Dena рабарининг уйида андай шарбат ичилади — збекистон

Dena рабарининг уйида андай шарбат ичилади — збекистон

Dena ра? барининг уйида? андай шарбат ичилади? — Ўзбекистон

— Шарбатларни аслида нимадан тайёрлашади?
—?а? и?атан? ам барча шарбатлар олмадан тайёрланиб, сўнг уларга ароматизатор ва бўё? моддалар? ўшиладими?
—?андай? илиб шарбат бунча узо? ва? т давомида ўз яро? лилигини са? лаб туради?
Шу ва шу каби кўплаб бош? а саволларга 10 октябрь куни куни Потребитель. уз гуру? и жавоб олди ва энди бу жавоблар билан сиз? ам танишишингиз мумкин. Dena заводи ўз истеъмолчилари учун барча сирларни очди.
Потребитель. уз гуру? и экскурсантлари Dena шарбат ва нектарлари Ишлаб чи? ариладиган заводга ташриф буюришдек имкониятга эга бўлиб, Ишлаб чи? аришнинг бутун жараёнини — меваларни ювишдан тортиб Тайёр шарбатни? адо? лашгача бўлган бос? ичларни бевосита кузатди.
Marwin Brands миллий инновацион компаниялардан бири бўлиб, мевадан тайёрланган со? лом ози?-ов? ат ма? сулотлари — табиий шарбат ва нектарларни тайёрлаш, Ишлаб чи? ариш ва етказиб бериш билан шу? улланади.
Экскурсия? атнашчиларини компания бош? арувчиси, Ўзбекистондаги энг яхши топ-менежерлардан бири ва аудиторияни ўзига? аратиб тура оладиган ажойиб ноти? Алишер Исаев кутиб олди. Экскурсантлар? ам жимгина сайр? илгани йў? — уларнинг тинимсиз саволларига завод ходимлари жавоб? айтаришга базўр улгурди.
Экскурсия иштирокчилари дастлаб бортида яшил? ушча тасвири бор машинани кўришди — у бе? и олиб келди. Бе? и — етарлича? айсар мева. Бе? ининг сувини чи? ариб олиш —?а? и?ий маша??ат.
Алишер Исаевнинг таъкидлашича, компания ўз сифат назоратини меваларни? абул? илиш бос? ичидан бошлайди.?амкорларнинг ба? о беришича, Dena хом ашё сифати масаласида энг? айсар Ишлаб чи? арувчилардан биридир. Заводда учта лаборатория бор — бирламчи лабораторияда мевалар кимёвий за? арланганликка текширилади, биокимёвий лабораторияда улардаги кислота ва шакар ми? дори ўрганилади ва бактериологик лабораторияда мева пюреси экилади. Етти кун ичида пюредан? еч нарса ўсиб чи? маса, ундан шарбат тайёрлаш мумкин. Акс? олда, ма? сулот лаборатория ва туман санитария-эпидемиология хизмати томонидан йў??илинади.
?айд этиш жоиз, бу назоратларнинг барчаси — Marwin Brands заводига ўрнатилган ил? ор Ишлаб чи? ариш линияси талабидир. МД? бўйича фа? ат икки заводда бундай линияда шарбат Ишлаб чи? арилади: бири Dena бўлса, яна бири Добрый шарбатларини тайёрловчи корхонадир.
Бе? и?уй? али Dena шарбати. Химикатлар? ўшилмаган. Бир неча бор арчиш,?уй? аси? олиши учун мева сувини э? тиёткорлик билан си? иб чи? ариш каби ишлар фа? ат механик йўл билан амалга оширилади. Бе? и шарбатининг ранги жуда ёр? ин эмас, лекин заводда бўё? моддалардан фойдаланилмайди.
Экскурсия? атнашчилари? айно? шарбатни? ам тотиб кўрди. Шакарсиз ва олмасиз шарбатнинг мазаси эътиборга молик эмаслигини экскурсиянинг барча аъзолари? айд этиб ўтди.
Шарбатларнинг барчаси олмадан? илиниши, фа? ат этикеткалар? ар хил бўлиши? а?идаги гап-сўзлар ростми?, — деб очи? сўради завод ме? монлари.
Олма микс кўринишида кўплаб шарбатларга? ўшилади. Масалан, олма? ўшмаса, олча шарбатини ичиш муаммоли бўлиб? олади — кислота ми? дори жуда ю? ори, бу эса баъзи бир ош? озонлар учун фойдали бўлмаслиги мумкин. Биро? Dena? ар доим бу фактни нафа? ат кичик? арфларда, балки сурат ёрдамида? адо? да? ам кўрсатиб ўтади. Яъни, таркибида олма? ам бўлган олча шарбати? адо? ида албатта олма сурати бўлади, ва? оланки, стандарт бўйича бундай талаб йў?, — деди Алишер Исаев.
Мевали паста икки йилгача са? ланиши мумкин. Тайёр шарбатни са? лаш муддати эса — бир йил. Биро? бундай муддатлар максимал кўрсаткич, холос. Одатда уларнинг барчаси тезда сарфлаб бўлинади.
Завод ускуналари барча замонавий талабларга жавоб беради. Ишлаб чи? ариш линиялари ёпи? турга мансуб:?адо??а тушгунига? адар шарбатнинг йўли одамники билан кесишмайди. Линияни тўхтатиш мумкин эмас, шарбат бир неча? айта ишлаш бос? ичларидан ўтади ва ультрапастеризация? илинади. Бу — шарбат бир неча сония ичида катта босим остида ю? ори даражада? издирилади, сўнг тезда совитилади, дегани. Мазкур жараён ёрдамида шарбатдаги барча микроэлементлар ва витаминлар са? лаб? олинади. Шундан сўнг ма? сулот унга узо? ва? т давомида консервантларсиз яро? ли бўлиб туриш имконини берувчи асептик Tetra Pak? адо? ига тушади.
Заводдаги шарбатлар савдо бўлими томонидан Ишлаб чи? илган график асосида Ишлаб чи? арилади. Бўлим прогноз режаларни тайёрлайди, шунга мувофи? завод шарбат Ишлаб чи? аради. Савдонинг асосий ойлари — март ва декабрь, шу икки ойда Ишлаб чи? арувчи бир йиллик даромадининг? арийб ярмини? ўлга киритади.
Dena шарбатлари Аф? онистон,?ир? изистон, Тожикистон, Россия,?озо? истон , Грузияга экспорт? илинади ва? амкорлар географияси мунтазам кенгайиб бормо? да. Хорижлик? амкорлар сифатли ва ростгўй бўлгани учун ўзбек шарбатларини жуда? адрлайди.
Болалар орасида оммалашган газли ичимликлар Ишлаб чи? ариш таклифига жавобан завод ра? барлари якдил шундай деди: Биз ўз уйимизга, фарзандларимизга раво кўрадиган ма? сулотнигина Ишлаб чи? арамиз.
Экскурсия? а?идаги тўли??исобот билан бу ерда танишишингиз мумкин.
Реклама? у?у? и асосида.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.