Экология ва атроф-муитни муофаза илиш давлат митаси ташкил этилди — збекистон

d18dd0bad0bed0bbd0bed0b3d0b8d18f-d0b2d0b0-d0b0d182d180d0bed184-d0bcd183d0b8d182d0bdd0b8-d0bcd183d0bed184d0b0d0b7d0b0-d0b8d0bbd0b8d188 Узбекистон

Экология ва атроф-му? итни му? офаза? илиш давлат? ўмитаси ташкил этилди — Ўзбекистон

Табиатни му? офаза? илиш давлат? ўмитаси Экология ва атроф-му? итни му? офаза? илиш давлат? ўмитаси этиб? айта ташкил этилди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 21 апрель куни шу? а?даги фармонни имзолади.
Фармон билан Давлат экология? ўмитасига? уйидаги вазифалар юкланди:
экология, атроф-му? ит му? офазаси, табиий ресурслардан о? илона фойдаланиш ва уларни? айта тиклаш со? асида давлат бош? арувини амалга ошириш;
маиший чи? индиларни тўплаш, ташиш,?айта ишлаш, утилизация? илиш ва кўмиш ишларининг самарали тизимини ташкил этиш;
атроф-му? итнинг экологик? олати ма? бул тарзда са? ланишини, экология тизимлари, табиий комплекслар ва ало? ида объектларни? ўри? лашни, экологик вазият со? ломлаштирилишини таъминлаш;
ер, ер ости бойликлари, сув, ўрмонлар,?ўри? ланадиган табиий? удудлар,?айвонот ва ўсимлик дунёсини му? офаза? илиш ва улардан фойдаланиш, атмосфера? авосини му? офаза? илиш, чи? индилар билан бо? ли? ишларни амалга ошириш со? асидаги? онунчиликка риоя? илиш борасида давлат экологик назоратини амалга ошириш;
экология ва атроф-му? итни му? офаза? илиш со? асида давлат кадастрини юритиш, шунингдек, ёввойи? айвонлар, ёввойи ўсимликлар кўпайтириладиган ва са? ланадиган питомниклар, зоология ва ботаника коллекцияларининг давлат? исобини юритиш;
экологик тарбия, тар? ибот ва маърифий ишларни, шунингдек, экология ва атроф-му? ит му? офазаси со? аси мутахассисларини? айта тайёрлаш ва малакасини оширишни ташкил этиш.
?ўмита таркибида? удудларда ўз бўлинмаларига эга бўлган Чи? индиларнинг? осил бўлиши, тўпланиши, са? ланиши, ташилиши, утилизация? илиниши,?айта ишланиши, кўмилиши ва реализациясини назорат? илиш инспекцияси ташкил этилди.
Давлат? ўмитасининг? удудий бош? армалари? узурида ша? ар ва туманларда ўз филиалларига эга бўлган «Тоза? удуд» давлат унитар корхоналари ташкил этилади.
?айвонот ва ўсимликлар дунёсини му? офаза? илиш ва улардан о? илона фойдаланиш республика инспекцияси Биохилма-хиллик ва му? офаза этиладиган табиий? удудларни му? офаза? илиш ва улардан фойдаланишни назорат? илиш инспекцияси этиб? айта ташкил этилди.
?ўмитада Экология, атроф-му? итни му? офаза? илиш ва чи? индилар билан бо? ли? ишларни амалга ошириш жам? армаси? ам ташкил этилади.

Оцените статью
Добавить комментарий