар, № 4, 156, 164-моддалар, № 8, 367-модда, № 9, 416-модда, № 12, 598, 608-моддалар; 2008 йил, № 4, 192-модда, № 12, 640-модда; 2009 йил, № 9, 337-модда)?уйидаги ўзгартишлар киритилсин:
1) 58-модданинг ўнинчи? исмидаги «муста? ил эксперт текширувидан ўтказилиши» деган сўзлар «ба? оловчи ташкилот томонидан ба? оланиши» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
2) 205-модданинг биринчи? исми? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Мулк? у?у? и бекор? илинганда олиб? ўйилаётган мол-мулкнинг? иймати, агар? онун? ужжатларида бош? ача тартиб ўрнатилган бўлмаса, ба? оловчи ташкилот томонидан мулк? у?у? и бекор? илинган пайтда белгиланади»;
3) 491-модданинг иккинчи? исмидаги «муста? ил аудиторнинг корхона таркиби ва унинг? иймати тў? рисидаги хулосасини» деган сўзлар «аудиторлик хулосасини, ба? олаш тў? рисидаги? исоботни» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
4) 932-модданинг биринчи? исми? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Мол-мулкни су? урталаш шартномаси тузилаётганида су? урталовчи су? урта? илинаётган мол-мулкни кўздан кечиришга, зарурат бўлганда эса унинг? а?и? ий? ийматини белгилаш ма? садида ба? олашдан ўтказишни ташкил этишга? а?ли».
6-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрелда? абул? илинган «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг? у?у? ларини? имоя? илиш тў? рисида»ги 223–I-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 йил, № 5-6, 61-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда; 1998 йил, № 3, 38-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 9, 229-модда; 2001 йил, № 1-2, 23-модда; 2003 йил, № 1, 8-модда, № 9-10, 149-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 4, 154-модда; 2007 йил, № 7, 325-модда, № 12, 598, 606, 608-моддалар; 2008 йил, № 9, 489-модда, № 12, 640-модда; 2009 йил, № 4, 133-модда, № 9, 330-модда)?уйидаги ўзгартишлар киритилсин:
1) 33-модданинг олтинчи? исмидаги «муста? ил нархловчи чи? ариши» деган сўзлар «ба? оловчи ташкилот ба? олаши» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
2) 46-модданинг:
иккинчи? исми? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Мол-мулкнинг бозор? ийматини ани? лаш учун ба? оловчи ташкилот жалб этилиши мумкин»;
учинчи? исмидаги «холис ба? оловчини» деган сўзлар «ба? оловчи ташкилотни» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
3) 82-модда биринчи? исмининг ўнинчи хатбошиси? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«мол-мулкнинг бозор? ийматини белгилашни ташкил этиш».
Олдинги та? рирга? аранг.
