Ииб тезкор вакилининг узи жиноятчи булса додингни кимга айтасан худ адолат посбонининг уюшган гурухи

Ииб тезкор вакилининг узи жиноятчи булса додингни кимга айтасан худ адолат посбонининг уюшган гурухи

Ииб тезкор вакилининг узи жиноятчи булса, додингни кимга айтасан?! ёхуд адолат посбонининг “уюшган гурухи” кулга олинди… — узбекистон

“Постда” газетаси ва ИИВ Ички ишлар хавфсизлиги бошкармаси билан хамкорликда тайёрланиб газетхонлар хукмига хавола килинган ушбу маколани укидиму нихоят ахборот ошкоралиги анча изга тушиб колганлигига, таъбир жоиз булса, адолат посбонларининг “килмишлари” хам адолат хукмига тортилиши мумкинлигига амин булдим.
Сиз хам бунга бефарк булмайсиз, деган умидда куйидаги вокеа-ходиса тафсилотларини сиз азиз укувчиларга илиндим…
Маколада айтилишича, Тошкент вилоятининг Янгийул тумани ИИБ Жиноят кидирув ва уюшган жиноятчиликка карши курашиш булимининг тезкор вакили, капитан Азиз Юнусов уз лавозимида 2014 йилдан бери фаолият курсатиб келмокда эди…
Унинг вазифаси — таниб олинмаган мурдаларнинг шахсини аниклаш, бедарак йуколган, шунингдек, жиноят содир этган шахсларни кидиришдан иборат булган.
Азиз Юнусов аввалига сидкидилдан хизмат килди, рахбарларнинг топширикларини уз вактида бажарди. Аммо кунларнинг бирида у ноконуний йулдан боришга карор килди…
Маколада келтирилишича, капитан Юнусов туманда яшовчи Зиёда ва Матлуба исмли аёллар билан жиноий тил бириктирди (кейин маълум булишича, “тил бириктириб келаётган эди”). Шу тарика адолат посбони рахбарлик килган “уюшган гурух” гуёки гиёхвандлик воситасини ноконуний саклаган шахсни кулга олмокчи булади.
Режа тайёр булди… Вазифалар таксимланди! Факат булажак “курбон”ни топиш керак эди. Шунда Зиёда уйлаб туриб “гиёхфуруш” сифатида узининг таниши Фахриддин Абдувахобов исмли кишининг “номзод”ини таклиф этди.
– Сунгги пайтларда Фахриддин жуда узидан кетди, босар-тусарини билмай колди, бир таъзирини бериб куйиш керак, – деди у.
– Унда, келишдик! Сен унинг машинасига “дори” солинган гугурт кутисини куясан. Биз уни “Регистон” блок-постида кулга оламиз. Сал кейинрок менга кунгирок килсанг, сенга уша гугурт кутисини бериб куяман…
Келишилган пайтда Зиёда Фахриддиндан дугонаси билан иккисини кушни кишлокка олиб бориб куйишни илтимос килди. Фахриддин хушламайгина рози булди. У кечкурун машинасига Зиёда билан Матлубани уткизиб, хеч гапдан бехабар кушни кишлокка равона булди. Манзилга тезрок етиб бориш учун машинасини Тошкент–Термиз автомагистралини кесиб утадиган йул буйлаб хайдади.
Фахриддин “белгиланган” блок-пост йулидан хайдамаганини курган кизлар Фахриддинга Тошкент–Термиз автомагистралидаги блок-постда уни туман ИИБ профилактика инспектори кутаётганини айтишди. Фахриддин хайрон булиб, машинасини оркага бурди.
Кизлардан бири уни гап билан чалгитиб турганида, иккинчиси пайтдан фойдаланиб, олдиндан уч грамм марихуана жойланган гугурт кутисини орка уриндик остига яширди.
Машина постга етиб келганида, капитан Азиз Юнусов олдиндан тузилган сценарийга кура ЙПХ ходимларини машинада гиёхвандлик воситаси ноконуний тарзда олиб кетилаётгани хакида огохлантирди.
ЙПХ инспектори машинани тухтатиб, хайдовчига “Каёкка бораяпсиз?”, “Хужжатларингизни курсатинг”, “Нима олиб кетаяпсиз?” каби саволларни берди. Сунг:
– Машинангизни куздан кечирсак буладими? – деб суради.
– Ха, мархамат! Мен конунни бузмаган булсам, йул харакати коидаларига риоя этган булсам. Узи нима гап? – деб хайрон булиб суради Фахриддин.
Капитан Юнусов узининг мансаб ваколати доирасидан четга чикиб, бунга конуний асоси булмаган холда ЙПХ инспектори билан бирга машинани куздан кечирди.
