Ишлаб чиаришдаги бахтсиз одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий сууртаси трисида —

Ишлаб чиаришдаги бахтсиз одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий сууртаси трисида —

Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси тЎ? рисида — Ўзбекистон

?онунчилик палатаси томонидан 2008 йил 26 июнда? абул? илинган
Сенат томонидан 2008 йил 28 августда маъ? улланган
1-модда. Ушбу? онуннинг ма? сади
Ушбу? онуннинг ма? сади ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси со? асидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.
2-модда. Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси тў? рисидаги? онун? ужжатлари
Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси тў? рисидаги? онун? ужжатлари ушбу? онун ва бош? а?онун? ужжатларидан иборатдир.
Агар Ўзбекистон Республикасининг хал? аро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси тў? рисидаги? онун? ужжатларида назарда тутилганидан бош? ача? оидалар белгиланган бўлса, хал? аро шартнома? оидалари? ўлланилади.
3-модда. Асосий тушунчалар
Ушбу? онунда? уйидаги асосий тушунчалар? ўлланилади:
ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса — су? урталанган шахснинг у ме? нат шартномаси (контракт) бўйича ўз вазифаларини су? урта? илдирувчининг? удудида ёки ундан таш? арида бажараётганда ме? натда майиб бўлишига ёки со? ли? ининг бош? ача тарзда шикастланишига олиб келган ва су? урталанган шахсни бош? а ишга ўтказиш заруриятини келтириб чи? арган, унинг касбга оид ме? нат? обилиятини ва? тинча ёки тур? ун йў? отишига ёхуд вафот этишига сабаб бўлган? одиса;
касб касаллиги — су? урталанган шахсга унга ишлаб чи? аришнинг зарарли ёки хавфли омили таъсири натижасида унинг касбга оид ме? нат? обилиятини ва? тинча ёки тур? ун йў? отишига сабаб бўлган ўткир ёки сурункали касаллик;
ме? натда майиб бўлиш — ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса о? ибатида су? урталанган шахснинг касбга оид ме? нат? обилиятини ва? тинча ёки тур? ун йў? отиши;
су? урталовчи — Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги? узуридаги бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армаси;
су? урта бадаллари — су? урта? илдирувчининг ме? натга? а? тўлаш фондидан су? урталовчига? онун? ужжатларида белгиланган тартибда ва ми? дорларда амалга ошириладиган ажратмалари;
су? урталанган шахс — ме? нат шартномаси (контракт) асосида ишлайдиган, су? урта? илдирувчи су? урталовчига шу шартномага (контрактга) мувофи? су? урта бадалларини тўлайдиган, ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси? илиниши лозим бўлган жисмоний шахс;
су? урта? илдирувчи — жисмоний шахсни? онун? ужжатларида белгиланган тартибда ме? нат шартномаси (контракт) бўйича ишга ёллаган юридик ёки жисмоний шахс;
су? урта? одисаси — су? урталанган шахснинг со? ли? ига ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса ёки касб касаллиги о? ибатида зарар етказилганлиги ёки унинг вафот этганлиги белгиланган тартибда тасди? ланган факт бўлиб, у су? урта товони тўловларини амалга ошириш бўйича су? урталовчининг мажбурияти вужудга келишига сабаб бўлади.
4-модда. Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртасининг ма? садлари
Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртасининг ма? садлари? уйидагилардан иборат:
фу? ароларнинг ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртасига бўлган? у?у? ларини? онунда белгилаб? ўйиш ор? али уларнинг ижтимоий? имоясини амалга ошириш, ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса ва касб касаллиги о? ибатида ходимнинг? аёти? амда со? ли? ига зарар етказилганлиги муносабати билан су? урта товони тўланишини таъминлаш;
ме? натни му? офаза? илиш? олатини ва ме? нат шароитларини яхшилаш, ходимларнинг со? ли? ини са? лаш.