(7-модда Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 20 январдаги ЎР?-401-сонли? онунига асосан ўз кучини йў? отган — ЎР ??Т, 2016 й., 3(I)-сон, 32-модда)
8-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августда? абул? илинган «Суд? ужжатлари ва бош? а органлар? ужжатларини ижро этиш тў? рисида»ги 258–II-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 йил, № 9-10, 169-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 8, 367-модда, № 12, 598-модда; 2008 йил, № 4, 184, 187-моддалар; 2009 йил, № 1, 1-модда)?уйидаги ўзгартишлар киритилсин:
1) 54-модданинг:
биринчи? исми куйидаги та? рирда баён этилсин:
«Рўйхатга олинган мол-мулкни ба? олашни ташкил этиш? онун? ужжатларида белгиланган тартибда суд ижрочиси томонидан бозор? иймати бўйича амалга оширилади»;
иккинчи? исмидаги «ба? олаш фаолияти тў? рисидаги? онун? ужжатлари талабларига мувофи? келадиган мутахассисни» деган сўзлар «ба? оловчи ташкилотни» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
учинчи? исмидаги «мутахассисни» деган сўз «ба? оловчи ташкилотни» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
бешинчи? исмидаги «ба? оланиши» деган сўз «?онун? ужжатларида белгиланган тартибда ба? оланиши» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
еттинчи? исмидаги «мутахассисни» деган сўз «ба? оловчи ташкилотни» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
ўнинчи? исми куйидаги та? рирда баён этилсин:
«Ижро? аракатларини амалга оширишда суд ижрочиси томонидан хатланган мол-мулкни ба? олашни амалга оширувчи ба? оловчи ташкилотларни танлаб олиш тартибини Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги белгилайди»;
2) 84-модда биринчи? исмининг ўн тў??изинчи хатбошисидаги «мутахассисларни» деган сўз «ба? оловчи ташкилотни» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
9-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 4 октябрда? абул? илинган «Ипотека тў? рисида»ги ЎР?–58-сонли? онуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 10, 535-модда) 16-моддаси биринчи? исмининг ўнинчи хатбошисидаги «ба? оловчи хулосаси» деган сўзлар «ба? оловчи ташкилотнинг ба? олаш тў? рисидаги? исоботи» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
10-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 25 декабрда? абул? илинган ЎР?–136-сонли? онуни билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Соли? кодекси (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, 12-сонга 1-илова; 2008 йил, № 12, 639-модда; 2009 йил, № 9, 330, 331-моддалар, № 12, 470, 472, 473-моддалар; 2010 йил, № 5, 178-модда) 135-моддаси учинчи? исмининг биринчи хатбошисидаги: «ба? оловчи томонидан» деган сўзлар «ба? оловчи ташкилотнинг ба? олаш тў? рисидаги? исоботи билан» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
11-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 21 апрелда? абул? илинган «Транспорт воситалари эгаларининг фу? аролик жавобгарлигини мажбурий су? урта? илиш тў? рисида»ги ЎР?–155-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2008 йил, № 4, 191-модда)?уйидаги ўзгартишлар киритилсин:
1) 19-модда тўртинчи? исмининг тўртинчи хатбошисидаги «мол-мулкни муста? ил ба? олаш далолатномалари» деган сўзлар «ба? олаш тў? рисидаги? исоботлар» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
2) 21-модданинг:
иккинчи — саккизинчи? исмлари? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Мол-мулкка зарар етказилганда жабрланувчи (унинг меросхўри ёки? у?у? ий вориси) шикастланган мол-мулкни ёки унинг? олди? ларини зарар етказилиши? олатларини ани? лаш учун кўздан кечириш ва муста? ил экспертизани ташкил этиш? амда ўрни? опланиши лозим бўлган зарарнинг ми? дорини белгилаш учун ба? олашни ташкил этиш ма? садида су? урталовчига ўз ташаббуси билан ёки су? урталовчининг сўровига биноан та? дим? илиши шарт.
Агар жабрланувчи (унинг меросхўри ёки? у?у? ий вориси) томонидан та? дим этилган шикастланган мол-мулкни ёки унинг? олди? ларини кўздан кечириш ва муста? ил экспертиза? илиш су? урта? одисаси мавжудлигини тў? ри белгилаш, ўтказилган ба? олаш натижалари эса мажбурий су? урта шартномаси бўйича ўрни? опланиши лозим бўлган зарарнинг ми? дорини тў? ри ани? лаш имконини бермаса, мазкур? олатларни ани? лаш учун су? урталовчи су? урта? илдирувчининг фойдаланилаётганда жабрланувчига зарар етказилган шикастланган транспорт воситасини кўздан кечиришга ва (ёки) ушбу транспорт воситаси ёки унинг? олди? ларига нисбатан такрорий муста? ил экспертизани ташкил этишга, шунингдек жабрланувчи (унинг меросхўри ёки? у?у? ий вориси) томонидан та? дим этилган шикастланган мол-мулкни ёки унинг? олди? ларини ба? олаш тў? рисидаги? исоботнинг ишончлилиги экспертизасини? онун? ужжатларида белгиланган тартибда ташкил этишга? а?ли. Су? урта? илдирувчи су? урталовчининг талабига кўра ушбу транспорт воситасини ёки унинг? олди? ларини мажбурий су? урта шартномасида назарда тутилган тартибда та? дим этиши шарт.