Кизлар хайдовчига сездирмасдан “захри котил”ни каерга яширилганини имо-ишора билан курсатиб юборишди. Азиз Юнусов фукаро Фахриддин Абдувахобовнинг хукукларини бузган холда, холислар иштирокисиз тинтув утказиб, блок-постдаги вокеа-ходиса хакида далолатнома тузди.
Фахриддин нималар булаётганини тушунмасди… У узини оклашга харакат килиб, топилган нарса узига тегишли эмаслиги хакида касам ичди. Аммо унга хеч ким унга кулок солмади!
Капитан Азиз Юнусов бошкаларни чалгитиш учун кизлардан тушунтириш хати олди, бошка, яъни кушимча хужжатларни “тукиб-бичди”. Тезкор вакил фукаро Абдувахобовнинг хеч кандай айби йуклигини билган холда унга нисбатан тегишли хужжатларни йигиб, тергов булинмасига такдим этди.
Калбаки хужжатлар асосида фукаро Фахриддин Абдувахобовга нисбатан Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 276-моддаси (Гиёхвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни утказиш максадини кузламай конунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, саклаш ва бошка харакатлар) буйича жиноят иши кузгатилди.
Тергов жараёнида капитан Азиз Юнусов, Зиёда ва Матлуба гувох сифатида касддан ёлгон курсатувлар беришди. Гувохларнинг курсатувлари ва “рад этиб булмас далиллар”га асосланиб жиноят ишлари буйича Янгийул туман суди хеч кандай айби булмаган Фахриддин Абдувахобовни узига нисбатан тукиб чикарилган жиноятни содир этганликда айбдор деб топди.
Суддан сунг Матлуба узок вакт узини куярга жой тополмай юрди…
Уни виждон азоби кийнарди!
Фахриддиннинг онаси суд залида юрак-багри эзилиб йиглагани, углига тухмат килганларни каргагани хеч куз олдидан кетмасди…
Орадан бир оз вакт утгач, Матлуба Фахриддиннинг онаси ишлайдиган дуконга келди. Гамдаги онага бор хакикатни, углига ички ишлар органи ходими Азиз билан Зиёда тухмат килганини айтди.
Шундан сунг тезда Фахриддиннинг онаси туман прокуратурасига ариза билан мурожаат этди. Тергов харакатлари чогида Азиз Юнусов ва Зиёдага алокадор булган юкоридагига ухшаш яна бир холат аникланди.
Шундай килиб суднинг кора курсисига Тошкент вилояти Янгийул тумани ИИБ ЖК ва УЖККБ тезкор вакили, капитан Азиз Юнусов, Ю. Зиёда хамда Б. Матлуба утирди.
Суд жиноят иши материалларини урганиб чикиб, жабрланувчини, гувохларни ва судланувчининг узини эшитиб, Азиз Юнусовни 11 йил муддатга озодликдан махрум этишга хукм килди.
Шунингдек, унга икки йил давомида моддий жавобгарлик билан боглик лавозимларни эгаллашни такиклади. Кизларга хам килмишларига яраша жазо тайинланди.
Мана, “Постда” газетасида эълон килинган маколага таяниб маълум килган маълумотларимиз билан танишдингиз.
Шу уринда бир савол тугилади…
Сайтимиз оркали ИИВ тизимидаги ИИББ ва ИИБлар хабарига таяниб, турли ёшдаги йигитларнинг марихуанна олиб юргани ва бунинг окибатида кулга тушгани хакида хабарлар берамиз. Максадимиз, уз-узидан маълумки, содир этилаётган жиноятлар тафсилоти ва мазкур жиноятлар учун жазо мукаррар эканлигини укувчиларимизга эслатиш, уларни огохликка, жиноят кучасига кирмасликка чорлашдан иборат.
Гуруч курмаксиз булмайди, деганларидек, адолат посбонининг узи жиноятга кул урса, додингни кимга айтасан?!
Демак, ИИБ ходимлари ёнида бемалол гиёхвандлик моддасини олиб юриши, узига “хамтовок” килиб олган айрим аёллар билан уюшган жиноятчиликка кул уриши мумкин эканда?!
Хулосамиз шундан иборатки, барча инсонлар жиноят кучасидан узокрок юриши лозим, таъбир жоиз булса, уша “куча овчилари” хам…

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.