Киприк устириш — узбекистон

Киприк устириш — узбекистон

Киприк устириш — узбекистон

Хар бир киз киприклари чиройли булишини орзу килади. Биз сизга киприклар куюк ва чиройли булиши учун нималар килиш кераклиги хакида маслахат бермокчимиз.
Биринчи навбатда, вактинча булса хам, декоратив косметикадан воз кечинг. Эрталаб унчалик аччик булмаган илик чой ёки кайнаган сувда ювиниб, киприкларга крем суриб куйинг. Ухлашдан олдин, кузингизни буёклардан совун билан эмас, балки махсус тозаловчи воситалар ёрдамида тозалаш зарур.
Киприкларингизни парваришлаш максадида канакунжут, зайтун ёки бодом ёгларидан фойдаланишингиз мумкин. Киприкларга пардоз чуткачаси ёрдамида озгина ёг суриб куйинг. Бу озиклантирувчи ёглар киприклар учун жуда фойдали булиб, тез усишига, куюк ва соглом булишига ёрдам беради. Тунда кузингизга тушмаслиги учун, бу ёгларни уйку олдидан эмас, балки, аввалрок сурсангиз максадга мувофик булади.
Бу тадбирни бир кунда бир махал ва уз вактида амалга оширсангиз, киприкларингиз учун самарали натижани узок кутиб утирмайсиз. Бир хафта, узоги билан бир ой ичида соглом ва чиройли киприкларга эга буласиз.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.