Су? урталовчи шикастланган мол-мулкни ёки унинг? олди? ларини жабрланувчи (унинг меросхўри ёки? у?у? ий вориси) ёзма равишда мурожаат этган кундан эътиборан беш иш кунидан кўп бўлмаган муддатда, агар улар ўртасида ёзма шаклда бош? а муддат келишилмаган бўлса, кўздан кечириши, унинг муста? ил экспертизасини ва ба? олашдан ўтказишни ташкил этиши шарт.
Агар шикастланишларнинг хусусияти ёки шикастланган мол-мулкнинг ёхуд унинг? олди? ларининг ўзига хос хусусиятлари мол-мулкни су? урталовчи, эксперт ва (ёки) ба? оловчи ташкилот жойлашган ерда кўздан кечириш, муста? ил экспертизани ва ба? олашдан ўтказишни ташкил этиш учун та? дим этилишини истисно этса (транспорт воситасининг йўл? аракатида иштирок этишини истисно этадиган тарзда шикастланганлиги ва бош? а?олларда), кўздан кечириш, муста? ил экспертиза ва ба? олашдан ўтказиш шикастланган мол-мулк ёки унинг? олди? лари турган ерда ушбу модданинг тўртинчи? исмида белгиланган муддатда амалга оширилади.
Агар су? урталовчи шикастланган мол-мулкни ёки унинг? олди? ларини ушбу модданинг тўртинчи? исмида белгиланган муддатда кўздан кечирмаган, муста? ил экспертизани ва ба? олашдан ўтказишни ташкил этмаган бўлса, жабрланувчи (унинг меросхўри ёки? у?у? ий вориси) шикастланган мол-мулкни ёки унинг? олди? ларини су? урталовчига кўздан кечириш учун та? дим этмаган? олда экспертизани ва ба? олашдан ўтказишни ташкил этиш учун муста? ил тарзда ёзма шаклда мурожаат? илишга? а?ли. Бу? олда су? урталовчи муста? ил экспертиза ва ба? олаш натижалари юзасидан низолашишга? а?ли эмас.
Су? урта тўлови амалга оширилишига асос бўлган муста? ил экспертиза ва ба? олаш? иймати су? урталовчи томонидан мажбурий су? урта шартномаси бўйича ўрни? опланиши лозим бўлган зарар таркибига киритилади.
Агар шикастланган мол-мулкни ёхуд унинг? олди? ларини кўздан кечириш, муста? ил экспертиза? илиш ва ба? олашга? адар ушбу модда талабларига мувофи? амалга оширилган мазкур мол-мулкни таъмирлаш ёки унинг? олди? ларини утилизация? илиш су? урта? одисасининг мавжудлигини ва мажбурий су? урта шартномаси бўйича ўрни? опланиши лозим бўлган зарарнинг ми? дорини тў? ри ани? лаш имконини бермаса, су? урталовда жабрланувчига (унинг меросхўрига ёки? у?у? ий ворисига) су? урта тўловини ёки унинг бир? исмини тўлашни рад этишга? а?ли»;
3) 26-модданинг:
иккинчи? исми бешинчи хатбошисидаги «муста? ил ба? олаш далолатномалари» деган сўзлар «ба? олаш тў? рисидаги? исоботлар» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
тў??изинчи? исмидаги «(ба? олашни)» деган сўз «?амда ба? олашдан ўтказишни» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
12-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2010 йил 18 сентябрдаги 182 (5097)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2010 йил 17 сентябрь,
ЎР?-257-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2010 й., 37-сон, 315-модда; 2016 й., 3(I)-сон, 32-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.