Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти трисидаги збекистон республикаси онунига згартиш ва шимча

«дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тў? рисида»ги Ўзбекистон республикаси? онунига ўзгартиш ва? ўшимчалар киритиш? а?ида — Ўзбекистон

?онунчилик палатаси томонидан 2015 йил 2 октябрда? абул? илинган
Сенат томонидан 2015 йил 4 декабрда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 25 апрелда? абул? илинган «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тў? рисида»ги 415–I-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 4-5, 120-модда; 1999 йил, № 5, 124-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 10, 536-модда; 2009 йил, № 9, 336-модда; 2014 йил, № 9, 244-модда) ўзгартиш ва? ўшимчалар киритилиб, унинг янги та? рири тасди? лансин (илова? илинади).
2-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси:
?укумат? арорларини ушбу? онунга мувофи? лаштирсин;
давлат бош? аруви органлари ушбу? онунга зид бўлган ўз норматив-?у? у?ий? ужжатларини? айта кўриб чи? ишлари ва бекор? илишларини таъминласин.
3-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2016 йил 5 январдаги 2 (6437)-сонида эълон? илинган
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2016 йил 4 январь,
ЎР?-399-сон
Ўзбекистон Республикасининг? онуни
Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тў? рисида
(янги та? рири)
1-боб. Умумий? оидалар
1-модда. Ушбу? онуннинг ма? сади
Ушбу? онуннинг ма? сади дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.
2-модда. Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тў? рисидаги? онун? ужжатлари
Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тў? рисидаги? онун? ужжатлари ушбу? онун ва бош? а?онун? ужжатларидан иборатдир.
Агар Ўзбекистон Республикасининг хал? аро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тў? рисидаги? онун? ужжатларида назарда тутилганидан бош? ача? оидалар белгиланган бўлса, хал? аро шартнома? оидалари? ўлланилади.
3-модда. Асосий тушунчалар
Ушбу? онунда? уйидаги асосий тушунчалар? ўлланилади:
дори воситалари — касалликлар профилактикаси, уларга ташхис? ўйиш ва уларни даволаш, шунингдек одам организмининг? олати ва функцияларини ўзгартириш учун тиббиёт амалиётида? ўлланилишига рухсат этилган дори моддалари (субстанциялар) ва ёрдамчи моддалар асосида олинган воситалар, дори моддалари (субстанциялар), дори препаратлари;
дори моддалари (субстанциялар) — фармакологик, иммунологик ёки метаболик фаолликка эга бўлган ёхуд ташхис? ўйиш ма? сади учун фойдаланиладиган, тиббиёт амалиётида? ўлланилишига рухсат этилган, келиб чи? иши табиий ёки синтетик моддалар;
дори препаратлари — дозаланган, идишга жойланган-ўралган,?ўлланилиш учун тайёр дори воситалари;
доривор ўсимлик хом ашёси — дори воситаларини ишлаб чи? ариш ва тайёрлаш учун фойдаланиладиган, таркибида биологик фаол моддалар бўлган ўсимликлар ёки уларнинг? исмлари;
рецепт — шифокорнинг фармацевтик маълумотга эга бўлган мутахассисга дори препаратини тайёрлаш ва (ёки) бериш? амда унинг? ўлланилиш усули тў? рисидаги ёзма кўрсатмаси;
сифатсиз дори воситаси ва тиббий буюм — яро? сиз? олга келган ва (ёки) яро? лилик муддати ўтган дори воситаси ва тиббий буюм;
тиббий буюмлар — касалликлар профилактикаси, уларга ташхис? ўйиш ва уларни даволаш учун, шунингдек одам организмининг? олати ва функцияларини ўзгартириш учун тиббиёт амалиётида? ўлланилишига рухсат этилган буюмлар;
тиббий техника — касалликлар профилактикаси, уларга ташхис? ўйиш ва уларни даволаш учун, шунингдек одам организмининг? олати ва функцияларини ани? лаш? амда ўзгартириш учун тиббиёт амалиётида? ўлланилишига рухсат этилган аппаратлар, ускуналар, приборлар, асбоблар,?урилмалар ва мажмуалар;
фармакологик воситалар — муайян дори шаклига, клиник олди тад? и?отларда ани? ланган фармакологик фаолликка ва хавфсизликка эга бўлган, клиник тад? и?от объектлари бўлган модда ёки моддалар аралашмаси;
фармацевтика фаолияти — дори воситалари ва тиббий буюмлар яратиш бўйича илмий-тад? и?от ишларини, шунингдек уларни ишлаб чи? ариш, тайёрлаш, уларнинг сифатини назорат? илиш? амда уларни реализация? илишни? амраб оладиган фаолият;
Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг? айри? онуний нусхалари — интеллектуал мулк тў? рисидаги? онун? ужжатлари бузилган? олда муомалага киритилган дори воситалари;
?албакилаштирилган дори воситаси ва тиббий буюм — таркиби ёки хусусияти тў? рисида ёхуд ишлаб чи? арувчиси? а?ида ёл? он ахборот илова? илинган дори воситаси ва тиббий буюм.
4-модда. Давлатнинг а? олини асосий дори воситалари ва тиббий буюмлар билан таъминлаш со? асидаги кафолатлари
Давлат асосий дори воситалари, шунингдек тиббий буюмлар олиниши имкониятини ва уларнинг сифатини кафолатлайди.
2-боб. Давлат органларининг дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги ваколатлари
5-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги ваколатлари
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси:
дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асида ягона давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлайди;
дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги давлат дастурларини тасди? лайди? амда уларнинг бажарилиши устидан назоратни амалга оширади;
давлат ва хўжалик бош? аруви органларининг дори воситалари? амда фармацевтика фаолияти со? асидаги фаолиятини мувофи? лаштириб боради;
дори воситаларини, тиббий буюмларни ва тиббий техникани давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини белгилайди.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 декабрдаги 352-сон? арори билан тасди? ланган «Дори воситалари ва тиббий буюмларни рўйхатдан ўтказиш? амда рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номаси бериш тартиби тў? рисида»ги низом.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ваколатларни? ам амалга ошириши мумкин.
