Комсомол меросхури шлар иттифокининг шларга пахта тердиришдан бошка максади борми — узбекистон

Комсомол меросхури шлар иттифокининг шларга пахта тердиришдан бошка максади борми — узбекистон

Комсомол меросхури Eшлар иттифокининг ёшларга пахта тердиришдан бошка максади борми? — узбекистон

“Камолот” Россия ёшлар иттифоки (РСМ) каби Совет Иттифоки Ленинчи комсомоли – ВЛКСМ негизида ташкил килинган эди.
8 ноябрь куни Москвада Россия ёшлар иттифоки (РСМ) билан Узбекистон ёшлар иттифоки (УЁИ) уртасида кушма лойихаларни хамкорликда амалга ошириш юзасидан меморандум имзоланди.
УЁИ ва РСМнинг умумий аждоди – ВЛКСМнинг асосий максади совет ёшларини коммунизм курувчиси килиб тарбиялаш эди. Ёшлар иттифокининг асосий максади нима?
Совет комсомолининг меросхурларидан бири “Камолот” ва унинг урнида ташкил килинган Ёшлар иттифоки фаолиятини киёслаб урганиб келаётган собик камолотчи Озодлик билан сухбатда, янги ташкилот ишида фавкулодда янгилик курмаётганини айтди.
Москвада булган гаплар
РСМ билан УЁИ уртасида кушма лойихаларни хамкорликда амалга ошириш юзасидан меморандум РСМ раиси Павел Красноруцкий ва УЁИ раиси Кахрамон Куранбоев томонидан имзолангани хабар килинди.
Куранбаев Узбекистон делегацияси Россияда 4 кун давомида Астрахань, Новосибирск, Санкт-Петербург шахарларида булиб, Москвага келгани, узбекистонликлар хамма жойда илтифот билан кутиб олингани, Москвадаги учрашув Россия ёшлари билан хамкорликни янги боскичга олиб чикажаги тугрисида гапирган.
Фавкулодда имтиёзлар
УЁИ президент Мирзиёевнинг жорий йил, 6 июлидаги фармони билан “Камолот” ёшлар харакати негизида ташкил килинган.
“Камолот” эса, РСМ каби Совет Иттифоки Ленинчи комсомоли – ВЛКСМ негизида ташкил килинган эди.
Президент Мирзиёевнинг 5 июлдаги фармони билан «Камолот»нинг урнига Ёшлар иттифоки ташкил этилди ва унга фавкулодда имтиёзлар берилди. Улар орасида:
2018 йилнинг 1 январидан бошлаб кичик бизнес корхоналари томонидан туланадиган ягона солик тулови учун хисобланган сумманинг 8 фоизини Узбекистон ёшлар иттифокининг ривожлантириш жамгармасига утказиш;
Иттифок кошида турли фанлар, жумладан, чет тилларни ургатиш, компьютер дастурларини тузиш ва тадбиркорлик асосларини укитиш максадида ташкил этиладиган шуъба корхоналарини 2027 йил 1 августга кадар барча соликлардан озод этиш;
шунингдек,
Иттифок тизимида 3 йил ва ундан куп муддат давомида фаол ишлаб келаётган ходимларга уй-жой сотиб олиш учун ипотека кредитининг бошлангич тулови Узбекистон ёшлар иттифокининг ривожлантириш жамгармаси маблаглари хисобидан туланиши;
Иттифокнинг фаол аъзоси булган олий таълим муассасаларининг бакалавриат ва магистратура боскичлари талабаларига уртача узлаштириш курсаткичи 86 фоиз ва ундан юкори булган такдирда таълим буйича тулов контракти микдорининг 35 фоизи Узбекистон ёшлар иттифокининг ривожлантириш жамгармаси маблаглари хисобидан туланиши белгилаб куйилганки, булар Узбекистон Ёшлар иттифоки ва унинг фаол аъзоларига бериладиган имтиёзларнинг хаммаси эмас.
Олий маълумотли укитувчи ойлигини олувчи Ёшлар етакчиси
Бухоро вилоят, Олот туманидаги мактаблардан бири директорининг Озодликка айтишича, шу кунда “Ёшлар етакчиси” деган лавозим бор ва уни эгаллаган ходим олий маълумотли укитувчи сифатида маош олади. Олдинги “Камолот” етакчисидан фаркли уларок, бу лавозимда ишлайдиган кишининг албатта олий маълумоти билиши керак.
Бу холат хам президент фармонида белгилаб куйилган.
“2017-2018 укув йилидан бошлаб умумий урта таълим муассасаларида “катта етакчи” ва “тугарак рахбари” штат бирликларини тугатиш хисобига лавозим маоши юкори синф укитувчисига тенглаштирилган “ёшлар етакчиси” штат бирлиги” жорий этилиши айтилган.
Ёшлар иттифокининг “Камолот”дан нима фарки бор?
Ёшлар билан ишлайдиган ташкилот номи узгарганидан буён купчиликни шу савол кизиктиради ва уни собик камолотчи, фаргоналик журналист Шарифа Мадрахимовага бердик.
-“Камолот” ва Ёшлар иттифоки билан муайян алокалари бор, яъни мутахассис сифатида шу айта оламанки, Ёшлар иттифокининг “Камолот”дан фаркини хозирча сезганим йук, деди Шарифа Мадрахимова.
Унинг айтишича, “Камолот” нима килган булса, Ёшлар иттифоки хам уша ишни килаяпти.
Маълумки, Узбекистон ёшлар иттифоки ва Россия ёшлар иттифокининг умумий аждоди – ВЛКСМнинг асосий максади совет ёшларини коммунизм курувчиси килиб тарбиялаш эди.
Ёшлар иттифокининг асосий максади нима?
Бу саволга Бухородаги мактаб директори хам, журналист Мадрахимова хам, худди келишиб олгандай, бир хилда жавоб берди: “Билмайман, тугриси…”
Саволга жавоб топиш жараёнида РСК билан УЁИнинг максадларини киёсладик.
Россия ёшлар иттифокининг бош максади анча конкрет куринди.
РСК расмий сайтида бундай дейилган: “Бош максад ёшларга хаётда уз урнини топиб олишига, имкониятларидан тулик фойдаланишига, хизмат пиллапояларидан кутарилишига кумаклашишдир”.
Узбекистон ёшлар иттифоки максади тугрисида эса, ташкилотнинг расмий сайтида бундай дейилган:
Ittifoqning asosiy maqsadi yoshlarni mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik, siyosiy va iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash, O‘zbekistonni jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirishi jarayonlariga jalb qilish hamda yosh avlodning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilishni ta’minlash, yigit-qizlarning ma’naviy va kasbiy saviyasini yuksaltirish, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashishdan iborat.
Гализрок булгани сабабли тушуниш кийинрок булган бу жумла замиридаги маънони сураш учун Иттифокнинг марказий ва вилоятлардаги идораларига кун давомида килган кунгирокларимиз жавобсиз колди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.