5-модда. Су? урталанган шахснинг? у?у? ва мажбуриятлари
Су? урталанган шахс:
ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси бўйича су? урта товони билан таъминланиш;
су? урта? одисасини текширишда, шу жумладан касаба уюшмаси органи ёки ўз ишончли шахси жалб? илинган? олда иштирок этиш;
су? урта? одисаларини текшириш натижаларига доир? арорлар устидан шикоят? илиш;
ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси бўйича ўз? у?у? ва мажбуриятлари? а?ида су? урта? илдирувчидан, су? урталовчидан бепул ахборот олиш;
тиббий текширувдан (?айта текширувдан) ўтиш масалалари юзасидан давлат со? ли? ни са? лаш тизимининг даволаш-профилактика муассасаларига ва тиббий-ме? нат эксперт комиссиясига муста? ил равишда мурожаат этиш;
ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси масалалари бўйича ўз? у?у? ва? онуний манфаатларини? имоя? илиш учун судга, шунингдек касаба уюшмаси органларига мурожаат этиш? у?у? ига эга.
Су? урталанган шахс:
ме? натни му? офаза? илиш нормаларига,?оида ва йўри? номаларига риоя этиши;
Олдинги та? рирга? аранг.
су? урта? одисаси юз берганда, ўз яшаш жойи ёки иш жойи ўзгарганлиги тў? рисида, шунингдек ўзи оладиган су? урта товонининг ми? дори ўзгаришига ёки уни олиш? у?у? ининг йў? олишига сабаб бўлувчи? олатлар? а?ида бундай? олатлар вужудга келган кундан эътиборан ўн кунлик муддат ичида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги? узуридаги бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армасининг туман (ша? ар) бўлимларини хабардор? илиши;
(5-модда иккинчи? исмининг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 9 сентябрдаги ЎР?-254-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2010 й., 35-36-сон, 300-модда)
тиббий, ижтимоий ва касбий реабилитация? илишга доир тавсияларни бажариши, тиббий-ме? нат эксперт комиссияси белгилаган муддатларда тиббий текширувдан (?айта текширувдан) ўтиши шарт.
Су? урталанган шахс? онун? ужжатларига мувофи? бош? а?у? у?ларга? ам эга бўлиши ва унинг зиммасида бош? а мажбуриятлар? ам бўлиши мумкин.
6-модда. Су? урта? илдирувчининг? у?у? ва мажбуриятлари
Су? урта? илдирувчи:
су? урталанган шахс ме? натни му? офаза? илиш нормаларига,?оида ва йўри? номаларига риоя этишини талаб? илиш;
су? урталанган шахсга су? урта? одисаси содир бўлганда? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? ўшимча ёрдам кўрсатиш;
ўз? у?у? лари ва? онуний манфаатларини, шунингдек су? урталанган шахсларнинг? у?у? лари ва? онуний манфаатларини? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? имоя? илиш? у?у? ига эга.
Су? урта? илдирувчи:
су? урта бадалларини су? урталовчига? онун? ужжатларида белгиланган тартибда ва ми? дорларда тўлаши;
су? урта? одисалари содир бўлишининг олдини олиш чораларини таъминлаши;
су? урта? одисаларини? онун? ужжатларида белгиланган тартибда текшириши;
су? урта? одисаси содир бўлган кундан эътиборан бир сутка ичида бу? а?да ме? нат шароитларини му? офаза ва экспертиза? илиш давлат инспекциясига хабар? илиши;
су? урталанган шахсни тиббий-ме? нат эксперт комиссиясига тиббий текширувдан (?айта текширувдан) ўтиш учун юбориши;
су? урта? одисалари содир бўлишининг олдини олиш ва уларни текшириш масалалари бўйича давлат органларининг? арорларини ижро этиши? амда касаба уюшмаси органларининг таклифларини кўриб чи? иши;
су? урталанган шахсларга техника хавфсизлиги, ишлаб чи? ариш санитарияси, ён? ин хавфсизлиги? оидаларини ва ме? натни му? офаза? илишнинг бош? а?оидаларини ўз мабла? лари? исобидан ў? итиши;
су? урталанган шахсга унинг? у?у? ва мажбуриятларини, шунингдек ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртасининг тартиби? амда шартларини тушунтириши;
ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртасини амалга ошириш учун асос бўладиган? ужжатларнинг тасди? ланган кўчирма нусхаларини су? урталанган шахсга та? дим этиши шарт.