?ўшимча маълумот учун? аранг: Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси тў? рисида»ги? онунининг 5-моддаси.
6-модда. Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлигининг дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги ваколатлари
Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги:
дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги давлат дастурларини ишлаб чи? иш? амда амалга оширишда иштирок этади;
Асосий дори воситалари рўйхатидаги дори воситаларининг, шунингдек тиббий буюмларнинг давлат буюртмасини шакллантиради ва уларнинг давлат тиббиёт муассасаларида мавжуд бўлиши устидан назоратни таъминлайди;
фармацевтика фаолиятини лицензиялашни (фармацевтика фаолиятининг йўналишини — дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация? илишни лицензиялаш бундан мустасно) белгиланган тартибда амалга оширади;
(6-модданинг биринчи? исми тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 13 июндаги ЎР?-436-сон? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2017 й., 24-сон, 487-модда)
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2010 йил 13 майдаги 91-сон? арори билан тасди? ланган «Фармацевтика фаолиятини лицензиялаш тартиби тў? рисида»ги низом.
айрим тоифадаги шахсларга дори воситаларининг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан белгиланадиган тартибда имтиёзли берилишини таъминлайди;
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг «Фу? аролар со? ли? ини са? лаш тў? рисида»ги? онуни 35-моддасининг иккинчи? исми, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2001 йил 17 апрелдаги ПФ-212-сонли «Ўзгалар парваришига му? тож ёл? из пенсионерларни ижтимоий? имоялаш юзасидан? ўшимча тадбирлар тў? рисида»ги Фармони 1-банднинг учинчи хатбошиси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг 1990 йил 21 сентябрдаги 315-сонли «Улу? Ватан уруши йилларидаги ме? нат фронти? атнашчиларига имтиёзлар бериш тў? рисида»ги? арори 1-бандининг иккинчи хатбошиси, Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши Раёсати ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 1992 йил 6 апрелдаги 170-сон? арори билан тасди? ланган «Чернобиль? алокатидан зиён кўрган Ўзбекистон Республикасида исти? омат? илувчи фу? ароларга бериладиган? а?-?у? у?лар, пул компенсациялари ва имтиёзлар Рўйхати»нинг II-боби биринчи хатбошининг 1-кичик банди ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2013 йил 22 июлдаги 204-сонли «Шахсларнинг айрим тоифаларини имтиёзли асосда дори воситалари билан таъминлаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тў? рисида»ги? арори.
дори воситалари ва тиббий буюмлар со? асидаги норматив-?у? у?ий? ужжатларни, техник жи? атдан тартибга солиш со? асидаги норматив? ужжатларни тасди? лайди;
Давлат фармакопеясини тасди? лайди ва чоп этади;
?аранг: мазкур? онуннинг 8-моддаси.
дори воситаларининг, тиббий буюмларнинг ва тиббий техниканинг белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишини, сифати назорат? илинишини, стандартлаштирилишини ва сертификатлаштирилишини амалга оширади;
?аранг: мазкур? онуннинг 12-моддаси, Ўзбекистон Республикасининг «Стандартлаштириш тў? рисида»?онуни 2-моддаси иккинчи? исмининг бешинчи хатбошиси, Ўзбекистон Республикаси «Техник жи? атдан тартибга солиш тў? рисида»?онунининг 9-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 1995 йил 25 майдаги 181-сонли «Доривор воситалар, тиббий буюмлар ва даволаш-профилактика ози?-ов? атлари сифати устидан давлат назоратини ташкил этиш тў? рисида»ги? арори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 декабрдаги 352-сон? арори билан тасди? ланган «Дори воситалари ва тиббий буюмларни рўйхатдан ўтказиш? амда рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номаси бериш тартиби тў? рисида»ги низом, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2016 йил 27 октябрдаги 365-сонли «Дори воситаларининг хавфсизлиги тў? рисидаги умумий техник регламентни тасди? лаш? а?ида»ги? арори.
тиббиёт амалиётида? ўлланилишига рухсат этилган гиё? вандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни реализация? илиш, бериш, та? симлаш, са? лаш? амда? исобга олиш тартибини, шунингдек этил спиртини реализация? илиш, бериш, са? лаш ва? исобга олиш тартибини белгилайди;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси «Гиё? вандлик воситалари ва психотроп моддалар тў? рисида»?онунининг 13 — 15-моддалари ва «Гиё? ванд моддалар, психотроп воситалар ва прекурсорларни са? лаш, бериш, сотиш, та? симлаш ва? исобга олиш шартлари тў? рисида»ги низоми (рўйхат ра? ами 1090, 29.12.2001 й.).
Тиббиёт амалиётида? ўлланилишига рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника давлат реестрини юритади? амда ва? ти-ва? ти билан эълон? илади;
дори воситалари ва тиббий буюмларнинг зарарли таъсирини тасди? ловчи фактлар мавжуд бўлган та? дирда уларнинг ишлаб чи? арилишини, тайёрланишини, импорт? илинишини, реализация? илинишини тўхтатиб туради. Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини тўхтатиб туришга олиб келадиган дори воситаларининг, тиббий буюмларнинг ишлаб чи? арилишини ва тайёрланишини тўхтатиб туриш (фав? улодда вазиятлар, эпидемиялар? амда а? олининг? аёти ва со? ли? и учун бош? а?а? и?ий та? дид юзага келишининг олдини олиш муносабати билан дори воситалари ва тиббий буюмлар ишлаб чи? арилишини? амда тайёрланишини ўн иш кунидан кўп бўлмаган муддатга тўхтатиб туриш? оллари бундан мустасно) суд тартибида амалга оширилади;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тў? рисида»ги? онунининг 42-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Хўжалик процессуал кодексининг 203-боби («?у? у?ий таъсир чораларини? ўллаш тў? рисидаги ишларни юритиш»).
фармакологик назоратни амалга оширади;
?аранг: мазкур? онуннинг 13-моддаси.
