Ички ишлар органлари ходимлари имтизли ипотека олишади — узбекистон

Ички ишлар органлари ходимлари имтизли ипотека олишади — узбекистон

Ички ишлар органлари ходимлари имтиёзли ипотека олишади — узбекистон

Узбекистон хукумати 29 июндаги карори билан ички ишлар органлари ходимларига имтиёзли шартларда турар жой сотиб олиш, куриш ва реконструкция килиш учун узок муддатли ипотека кредитлари бериш тартибларини тасдиклади.
Хужжат ички ишлар органлари ходимларининг турар жой-маиший шароитларини янада яхшилаш ва уларни замонавий турар жой билан таъминлаш максадида кабул килинди.
Ипотека кредитлари ходимларга турар жой кийматининг камида 25 фоизи микдоридаги дастлабки бадал тулангандан кейин камида 10 йил муддатга берилади. Агарда кредит халкаро ва хорижий молия институтларининг грантлари ва инвестициялари хисобидан такдим этилса, ипотека кредитидан фойдаланганлик учун фоиз ставкаси Марказий банк кайта молиялаш ставкасининг 2 фоизидан ортик булмаган хажмда ажратилади.
Ички ишлар органларининг алохида урнак курсатган, юксак профессионализм даражасини намоён килаётган, хукукбузарликларга карши курашга салмокли хисса кушаётган ва ички ишлар вазири томонидан белгиланадиган ходимлари узок муддатли имтиёзли ипотека кредитлар навбатдан ташкари тартибда берилади.
Шу максадда 2021 йилга кадар хар йили 504 тадан кушимча квартиралар куриш худудий дастурларга киритилади (жами — 2520 квартира, жумладан 280 таси Тошкентда, ушбу микдор ИИВ таклифига кура узгариши мумкин).
ИИВнинг намунали ходимларига дастлабки туловни амалга ошириш учун 5 йилга фоизсиз узок муддатли карзлар такдим этилади. Бундан ташкари, кредит буйича хисобланган фоизларнинг 50 фоизи ИИВга субсидия сифатида ажратилувчи давлат бюджет маблаглари хисобидан копланади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.