Фукаролик процессуал кодексига узгартиш ва кушимча киритиш тугрисида — узбекистон

Фукаролик процессуал кодексига узгартиш ва кушимча киритиш тугрисида — узбекистон

Фукаролик процессуал кодексига узгартиш ва кушимча киритиш тугрисида — узбекистон

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФУКАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ КОДЕКСИНИНГ 52-МОДДАСИГА УЗГАРТИШ ВА КУШИМЧА КИРИТИШ ТУГРИСИДА
Конунчилик палатаси томонидан 2009 йил 12 августда кабул килинган
Сенат томонидан 2009 йил 28 августда маъкулланган
1-модда. Узбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августда кабул килинган 477–I-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Фукаролик процессуал кодекси (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, 9-сонга илова; 2001 йил, № 1-2,11-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 9, 171-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 8, 367-модда; 2008 йил, № 4, 185-модда; 2009 йил, № 1, 1-модда) 52-моддасининг иккинчи кисми куйидаги мазмундаги иккинчи ва учинчи кисмлар билан алмаштирилсин:
«Куйидагилар шартнома буйича (ихтиёрий) вакил була оладилар:
1) адвокатлар;
2) насл-насаб шажараси буйича тугри туташган ёки ён шажара буйича кариндошлар, шунингдек эр (хотин) ёхуд унинг кариндошлари;
3) юридик шахсларнинг ходимлари — шу юридик шахсларнинг ишлари буйича;
4) нотижорат ташкилотларнинг ваколатли вакиллари — шу ташкилотлар аъзоларининг ишлари буйича;
5) конунга биноан бошка шахсларнинг хукук ва манфаатларини химоя килиш хукуки берилган нотижорат ташкилотларнинг ваколатли вакиллари;
6) биргаликда иштирок этувчилардан бири бошка иштирокчиларнинг топшириги буйича;
7) ишни кураётган суд томонидан ишда жисмоний шахсларнинг вакиллари сифатида катнашишга рухсат берилган шахслар.
Судда иш юритиш буйича вакил сифатида профессионал фаолият билан факат адвокатлар шугулланиши мумкин».
2-модда. Ушбу Конун расмий эълон килинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу Конун «Халк сузи» газетасининг 2009 йил 12 сентябрдаги 180 (4843)-сонида эълон килинган.
Узбекистон Республикаси Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2009 йил 11 сентябрь,
УРК-218-сон
(Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами, 2009 й., 37-сон, 405-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.