кам учрайдиган касалликларни даволаш учун мўлжалланган Орфан дори воситалари рўйхатини ишлаб чи? ади ва тасди? лайди;
Рецептсиз бериладиган дори воситалари рўйхатини йилига камида бир марта тасди? лайди;
?аранг: «Шифокор рецептисиз сотиладиган дори воситаларининг рўйхати» (рўйхат ра? ами 2671, 11.05.2015 й.).
Асосий дори воситалари рўйхатини икки йилда камида бир марта ишлаб чи? ади ва тасди? лайди;
Тиббий буюмлар рўйхатини тасди? лайди.
?аранг: «Тиббий буюмлар рўйхати» (рўйхат ра? ами 2809, 12.07.2016 й.).
Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ваколатларни? ам амалга ошириши мумкин.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 1999 йил 14 январдаги 18-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги тў? рисида»ги низом.
7-модда. Ма? аллий давлат? окимияти органларининг дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги ваколатлари
Ма? аллий давлат? окимияти органлари:
дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги давлат дастурларини амалга оширишда иштирок этади;
дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги? удудий дастурларни тасди? лайди? амда амалга оширади;
тегишли? удудда давлат даволаш-профилактика муассасаларини ва а? олини дори воситалари, тиббий буюмлар билан таъминлашда иштирок этади;
дори воситалари муомаласи ва фармацевтика фаолияти масалалари бўйича а? оли ўртасида ахборот-тушунтириш ишларини ташкил этиш? амда ўтказишда иштирок этади.
Олдинги та? рирга? аранг.
фармацевтика фаолиятининг йўналишини — дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация? илишни лицензиялашни белгиланган тартибда амалга оширади.
(7-модданинг биринчи? исми Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 13 июндаги ЎР?-436-сон? онунига асосан олтинчи хатбоши билан тўлдирилган — ЎР ??Т, 2017 й., 24-сон, 487-модда)
Ма? аллий давлат? окимияти органлари? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ваколатларни? ам амалга ошириши мумкин.
?ўшимча маълумот учун? аранг: Ўзбекистон Республикаси «Ма? аллий давлат? окимияти тў? рисида»ги? онунининг 24 ва 25-моддалари.
3-боб. Дори воситалари. Тиббий буюмлар. Тиббий техника
8-модда. Давлат фармакопеяси
Давлат фармакопеяси дори воситаларига ва тиббий буюмларга доир талабларни, умумий фармакопея ма? олаларини, фармакопея ма? олаларини, дори воситаларининг ва тиббий буюмларнинг сифатини назорат? илиш усулларини ўз ичига олган? ужжатлар тўплами бўлган расмий нашрдир.
Умумий фармакопея ма? оласи дори воситаларининг, тиббий буюмларнинг сифатига, доривор ўсимлик хом ашёсига, уларнинг сифатини назорат? илиш усулларига, дори воситаларининг сифатини назорат? илишда фойдаланиладиган стандарт намуналарга, реактивларга, дори воситаларини ишлаб чи? аришда фойдаланиладиган жойлаш-ўраш материалларига? ўйиладиган умумий талабларни белгилайди.
Фармакопея ма? оласи муайян дори воситасининг, тиббий буюмнинг, доривор ўсимлик хом ашёсининг, ёрдамчи модданинг сифатига доир талабларни белгилайди.
Умумий фармакопея ма? олаларини, фармакопея ма? олаларини ишлаб чи? иш ва уларни Давлат фармакопеясига киритиш Фармакопея? ўмитаси томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади. Фармакопея? ўмитаси Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлигининг расмий эксперт органидир.
Давлат фармакопеяси Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги томонидан беш йилда камида бир марта чоп этилади. Давлат фармакопеясининг? айта нашрлари орали? идаги даврда Давлат фармакопеясига иловалар чоп этилади.
9-модда. Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг ёхуд тиббий буюмларнинг клиник олди тад? и?отлари
Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник олди тад? и?отлари фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг хавфсизлиги ва самарадорлигини ўрганиш ма? садидаги кимёвий, физик, биологик, микробиологик, фармакологик, токсикологик тад? и?отларни? амда бош? а тад? и?отларни назарда тутади.
Тиббий буюмларнинг клиник олди тад? и?отлари тиббий буюмларнинг хавфсизлигини ўрганиш ма? садидаги кимёвий, физик, техник, биологик, микробиологик, токсикологик тад? и?отларни ва бош? а тад? и?отларни назарда тутади.
Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг ёхуд тиббий буюмларнинг клиник олди тад? и?отларини ташкил этиш ва ўтказиш уларни ишлаб чи? увчилар ва ишлаб чи? арувчилар томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади? амда зарур моддий-техника базасига ва тад? и?отнинг тегишли со? аси бўйича малакали мутахассисларга эга бўлган илмий-тад? и?от муассасаларида, дори воситаларининг сифатини назорат? илиш билан шу? улланувчи ташкилотларда, олий таълим муассасаларида? амда бош? а ташкилотларда ўтказилиши мумкин.
10-модда. Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник тад? и?отлари
Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник тад? и?отлари хавфсизлик ва самарадорликни ани? лаш ма? садида уларнинг фармакологик хоссаларини, ножўя таъсирлари ва бош? а дори воситалари билан ўзаро таъсири самараси тў? рисидаги маълумотларни ўрганиш учун ўтказилади.
Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник тад? и?отлари битта даволаш-профилактика муассасасида ёки кўп марказли клиник тад? и?от тарзида ягона баённома бўйича биттадан орти? даволаш-профилактика муассасасида ўтказилиши мумкин.
Одамда фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник тад? и?отларини ўтказиш тў? рисидаги? арор Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги томонидан? абул? илинади.
Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник тад? и?отларини ўтказиш тў? рисида? арор? абул? илиш учун? уйидагилар асос бўлади:
фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг хавфсизлиги ва самарадорлигини тасди? ловчи клиник олди тад? и?отлар натижалари;
фармакологик воситанинг ёки дори воситасининг? ўлланилишидан э? тимол тутилган ножўя таъсир хавфи кутилаётган ижобий таъсирдан анча паст бўлиши тў? рисидаги маълумотлар.
Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник тад? и?отларини ўтказишга этика экспертизасининг мазкур тад? и?отларни ўтказиш этика жи? атидан асосланганлиги тў? рисидаги хулосасисиз йўл? ўйилмайди.
Фармакологик воситанинг ёки дори воситасининг клиник тад? и?отида беморнинг иштироки унинг ёзма равишдаги розилиги билан ихтиёрий асосда амалга оширилади. Клиник тад? и?от ра? бари беморга ушбу тад? и?от усулининг а? амияти, тад? и?отнинг мо? ияти ва э? тимол тутилган хавфи? а?ида батафсил тушунтириш бериши шарт. Бемор тад? и?отнинг исталган бос? ичида унда иштирок этишни рад? илишга? а?ли.
Фармакологик воситанинг ёки дори воситасининг клиник тад? и?оти вояга етмаган ёки муомалага лаё? атсиз бемор иштирокида ўтказилган та? дирда тад? и?от бошланишидан олдин унинг ота-онасидан ёхуд бош? а?онуний вакилларидан ёзма равишда розилик олиниши керак.
Вояга етмаган беморлар иштирокидаги клиник тад? и?отдан олдин,?оида тари? асида, вояга етган беморларда клиник тад? и?от ўтказилган бўлиши керак.
Фармакологик воситанинг ёки дори воситасининг клиник тад? и?оти бошланишидан олдин тад? и?отни ўтказаётган даволаш-профилактика муассасаси ёхуд тад? и? этилаётган фармакологик воситани ёки дори воситасини та? дим этган юридик шахс беморнинг? аётига, со? ли? ига зарар етказганлик учун фу? аролик жавобгарлигига доир су? урта шартномасини су? урталовчи билан тузиши шарт.
Жамият учун ёхуд фармакологик воситанинг ёки дори воситасининг клиник тад? и?отида иштирок этаётган беморнинг? аёти, со? ли? и учун та? дид пайдо бўлган та? дирда клиник тад? и?от ра? бари клиник тад? и?отни тўхтатиши ва бу? а?да тад? и?отни давом эттириш ёки тўхтатиш тў? рисида? арор? абул? илувчи Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлигини ёзма шаклда хабардор? илиши керак.
Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник тад? и?отларини молиялаштириш тад? и? этилаётган фармакологик воситаларни ёки дори воситаларини та? дим этган юридик шахсларнинг мабла? лари? исобидан ёхуд? онун? ужжатларида та? и?ланмаган бош? а манбалар? исобидан амалга оширилади.
Фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник тад? и?отларини ўтказиш тартиби ва клиник тад? и?отлар ўтказиладиган даволаш-профилактика муассасаларининг рўйхати Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги томонидан тасди? ланади.
11-модда. Этика экспертизаси
Этика экспертизаси фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг клиник тад? и?отларини ўтказишнинг этика жи? атидан асосланганлиги тў? рисида хулоса бериш ма? садида ўтказилади.
Этика экспертизаси жамоатчилик асосида фаолият юритувчи Этика? ўмитаси томонидан ўтказилади, унинг таркибига тиббиёт, илмий-тад? и?от ташкилотларининг, олий таълим муассасаларининг, оммавий ахборот воситаларининг, нодавлат нотижорат ташкилотларининг ва фу? аролик жамияти бош? а институтларининг вакиллари киритилади.
Этика? ўмитаси тў? рисидаги низом ва унинг таркиби Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги томонидан тасди? ланади.
12-модда. Дори воситаларини, тиббий буюмларни ва тиббий техникани давлат рўйхатидан ўтказиш
Дори воситаларининг, тиббий буюмларнинг ва тиббий техниканинг тиббиёт амалиётида? ўлланилишига,?оида тари? асида, улар давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин рухсат этилади.
?уйидагилар давлат рўйхатидан ўтказилиши керак:
дори воситалари;
Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг янги комбинациялари;
илгари Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган, лекин бош? ача дори шаклларида, дозаларда ёки бош? а ишлаб чи? арувчи томонидан ишлаб чи? арилган дори воситалари;
тиббий буюмлар;
тиббий техника.
Дори воситаларини, тиббий буюмларни ва тиббий техникани давлат рўйхатидан ўтказиш Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги томонидан амалга оширилади.
Рўйхатдан ўтказилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника Тиббиёт амалиётида? ўлланилишига рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника давлат реестрига киритилади.
Таркибида турли дори моддалари бўлган дори воситаларини бир хилдаги савдо номи остида давлат рўйхатидан ўтказишга йўл? ўйилмайди.
Дорихоналарда тайёрланадиган дори воситалари ва тиббий буюмлар давлат рўйхатидан ўтказилмайди.
Дори воситаларини, тиббий буюмларни ва тиббий техникани давлат рўйхатидан ўтказиш натижаларига кўра амал? илиш муддати беш йил бўлган тегишли рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номаси берилади.
Рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номасининг амал? илиш муддати рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номаси эгасининг зарур? ужжатлар илова? илинган аризасига кўра узайтирилиши мумкин. Рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номасининг амал? илиш муддатини узайтириш тў? рисидаги ариза ушбу гуво? номанинг амал? илиш муддати тугашидан олдин уч ой ичида берилиши керак. Рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номасининг амал? илиш муддатини узайтириш рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номасини бериш учун назарда тутилган тартибда амалга оширилади.
Рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номасининг амал? илиш муддати ўтгач дори воситаларини, тиббий буюмларни ва тиббий техникани реализация? илишга? амда тиббиёт амалиётида? ўллашга, агар улар рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номасининг амал? илиши даврида ишлаб чи? арилган бўлса, рухсат этилади.
Рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номасининг эгаси дори воситасининг, тиббий буюмнинг ва тиббий техниканинг хавфсизлигига, сифатига? амда самарадорлигига тааллу? ли янги маълумотлар тў? рисида Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлигини хабардор? илиши шарт.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 декабрдаги 352-сонли? арори билан тасди? ланган «Дори воситалари ва тиббий буюмларни рўйхатдан ўтказиш? амда рўйхатдан ўтказилганлик гуво? номаси бериш тартиби тў? рисида»ги низом.
13-модда. Фармакологик назорат
Фармакологик назорат дори воситасидан унинг? ўлланилишига доир йўри? номага мувофи? фойдаланилганда одамда кузатиладиган, организм учун бехосдан ва нохуш таъсир кўрсатадиган ножўя реакцияларни ани? лашга, ба? олашга ва уларнинг олдини олишга? аратилган фаолиятдир.
Даволаш-профилактика муассасалари, дорихоналар? амда дори воситаларини ишлаб чи? арувчи, реализация? илувчи ва? ўлловчи ташкилотлар дори воситаларининг? ўлланилиши чо? ида ножўя реакциялар ани? ланган барча? олатлар тў? рисида Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлигини ёзма шаклда хабардор? илиши шарт.
Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги дори воситаларининг? ўлланилиши чо? ида ани? ланган ножўя реакцияларга ба? о беради, ба? олаш жараёнида ножўя реакциянинг клиник кўринишлари ва дори воситасининг? ўлланилиши ўртасидаги сабаб-о? ибат бо? ланишлари, шунингдек кутилаётган фойданинг дори воситалари? ўлланилишининг э? тимол тутилган хавфига нисбати ани? ланади.
Кутилаётган фойданинг дори воситалари? ўлланилишининг э? тимол тутилган хавфига нисбатининг ўзгаришига таъсир этувчи фактлар ани? ланган та? дирда ишлаб чи? арувчилар ва уларнинг вакиллари салбий о? ибатларни бартараф этишга, одамнинг? аётига ёки со? ли? ига зарар етказилишининг олдини олишга, бундай дори воситаларининг? ўлланилишидан му? офаза? илишга? аратилган чора-тадбирларни кўриши шарт.
Дори воситаси? ўлланилганда дори воситасининг хавфсизлиги ва самарадорлигига доир белгиланган талабларга унинг номувофи? лиги тў? рисидаги далиллар ани? ланган та? дирда Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги бундай дори воситасини муомаладан чи? ариш ёки унинг? ўлланилишини тўхтатиб туриш тў? рисидаги масалани кўриб чи? ади.
14-модда. Дори воситалари, тиббий буюмлар, тиббий техника тў? рисидаги ахборот ва дори воситаларининг рекламаси
Тиббиёт амалиётида? ўлланилишига рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника давлат реестрида, кам учрайдиган касалликларни даволаш учун мўлжалланган Орфан дори воситалари рўйхатида, Рецептсиз бериладиган дори воситалари рўйхатида, Асосий дори воситалари рўйхатида, шунингдек Тиббий буюмлар рўйхатида кўрсатилган ахборот Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлигининг расмий веб-сайтига жойлаштирилади.
Рецептсиз бериладиган дори воситалари тў? рисидаги ахборот оммавий ахборот воситаларида, шунингдек ихтисослаштирилган босма нашрларда, дори воситаларининг тиббиётда? ўлланилишига доир йўри? номаларда берилиши мумкин.
Рецепт бўйича бериладиган дори воситалари тў? рисидаги ва тиббий буюмлар? а?идаги ахборот фа? ат тиббиёт ва фармацевтика ходимлари учун мўлжалланган ихтисослаштирилган босма нашрларда, дори воситаларининг ва тиббий буюмларнинг тиббиётда? ўлланилишига доир йўри? номаларда берилади.
Дори воситаларининг рекламаси? онун? ужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси «Реклама тў? рисида»ги? онунининг 22-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 15 декабрдаги 341-сонли? арори билан тасди? ланган «Вояга етмаганлар учун мўлжалланган дори воситаларини реклама? илишга рухсатнома бериш тартиби тў? рисида»ги низом, «Рекламани жойлаштириш тў? рисида»ги низомнинг 8,9-бандлари, 16-бандининг «т» кичикбанди, 17 — 181-бандлари (рўйхат ра? ами 1024, 06.04.2001 й.).
4-боб. Фармацевтика фаолияти
15-модда. Фармацевтика фаолиятининг йўналишлари
Фармацевтика фаолиятининг йўналишлари? уйидагилардан иборат:
дори воситаларини ва тиббий буюмларни яратиш бўйича илмий-тад? и?от ишлари;
дори воситаларини ва тиббий буюмларни ишлаб чи? ариш;
дори воситаларининг ва тиббий буюмларнинг сифатини назорат? илиш;
дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илиш;
дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация? илиш;
дори воситаларини ва тиббий буюмларни тайёрлаш;
доривор ўсимлик хом ашёсини? адо? лаш ва улгуржи реализация? илиш.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2010 йил 13 майдаги 91-сонли? арори билан тасди? ланган «Фармацевтика фаолиятини лицензиялаш тартиби тў? рисида»ги низомнинг 3-банди.
16-модда. Фармацевтика фаолиятини амалга ошириш
Олдинги та? рирга? аранг.
Фармацевтика фаолияти белгиланган тартибда бериладиган лицензия асосида амалга оширилади.
(16-модданинг биринчи? исми Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 13 июндаги ЎР?-436-сон? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2017 й., 24-сон, 487-модда)
Фармацевтика фаолиятини амалга ошириш учун лицензия беш йил муддатга берилади. Лицензия фа? ат лицензия даъвогарининг аризасига кўра беш йилдан кам муддатга берилиши мумкин. Лицензиянинг амал? илиш муддати лицензиатнинг аризасига кўра узайтирилиши мумкин.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2010 йил 13 майдаги 91-сонли? арори билан тасди? ланган «Фармацевтика фаолиятини лицензиялаш тартиби тў? рисида»ги низом.
17-модда. Дори воситаларини ва тиббий буюмларни яратиш бўйича илмий-тад? и?от ишлари
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни яратиш бўйича илмий-тад? и?от ишлари,?оида тари? асида, илмий-тад? и?от ташкилотлари? амда дори воситалари ва тиббий буюмлар ишлаб чи? арувчилар томонидан амалга оширилади.
