Бир катор корхоналарни хусусийлаштириш кутилган натижаларни бермади — президент карори — узбекистон

Бир катор корхоналарни хусусийлаштириш кутилган натижаларни бермади — президент карори — узбекистон

Хужжатда кайд этилишича, мамлакатнинг мустакил ривожланиши даврида мулкни хусусийлаштириш ва давлат тасарруфидан чикариш буйича тизимли ишлар доирасида 30 мингдан ортик давлат объекти, шу жумладан, 6,5 мингта йирик ва урта корхона хусусий мулк килиб сотилди. Натижада хозир нодавлат секторига ялпи ички махсулотнинг 81 фоизидан купроги, саноат ишлаб чикаришининг 94 фоизи ва барча банд ахолининг 82 фоизидан зиёди тугри келмокда.
Шу билан бир каторда, танкидий тахлиллар шуни курсатмокда, «бир катор корхоналарни хусусийлаштириш кутилган натижаларни бермади», дейилади хужжатда.
«Хусусан, республика минтакаларидаги ижтимоий-иктисодий ривожланиш ишларининг бориши билан танишиш натижалари хусусийлаштирилган корхоналарнинг мулкдорлари ишлаб чикариш кувватларидан самарали фойдаланмаётгани ва корхоналарни узок муддатли ривожлантириш билан шугулланмаётгани, ихтисослашган ишлаб чикаришларни тикламаётганлиги ва ишлаб чикараётган махсулотларининг ракобатдошлигини таъминлайдиган замонавий технологияларни жорий этмаётганлигини курсатмокда, — дейилади карорда. — Мазкур холатлар Тошкент шахрида аввал хусусийлаштирилган „Реле ва автоматика“, „Алгоритм“ заводлари, Самарканд шахридаги „Кизил двигатель“ ва Лифтсозлик заводлари, Гиждувон ип йигирув фабрикаси, Хоразм вилоятининг Урганч туманидаги парранда фабрикаси, Термиз шахридаги „16-сонли гишт заводи“ ва бошка куплаб объектлар мисолида куриниб турибди».
Утказилган хатлов натижаларига кура, аввал хусусийлаштирилган корхоналар негизида 2 мингдан ортик паст рентабелли ва зарар кураётган кам кувватли хужалик субъекти, шу жумладан, мингдан ортик ишламаётган хамда деярли буш ётган объект, самарасиз фойдаланилаётган ер участкалари ва ишлаб чикариш хоналари аникланган.
«Давлат органлари хусусийлаштирилган корхоналарнинг асл холатини урганиш, уларнинг ишлаб чикариш фаолияти ва молиявий-иктисодий ахволини мониторинг килиш, мавжуд муаммоларни тахлил этиш ва сабабларини аниклаш, уларни кредит ва моддий ресурслар билан таъминлашда, мухандислик-ишлаб чикариш инфратузилмасини тиклашда, ички ва ташки савдо бозорларини топишда амалий кумак бериш билан суст шугулланмокда «, — дея давом эттирилади карорда.
«Юзага келган холат ваколатли органларнинг хусусийлаштирилган корхоналарга ёндашувлари, улар билан ишлаш принциплари ва усулларини тубдан узгартиришни, фаолият самарадорлигини оширишга хар томонлама кумаклашиш, ишлаб чикаришни тиклаш ва ривожлантириш буйича «йул хариталари»ни ишлаб чикиш ва амалга ошириш, тадбиркорлик фаолиятининг асосларини ургатиш, шунингдек, хусусийлаштирилган корхоналарни куллаб-кувватлашнинг молиявий манбаларини кенгайтиришни талаб этади», — дея кайд этилади хужжатда.
Кабул килинган «2017?2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Харакатлар стратегияси»да иктисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришдаги мухим вазифа сифатида хусусий мулкнинг устувор ролини кучайтириш ва хусусийлаштирилган объектлар негизида хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун кулай шарт-шароитлар яратиш белгиланган.
Карорда Узбекистон Хусусийлаштирилган корхоналарга кумаклашиш ва ракобатни ривожлантириш давлат кумитаси уз фаолиятида бевосита Узбекистон Республикасининг Бош вазирига хисобот бериши белгиланди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.