Су? урта? илдирувчи? онун? ужжатларига мувофи? бош? а?у? у?ларга? ам эга бўлиши ва унинг зиммасида бош? а мажбуриятлар? ам бўлиши мумкин.
7-модда. Су? урталовчининг? у?у? ва мажбуриятлари
Су? урталовчи:
су? урта? одисалари тў? рисидаги ахборотни текшириш;
ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси масалалари юзасидан манфаатдор вазирликлар, давлат? ўмиталари ва идоралар билан? амкорлик? илиш;
ўз? у?у? лари ва? онуний манфаатларини, шунингдек су? урталанган шахсларнинг? у?у? лари ва? онуний манфаатларини? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? имоя? илиш? у?у? ига эга.
Су? урталовчи:
су? урта товони тўловларини амалга ошириш учун пул мабла? ларини тўплаши;
Олдинги та? рирга? аранг.
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги? узуридаги бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армасининг туман (ша? ар) бўлимлари томонидан амалга ошириладиган су? урта товони тўловларини белгиланган? ажмларда ва ўз ва? тида молиялаштириши;
(7-модда иккинчи? исмининг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 9 сентябрдаги ЎР?-254-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2010 й., 35-36-сон, 300-модда)
ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртасини амалга ошириш учун мабла? лардан фойдаланишнинг? исобга олинишини таъминлаши;
ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси тизимининг молиявий бар? арорлигини таъминлайдиган зарур чораларни амалга ошириши;
су? урта? илдирувчилар, су? урталанган шахслар ва су? урта товони олиш? у?у? ига эга бўлган бош? а шахслар тў? рисида ўз фаолияти натижасида олинган маълумотларнинг махфийлигини таъминлаши шарт.
Су? урталовчи? онун? ужжатларига мувофи? бош? а?у? у?ларга? ам эга бўлиши ва унинг зиммасида бош? а мажбуриятлар? ам бўлиши мумкин.
8-модда. Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртасини амалга ошириш учун мабла? ларни шакллантириш
Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртасини амалга ошириш учун мабла? лар су? урталовчи томонидан? уйидагилар? исобига шакллантирилади:
су? урта? илдирувчиларнинг су? урта бадаллари;
ундириладиган жарима ва пенялар;
?онун? ужжатларида та? и?ланмаган бош? а тушумлар.
9-модда. Су? урта товонининг турлари ва уни тўлаш
Су? урта товони ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса ёки касб касаллиги о? ибатида тайинланган дафн этиш маросими учун бериладиган нафа? а, ногиронлик пенсияси? амда бо? увчисини йў? отганлик пенсияси тарзида тўланади.
Олдинги та? рирга? аранг.
Су? урта товони Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги? узуридаги бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армасининг туман (ша? ар) бўлимлари томонидан тўланади.
(9-модданинг иккинчи? исми Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 9 сентябрдаги ЎР?-254-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2010 й., 35-36-сон, 300-модда)
Су? урта товони ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртасининг ма? садлари учун су? урталовчи томонидан тўпланган пул мабла? лари? исобидан? онун? ужжатларида белгиланган тартибда тўланади.
10-модда. Дафн этиш маросими учун бериладиган нафа? а
Су? урталанган шахс вафот этган та? дирда, ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса ёки касб касаллиги о? ибатида тайинланган дафн этиш маросими учун бериладиган нафа? а унинг оила аъзоларига ёки дафн маросимини ўтказишни ўз зиммасига олган шахсларга? онун? ужжатларида белгиланган тартибда ва ми? дорларда тўланади.
11-модда. Ногиронлик пенсияси
Ногиронлик пенсияси ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса ёки касб касаллиги о? ибатида ме? нат? обилияти тўли? ёки? исман йў? отилганда тайинланади.
Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса ёки касб касаллиги о? ибатида ногиронлик пенсияси иш стажидан? атъи назар, тайинланади.
Ногиронлик сабаблари ва гуру? лари, шунингдек ногиронлик келиб чи??ан ва? т ва ногиронлик белгилаб? ўйилаётган муддат? онун? ужжатларида ўрнатилган тартибда тиббий-ме? нат эксперт комиссиялари томонидан ани? ланади.
12-модда. Бо? увчисини йў? отганлик пенсияси
Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса ёки касб касаллиги о? ибатида тайинланган бо? увчисини йў? отганлик пенсияси вафот этган су? урталанган шахснинг? арамо? идаги ме? натга лаё? атсиз оила аъзоларига? онун? ужжатларида белгиланган тартибда тўланади. Бунда ёшидан ва ме? нат лаё? атидан? атъи назар, фарзандларга, ота-онадан бирига ёки эр (хотин) ёхуд бува, буви, ака-ука ёки опа-сингилга пенсия, агар улар вафот этган бо? увчининг болалари, ака-укалари, опа-сингиллари ёки набираларини, ишловчиларга болага? араш учун иш? а?и са? ланмаган? олда таътилда бўлиш? у?у? ини берадиган ёшга тўлгунига? адар бо? иш билан маш? ул бўлса ва ишламаса, бо? увчининг? арамо? ида турган-турмаганлигидан? атъи назар, тайинланади.
Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одиса ёки касб касаллиги о? ибатида тайинланган бо? увчисини йў? отганлик пенсияси, шунингдек вафот этган су? урталанган шахснинг? арамо? ида бўлмаган ота-онасига ва эрига (хотинига)?ам, агар улар кейинчалик тирикчилик учун зарур мабла? лар манбаидан ма? рум бўлиб? олган бўлса, тўланади.
13-модда. Низоларни? ал этиш
Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси со? асидаги низолар? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? ал этилади.
14-модда. Су? урта? илдирувчининг жавобгарлиги
Су? урта? илдирувчи ушбу? онун билан зиммасига юклатилган мажбуриятларнинг ўз ва? тида бажарилиши, су? урта бадаллари ўз ва? тида ва тўли? тўланиши учун жавобгардир.
Су? урта? илдирувчи су? урта бадалларини тўлаш бўйича мажбуриятларни бажариш кечиктирилганда су? урталовчига? онун? ужжатларида белгиланган ми? дорда жарима ва пенялар тўлайди.
15-модда. Су? урталовчининг жавобгарлиги
Олдинги та? рирга? аранг.
Су? урталовчи ушбу? онун билан зиммасига юклатилган мажбуриятларнинг ўз ва? тида бажарилиши, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги? узуридаги бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армасининг туман (ша? ар) бўлимлари томонидан амалга ошириладиган су? урта товони тўловларининг белгиланган? ажмларда ўз ва? тида молиялаштирилиши учун жавобгардир.
(15-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 9 сентябрдаги ЎР?-254-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2010 й., 35-36-сон, 300-модда)
16-модда. Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси тў? рисидаги? онун? ужжатларини бузганлик учун жавобгарлик
Ишлаб чи? аришдаги бахтсиз? одисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий су? уртаси тў? рисидаги? онун? ужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
17-модда.?онун? ужжатларини ушбу? онунга мувофи? лаштириш
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси:
?укумат? арорларини ушбу? онунга мувофи? лаштирсин;
давлат бош? аруви органлари ушбу? онунга зид бўлган ўз норматив-?у? у?ий? ужжатларини? айта кўриб чи? ишлари ва бекор? илишларини таъминласин.
18-модда. Ушбу? онуннинг кучга кириши
Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2008 йил 11 сентябрдаги 179 (4589)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2008 йил 10 сентябрь,
ЎР?-174-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2008 й., 37-38-сон, 361-модда; 2010 й., 35-36-сон, 300-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.