Дори воситаларини яратиш бўйича илмий-тад? и?от ишлари янги фармакологик воситаларни излашни, кейинчалик уларнинг хоссаларини ўрганишни, фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг таркибини ишлаб чи? ишни, дори моддаларини (субстанцияларни) ва дори воситаларини ишлаб чи? ариш технологияларини ишлаб чи? ишни, белгиланган тартибда клиник олди тад? и?отларни ўтказишни, фармакологик воситаларнинг ёки дори воситаларининг хавфсизлигига, сифатига ва уларнинг сифатини назорат? илиш усулларига доир талаблар кўрсатилган норматив? ужжатларни тайёрлашни ўз ичига олади.
Тиббий буюмларни яратиш бўйича илмий-тад? и?от ишлари тиббий буюмларнинг янги турларини излашни, кейинчалик уларнинг техник хусусиятларини ўрганишни, ишлаб чи? ариш технологияларини ишлаб чи? ишни, тиббий буюмларнинг хавфсизлигига, сифатига ва уларнинг сифатини назорат? илиш усулларига доир талаблар кўрсатилган норматив? ужжатларни тайёрлашни ўз ичига олади.
18-модда. Дори воситаларини ва тиббий буюмларни ишлаб чи? ариш
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни ишлаб чи? ариш уларни ишлаб чи? аришни? амда уларнинг сифатини назорат? илишни ташкил этиш? оидаларига мувофи? серияли ишлаб чи? аришдан иборат бўлиб, у тўли? технологик цикл бўйича ёки унинг ало? ида бос? ичлари бўйича ишлаб чи? аришни ўз ичига олади.
?албакилаштирилган, Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилмаган дори воситаларини ва тиббий буюмларни, шунингдек Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг? айри? онуний нусхаларини ишлаб чи? ариш та? и?ланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодексининг 1651-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 1863-моддаси.
Давлат рўйхатидан ўтказиш, экспорт, илмий-тад? и?от ишлари, клиник олди тад? и?отлар ва клиник тад? и?отлар ўтказиш учун мўлжалланган дори воситаларини ва тиббий буюмларни ишлаб чи? ариш уларни давлат рўйхатидан ўтказмасдан амалга оширилиши мумкин.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни ишлаб чи? арувчилар дори воситалари ва тиббий буюмларнинг сифатини назорат? илувчи ички идоравий хизматларга эга бўлиши керак.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни там? алаш? амда жойлаш-ўраш? оидалари Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги томонидан тасди? ланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2016 йил 27 октябрдаги 365-сонли? арори билан тасди? ланган «Дори воситаларининг хавфсизлиги тў? рисидаги умумий техник регламенти»нинг 5-боби.
19-модда. Дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илиш
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илиш фармацевтика фаолиятини амалга ошириш учун тегишли лицензияга эга бўлган дори воситалари ва тиббий буюмлар ишлаб чи? арувчилар? амда дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илувчи ташкилотлар томонидан Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги тасди? лаган дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илиш? амда са? лаш? оидалари бўйича амалга оширилади.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илувчи ташкилотлар дори воситаларини ва тиббий буюмларни дори воситалари ва тиббий буюмлар ишлаб чи? арувчилардан, дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илувчи бош? а ташкилотлардан, шунингдек дори воситаларини ва тиббий буюмларни чет эллик ишлаб чи? арувчилардан? амда улгуржи реализация? илувчи ташкилотлардан харид? илиш? у?у? ига эга.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илувчи ташкилотлар дори воситаларини ва тиббий буюмларни фармацевтика фаолиятини амалга ошириш учун лицензияга эга бўлган ташкилотларга, тиббиёт ташкилотларига, шунингдек дори воситаларидан ва тиббий буюмлардан тиббиётда? ўллаш ма? садида ўз э? тиёжлари учун фойдаланувчи ташкилотларга реализация? илиш? у?у? ига эга.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илувчи ташкилотларнинг омборхона бинолари санитария? оидалари, нормалари ва гигиена нормативлари талабларига жавоб бериши керак.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илувчи ташкилотларнинг омборхона мудири фармацевтик маълумотга эга бўлиши керак.
Сифатсиз,?албакилаштирилган, Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилмаган дори воситаларини ва тиббий буюмларни, шунингдек Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг? айри? онуний нусхаларини харид? илиш? амда улгуржи реализация? илиш та? и?ланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодексининг 1651-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 1863-моддаси.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация? илиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1994 йил 14 июлдаги ПФ-916-сонли «Республикада дори-дармонлар сотишни тартибга солиш тў? рисида»ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 31 октябрдаги П?-2647-сонли «А? олини дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмлари билан таъминлашни янада яхшилашга доир чора-тадбирлар тў? рисида»ги? арори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 1994 йил 6 августдаги 404-сонли «Республикада дори-дармонлар ва тиббий буюмлар билан таъминлашни ва уларни та? симлашни яхшилашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тў? рисида»ги? арори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2012 йил 28 августдаги 253-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикаси бозорларида савдо фаолиятини ташкил этиш»?оидалари 13-банднинг ўн биринчи хатбошиси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2010 йил 13 майдаги 91-сонли? арори билан тасди? ланган «Фармацевтика фаолиятини лицензиялаш тартиби тў? рисида»ги низом 3-бандининг «е» кичик банди, «Дори воситалари ва тиббиётда фойдаланиладиган буюмларни сотишда савдо устамаларини? ўллаш тартиби тў? рисида»ги низом (рўйхат ра? ами 974, 29.09.2000 й.).
20-модда. Дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация? илиш
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация? илиш фа? ат дорихоналар? амда уларнинг филиаллари томонидан амалга оширилади.
Дори воситаларини чакана реализация? илиш Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги томонидан тасди? ланадиган шаклдаги рецептлар бўйича ёки тасди? ланган Рецептсиз бериладиган дори воситаларининг рўйхатига кўра рецептсиз амалга оширилади.
