Давлат статистикаси трисидаги онунига згартиш ва шимчалар киритиш аида — збекистон

Давлат статистикаси трисидаги онунига згартиш ва шимчалар киритиш аида — збекистон

«давлат статистикаси тЎ? рисида»ги? онунига Ўзгартиш ва? Ўшимчалар киритиш? а?ида — Ўзбекистон

?онунчилик палатаси томонидан 2011 йил 14 ноябрда? абул? илинган
Сенат томонидан 2011 йил 5 декабрда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрда? абул? илинган «Давлат статистикаси тў? рисида»ги 441-II-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 йил, № 12, 219-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 12, 415-модда; 2010 йил, № 9, 333-модда)?уйидаги ўзгартиш ва? ўшимчалар киритилсин:
1) 5-модда:
?уйидаги мазмундаги биринчи? исм билан тўлдирилсин:
«Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика? ўмитаси давлат статистикаси ваколатли органидир»;
биринчи—тўртинчи? исмлари тегишинча иккинчи — бешинчи? исмлар деб? исоблансин;
2)?уйидаги мазмундаги 51-модда билан тўлдирилсин:
«51-модда. Давлат статистикаси ваколатли органи
Давлат статистикаси ваколатли органи:
давлат статистикаси со? асидаги ягона сиёсатни ишлаб чи? ади ва амалга оширади, уни ташкил этишнинг самарали тизимини таъминлайди;
давлат статистикаси со? асида мувофи? лаштириб бориш ва функционал тартибга солишни амалга оширади;
ягона статистика услубиятини ва давлат статистика кузатувларининг шаклларини ишлаб чи? ади, тасди? лайди? амда жорий этади;
давлат ва хўжалик бош? аруви органларининг идоравий статистика кузатувлари шаклларини келишади;
статистика кўрсаткичларининг тезкорлиги, ишончлилиги ва холислигини таъминлайди, статистика ахборотидан фойдаланиш эркинлигини, унинг очи? лиги ва ошкоралигини кенгайтириш чора-тадбирларини амалга оширади;
Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистрини юритади;
давлат статистикаси со? асидаги норматив-?у? у?ий? ужжатларни белгиланган тартибда ишлаб чи? ади ва? абул? илади;
бош? а давлатларнинг статистика органлари ва хал? аро статистика ташкилотлари билан? амкорлик тў? рисида белгиланган тартибда битимлар тузади.
Давлат статистикаси ваколатли органи? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ваколатларни? ам амалга ошириши мумкин»;
3) 6-модданинг биринчи? исми? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Давлат статистикаси органлари ўз ваколатлари доирасида? уйидаги? у?у? ларга эга:
давлат ва хўжалик бош? аруви органларидан, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органларидан, банклардан, бош? а юридик шахслардан (зарур? олларда уларнинг ваколатхоналари ва филиалларидан) давлат статистика? исоботларини олиш? амда улардан статистика ма? садларида фойдаланиш;
юридик ва жисмоний шахслар, шу жумладан якка тартибдаги тадбиркорлар фаолиятининг давлат статистика кузатувларини ўтказиш ва олинган маълумотлардан статистика ма? садларида фойдаланиш;
давлат ва хўжалик бош? аруви органларидан, давлат ташкилотларидан давлат статистика ишларини олиб бориш учун зарур бўлган маълумотларни (уларни тайёрлашнинг? ар? андай бос? ичида), шунингдек уларга илова? илинадиган тушунтиришларни сўраш ва олиш;
олинаётган давлат статистика маълумотларининг тўли? лиги, холислиги ва ишончлилигини экспертизадан ўтказиш;
давлат статистика маълумотларида? оидабузарликлар ани? ланган та? дирда, уларни бартараф этиш? а?ида кўрсатмалар бериш? амда жамланма давлат статистика маълумотларига тегишли тузатишлар киритиш;
давлат статистика? исоботларини та? дим этиш тартибини бузган мансабдор шахсларга нисбатан? онунга мувофи? маъмурий жазо чораларини? ўллаш;
юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларни давлат рўйхатидан ўтказишни амалга оширувчи органлардан Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистрини юритиш учун зарур маълумотларни олиш;
Давлат статистика ишлари дастурига киритилмаган, статистика, та? лилий, ахборот, ноширлик хизматлари ва бош? а хизматларни? онун? ужжатларида белгиланган тартибда шартнома асосида кўрсатиш;
айрим вазифаларни бажариш учун функционал бўлинмалар ташкил этиш»;
4) 7-модда биринчи? исми бешинчи хатбошисининг русча матнидаги «обследования» ва «обследований» деган сўзлар тегишинча «наблюдения» ва «наблюдений» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
5) 9-модданинг учинчи? исмидаги «умумдавлат» деган сўз «давлат» деган сўз билан алмаштирилсин;
6) 11-модда? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«11-модда. Давлат статистика кузатувлари
Давлат статистика кузатувлари и? тисодиётда ва жамиятда содир бўлаётган? одисалар? амда жараёнлар тў? рисидаги статистика маълумотларини мунтазам равишда йи? иб боришдан иборат бўлиб, улар бирламчи? исоб? ужжатлари асосида ва бевосита кузатувлар йўли билан ўтказилади.
Давлат статистика кузатувларини ўтказиш услублари, агар? онун? ужжатларида бош? ача? оида назарда тутилмаган бўлса, давлат статистикаси ваколатли органи томонидан белгиланади.
Давлат статистика кузатувларининг шакллари статистика маълумотларини та? дим этувчи давлат ва хўжалик бош? аруви органлари, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари, банклар, бош? а юридик шахслар (уларнинг ваколатхоналари ва филиаллари), жисмоний шахслар, шу жумладан якка тартибдаги тадбиркорлар учун мажбурийдир.
Давлат статистикаси органлари давлат статистика кузатувларини ўтказиш учун шартнома асосида юридик ва жисмоний шахсларни жалб этиши мумкин.
Давлат статистика кузатувлари давлат статистикаси органлари томонидан Давлат статистика ишлари дастурига мувофи? амалга оширилади.
Юридик шахслар давлат статистика кузатувлари ўтказилаётганида? онун? ужжатларига мувофи? хизмат бинолари ва ер участкаларига киришни таъминлаши шарт.
Уй хўжаликлари сўрови давлат статистика кузатувларининг турларидан биридир ва у? онун? ужжатларига мувофи? амалга оширилади.
Идоравий статистика кузатувлари давлат ва хўжалик бош? аруви органлари томонидан ўз ваколатлари доирасида амалга оширилиши мумкин»;
7) 13-модда? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«13-модда. Статистика маълумотларини та? дим этиш
Статистика маълумотлари тўли?, холис, ишончли бўлиши? амда давлат ва хўжалик бош? аруви органлари, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари, банклар, бош? а юридик шахслар (зарур? олларда уларнинг ваколатхоналари ва филиаллари), жисмоний шахслар, шу жумладан якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан давлат статистикаси ваколатли органи тасди? лаган муддатларда ва давлат статистика кузатувлари шакллари бўйича бепул та? дим этилиши керак.
Давлат статистика кузатувларининг шакллари бўйича статистика маълумотлари? онун? ужжатларига мувофи??о? озда ёки электрон шаклда та? дим этилиши мумкин.
Бухгалтерия? исоби, молиявий ва бош? а?исоботларни тартибга солувчи,?онун? ужжатлари билан белгиланган нормалар статистика? ужжатларини тўлдириш (статистика кўрсаткичлари? исоби) учун асос бўлиб хизмат? илади».
2-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2012 йил 4 январдаги 2 (5422)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2012 йил 3 январь,
ЎР?-315-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2012 й., 1-сон, 1-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.