Мааллий дори воситалари нархи 844 фоизга арзонлашди — збекистон

Мааллий дори воситалари нархи 844 фоизга арзонлашди — збекистон

Ма? аллий дори воситалари нархи 8?44 фоизга арзонлашди — Ўзбекистон

Чекланган нархларда сотувга чи? ариладиган ма? аллий дори воситалари ва тиббий буюмларнинг нархи ўтган йилнинг январи билан солиштирилганда 8 фоиздан 44 фоизгача пасайди. Бу? а?да Со? ли? ни са? лаш вазирлиги Дори воситалари ва тиббий буюмлар сифатини назорат? илиш Бош бош? армаси бошли? и?абибулло Жалилов маълум? илди.
Президентнинг 31 октябрдаги «А? олини дори-дармонлар ва тиббиёт буюмлари билан таъминлашни янада яхшилашга доир чора-тадбирлари тў? рисида»ги? арорига мувофи?, 1 январдан тиббиётда кенг? ўлланиладиган 300 дан орти? номдаги ижтимоий а? амиятга эга дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмлари учун муайян нархлар жорий этилди.
Нархлар даволаш муассасалари ва а? олини дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмлари билан таъминлашни тизимли асосда назорат? илиш бўйича ташкил этилган Республика комиссияси томонидан дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмлари учун жа? он нархлари конъюнктурасини та? лил? илиш асосида ўрнатилган тартибда? ар чоракда белгиланади.
«Кейинги ва? тларда беморларга рецепт ёзишда мавжуд меъёр-?оидаларни бузиш, ма? аллий ма? сулотлар? олиб, чет элда ишлаб чи? арилган дори-дармон воситаларини буюриш? олатлари кўпайган эди.?олаверса, дорихоналарда перепаратлар ба? осининг турлича экани а? олининг? а?ли эътирозларига сабаб бўлди», — деди? абибулло Жалилов.
Эндиликда четдан олиб келинадиган, шунингдек, мамлакат ишлаб чи? арувчиларидан сотиб олинадиган дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмларини улгуржи ва чакана сотиш, уларни етказиб беришда иштирок этувчи воситачилар сонидан? атъи назар, улгуржи савдо учун сотиб олинган? ийматидан 15 фоиздан, чакана савдо учун улгуржи нархидан 20 фоиздан орти? бўлмаган ми? дорларда белгиланадиган чекланган савдо устамалари? ўлланилган? олда амалга оширилади.
Республикадаги барча 5500 га я? ин дорихоналарда «Истеъмолчилар бурчаги» ташкил этилиб, унда барча дорихоналар учун мажбурий бўлган энг зарур дори воситалари ва тиббий буюмларнинг минимал рўйхати, рецептсиз бериладиган дори воситалари рўйхати, белгиланган нархларда сотиладиган дори воситалари ва тиббий буюмларнинг чекланган нархларининг осиб? ўйилиши таъминланмо? да.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.