?аранг: «Даволаш-профилактика муассасаларида дори воситаларини тайинлаш? амда беморнинг дори воситаларини? абул? илиш, са? лаш ва? ўллаш тартиби, шунингдек дорихоналар томонидан а? олига дори воситаларини рецепт асосида бериш тў? рисида»ги низомнинг (рўйхат ра? ами 2118, 29.06.2010 й.) 10 — 21 ва 30 — 38-бандлари ва низомга 2-илова, шунингдек «Шифокор рецептисиз сотиладиган дори воситаларининг рўйхати» (рўйхат ра? ами 2671, 11.05.2015 й.).
Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган ёки дорихоналар томонидан тайёрланган дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация? илишга рухсат берилади.
Сифатсиз,?албакилаштирилган, Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилмаган дори воситаларини ва тиббий буюмларни, шунингдек Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг? айри? онуний нусхаларини харид? илиш, чакана реализация? илиш? амда улардан фойдаланиш та? и?ланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодексининг 1651-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 1863-моддаси.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация? илиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан белгиланадиган тартибда амалга оширилади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 1994 йил 6 августдаги 404-сонли? арори билан тасди? ланган «Республика дорихона муассасаларида дори-дармонлар ва тиббий буюмлар сотиш»?оидалари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 31 октябрдаги П?-2647-сонли «А? олини дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмлари билан таъминлашни янада яхшилашга доир чора-тадбирлар тў? рисида»ги? арори, «Дори воситалари ва тиббиётда фойдаланиладиган буюмларни сотишда савдо устамаларини? ўллаш тартиби тў? рисида»ги низом (рўйхат ра? ами 974, 29.09.2000 й.), Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлигининг 2000 йил 14 декабрдаги 635-сонли «Дорихона ва тиббиёт муассасаларида трамадол дори воситасини са? лаш,?исобини олиб бориш ва бериш? оидалари тў? рисида»ги буйру? и (рўйхат ра? ами 996, 29.12.2000 й.).
21-модда. Дорихона
Дорихона дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация? илишни, шунингдек уларни тайёрлашни амалга ошириш учун тегишли лицензияга эга бўлган юридик шахс шаклида ёки юридик шахснинг таркибий бўлинмаси шаклида ташкил этилиши мумкин. Дорихоналарнинг филиаллари, даволаш-профилактика муассасаларининг дорихоналари? ам дорихоналар жумласига киради.
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг Фу? аролик кодекси 4-бобининг 1 («Умумий? оидалар») ва 2 параграфлари («Тижорат ташкилотлари»), Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2010 йил 13 майдаги 91-сонли? арори билан тасди? ланган «Фармацевтика фаолиятини лицензиялаш тартиби тў? рисида»ги низом.
Дорихоналар санитария ва гигиена ашёларини, шифобахш ози? лантириш ма? сулотларини, маъданли сувларни, шунингдек даволаш-косметика ма? сулотларини, биологик фаол? ўшимчаларни реализация? илишни уларнинг? ўлланилиши ва реализация? илиниши учун тегишли? ужжатлар мавжуд бўлган та? дирда амалга ошириши мумкин.
Дорихона мудири олий фармацевтик маълумотга эга бўлиши керак.
Дорихона филиалининг мудири фармацевтик маълумотга эга бўлиши керак.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни тайёрлаш, бериш, реализация? илиш? оидаларига ва уларнинг сифатини таъминловчи са? лаш шароитларига дорихоналар томонидан риоя этилиши керак.
?аранг: мазкур? онуннинг 20, 22, 23-моддалари.
Дорихоналар санитария? оидалари, нормалари ва гигиена нормативлари талабларига жавоб бериши керак.
Шунингдек,?аранг: Ўзбекистон Республикаси Бош санитар врачи томонидан 2007 йил 29 декабрда 0243-07-сон билан тасди? ланган «Тайёр дори воситалари ва тиббиёт буюмларини реализация? илиш бўйича дорихоналар ва уларнинг филиаллари тузилишига? ўйиладиган санитария? оидалари ва нормалари».
22-модда. Дорихоналарда дори воситаларини ва тиббий буюмларни тайёрлаш
Дори воситалари дорихоналарда Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги томонидан? ўлланилишига рухсат этилган дори моддаларидан (субстанциялардан) тайёрланади.
Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги томонидан тасди? ланадиган Тайёрлашга рухсат этилган дори воситалари рўйхатига киритилмаган дори воситаларини тайёрлаш та? и?ланади.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни тайёрлаш, шунингдек уларни са? лаш, уларнинг сифатини назорат? илиш? амда уларни расмийлаштириш Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги белгилайдиган тартибда дорихоналар томонидан амалга оширилади.
23-модда. Дори воситаларини, тиббий буюмларни са? лаш, ташиш? амда йў??илиб ташлаш
Фармацевтика фаолиятини амалга ошириш учун лицензияга эга бўлган ташкилотларга, тиббиёт ташкилотларига, шунингдек дори воситаларидан ва тиббий буюмлардан тиббиётда? ўллаш ма? садида ўз э? тиёжлари учун фойдаланувчи ташкилотларга дори воситаларини ва тиббий буюмларни са? лашга рухсат берилади.
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни са? лаш? амда ташиш уларнинг хавфсизлиги, сифати ва бут са? ланиши таъминланадиган шароитларда амалга оширилиши керак.
Сифатсиз,?албакилаштирилган, Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилмаган дори воситаларини ва тиббий буюмларни, шунингдек Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг? айри? онуний нусхаларини реализация? илиш ма? садида са? лаш, ташиш та? и?ланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодексининг 1651-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 1863-моддаси.
Сифатсиз,?албакилаштирилган, Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилмаган дори воситалари ва тиббий буюмлар, Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг? айри? онуний нусхалари, шунингдек муомаладаги дори воситалари ва тиббий буюмлар уларнинг инсон со? ли? ига зарарли таъсирини тасди? ловчи фактлар ани? ланган та? дирда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан белгиланадиган тартибда муомаладан чи? арилиши ва йў??илиб ташланиши керак.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2009 йил 15 июлдаги 200-сонли? арори билан тасди? ланган «Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб? ўйиш, сотиш ёки йў??илиб ташлаш тартиби тў? рисида низом» 13-бандининг тўртинчи хатбошиси ва «?ўллаш учун яро? сиз дори воситалари ва тиббий буюмларни йў??илиш тартиби тў? рисида»ги йўри? нома (рўйхат ра? ами 2106, 25.05.2010 й.).
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни йў??илиб ташлаш уларнинг эгалари мабла? лари? исобидан амалга оширилади.
5-боб. Дори воситаларини ва тиббий буюмларни экспорт ва импорт? илиш, олиб кириш? амда олиб чи? иш
24-модда. Дори воситаларини ва тиббий буюмларни экспорт ва импорт? илиш
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни экспорт ва импорт? илиш, шу жумладан илмий-тад? и?от ишлари, клиник олди тад? и?отлар, клиник тад? и?отлар ўтказиш ва давлат рўйхатидан ўтказиш, кўргазмаларда, ярмаркаларда, хал? аро анжуманларда намойиш этиш учун мўлжалланган дори воситаларини ва тиббий буюмларни экспорт ва импорт? илиш? онун? ужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
?ўшимча маълумот учун? аранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 31 октябрдаги П?-2647-сонли «А? олини дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмлари билан таъминлашни янада яхшилашга доир чора-тадбирлар тў? рисида»ги? арори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 5 февралдаги 22-сонли «Импорт? илинадиган истеъмол товарларининг айрим турларини маркировка? илиш ва божхонада расмийлаштириш тартибини такомиллаштириш тў? рисида»ги? арори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2013 йил 13 майдаги 127-сонли «Ўзбекистон Республикасига истеъмол товарлари олиб киришни такомиллаштиришга доир? ўшимча чора-тадбирлар тў? рисида»ги? арори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2011 йил 25 февралдаги 49-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикаси Соли? кодекси 211-моддасининг 6-бандига асосан импорт? илинганда? ўшилган? иймат соли? и бўйича имтиёзлар? ўлланилмайдиган дори воситалари рўйхати», Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2011 йил 11 майдаги 132-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикаси Соли? кодекси 211-моддасининг 6-бандига асосан импорт? илинганда? ўшилган? иймат соли? и бўйича имтиёзлар? ўлланилмайдиган дори воситалари рўйхатига ўзгартириш ва? ўшимчалар киритиш тартиби тў? рисида»ги низом, «Дори воситалари ва тиббиёт буюмларини ишлаб чи? ариш учун мўлжалланган импорт? илишда? ўшилган? иймат соли? идан озод? илинадиган хом ашёлар рўйхати» (рўйхат ра? ами, 1952, 08.05.2009 й.).
Сифатсиз,?албакилаштирилган, Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилмаган дори воситаларини ва тиббий буюмларни, шунингдек Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг? айри? онуний нусхаларини импорт? илиш та? и?ланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекснинг 24-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 29 январдаги П?-1913-сонли «Мамлакатимизда ишлаб чи? арилган ма? сулотларнинг ра? обатдошлилигини янада ошириш ва товарларни республикага но? онуний олиб киришга? арши курашни кучайтириш тў? рисида»ги? арори.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодексининг 1651-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 1863-моддаси.
Орфан дори воситаларини импорт? илиш давлат рўйхатидан ўтказилмасдан амалга оширилиши мумкин.
25-модда. Дори воситаларини ва тиббий буюмларни жисмоний шахслар томонидан шахсий фойдаланиш учун олиб кириш? амда олиб чи? иш
Дори воситаларини ва тиббий буюмларни? уйидаги? олларда давлат рўйхатидан ўтказмасдан? амда божхона расмийлаштирувисиз олиб кириш ва олиб чи? ишга рухсат берилади, агар улар:
мамлакатда бўлиш даврида жисмоний шахслар томонидан шахсий фойдаланиш учун мўлжалланган бўлса;
Ўзбекистон Республикаси? удудида ва унинг? удудидан таш? арида яшаб турган беморни даволаш-профилактика муассасаси томонидан тасди? ланган тиббий кўрсатма асосида, даволаш курси доирасида даволаш учун мўлжалланган бўлса;
дипломатик ваколатхоналарнинг ва уларга тенглаштирилган ваколатхоналарнинг дипломатик? амда маъмурий-техник ходимлари, шу жумладан улар билан бирга яшаб турган оила аъзоларининг шахсий фойдаланиши учун мўлжалланган бўлса;
Ўзбекистон Республикаси? удудига кириб келаётган ёки унинг? удудидан чи? иб кетаётган транспорт воситасининг йўловчиларига биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш учун мўлжалланган ва тиббий дорилар? утичаси таркибига киритилган бўлса.
Хал? аро илмий, маданий, спорт тадбирларининг иштирокчиларини? амда хал? аро экспедицияларнинг иштирокчиларини даволаш учун мўлжалланган дори воситаларини ва тиббий буюмларни олиб кириш? амда олиб чи? иш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан белгиланадиган тартибда амалга оширилади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2016 йил 8 июндаги 191-сонли? арори билан тасди? ланган «Дори воситалари ва тиббий буюмларни жисмоний шахслар томонидан шахсий фойдаланиш учун олиб кириш? амда олиб чи? иш тартиби тў? рисида»ги низом.
6-боб. Якунловчи? оидалар
26-модда. Низоларни? ал этиш
Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти со? асидаги низолар? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? ал этилади.
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг Фу? аролик процессуал кодекси ва Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси.
27-модда. Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тў? рисидаги? онун? ужжатларини бузганлик учун жавобгарлик
Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тў? рисидаги? онун? ужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик кодексининг 57-боби («Зарар етказишдан келиб чи? адиган мажбуриятлар»), Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавбгарлик тў? рисидаги кодексининг 164, 1651-моддалари, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 186, 1863-моддалари.
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2016 й., 1-сон, 3-модда; 2017 й., 24-сон, 487-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.