Мактабдаги футболми ки футболдаги мактаб худ збек футбол мактаблари аида — збекистон

Мактабдаги футболми ки футболдаги мактаб худ збек футбол мактаблари аида — збекистон

Мактабдаги футболми ёки футболдаги мактаб? ёхуд ўзбек футбол мактаблари? а?ида — Ўзбекистон

Кўпчилигимиз мактаб футболи ор? али миллионлар ўйинига ме? р?ўйганмиз. Мамлакатимизда таълим со? асида жиддий ўзгаришлар кузатилмо? да, футбол мактаблари сони ортмо? да. Ушбу таълим маскани ў? увчилари хал? аро турнирларда? атнашишяпти, ўз келажакларини? уришяпти. Вазирлар Ма? камасининг 2008 йил 7 августдаги 173-сон? арори билан тасди? ланган «Футбол бўйича давлат ихтисослаштирилган мактаб-интернатлари тў? рисида»ги Низом мактабдаги футболни ривожлантириш учун эмас, аксинча, футбол мактаблари сифатини янада ошириш йўлидаги? у?у? ий асосдир.
Му? аддима
XXI аср бошида футбол нашрлари ор? али Украина мактабларида футбол дарслари киритилгани? а?ида маълумот берилганди. Айни пайт Словения, Хорватия ва Сербияда? ам умумий таълим тизимида спортнинг ушбу тури амалда? ўлланмо? да. Европада шундай ў? ув юрти тарбияланувчиларга ало? ида футболчи паспорти ажратилиб, хал? аро реестрга киритиляпти. Мабодо, ўзбекистонлик ёш и? тидор со? иблари ушбу мамлакатларга боришса, улардан? ам шу каби? ужжатлар сўралади.
?итъамиздаги а? волга назар сол-ганда, Хитой ва? атар мавзусига тўхталиб ўтмасак бўлмайди. Бугун Чин юртида бутун бошли фубол академиялари ташкил этилиб, уларнинг битирувчилари терма жамоага муносиб равишда тайёрланиши учун исталган шароит яратиб бериляпти.?атар эса бутун мамлакат бўйлаб футбол мактаблари тизимини ярата олмайди. Чунки а? олисининг тўртдан бир? исмини? индлар ташкил этувчи бу кичик давлатда футболчилар сано? ли, профессионал ўйинчига айланиш орти? ча? ийинчиликсиз амалга ошади.
Ма? садлар улкан
Футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат и? тидорли болаларни танлаб олишни ва умумий ўрта таълим давлат стандартларига мувофи? таълим жараёнини, кейинчалик олимпия захиралари коллежларида ў? ув-тренировка жараёнини давом эттириш учун и? тидорли ва истеъдодли болаларни тайёрлашни, шунингдек уларнинг футбол бўйича республика ёшлар ва ўсмирлар терма командаларида ва бош? а командаларда иштирок этишини таъминлайди.
Мактаблар? андай ташкил этилади?
Футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат муассис томонидан Хал? таълими вазирлиги билан келишган? олда ташкил этилади ва? онун? ужжатларида белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтади.
Хал? таълими вазирлиги (республика муассасалари учун),?ора? алпо? истон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша? ар? окимликлари футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернатнинг муассислари бўлиши мумкин.
Бу турдаги таълим муассасалари жалб этилган барча ў? увчилар контингентини белгиланган санитария нормалари ва? оидаларига мувофи? ў? увчиларнинг ў? иши ва яшаши учун зарур шарт-шароитлар яратган? олда ў? увчиларнинг спорт тайёргарлигини ривожлантиришга йўналтирилган таълим-тарбия жараёни комплекси билан? амраб олиш ма? садида ташкил этилади.
Футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат жисмоний жи? атдан тайёрланган, футболга? обилияти бўлган, умумтаълим мактабининг 4-синфини тугатган (10-11 ёш) ва танлов имти? онларидан муваффа? иятли ўтган ў? увчилардан тўлдирилади.
?аерга футбол мактаби керак?
Хал? таълими бош? армалари жойларга бориб, футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернатларнинг ў? ув, моддий-техника ва спорт базасини? амда бош? а кўрсаткичларини ўрганадилар. Кейин улар комплекс ўрганиш натижаларига кўра? ора? алпо? истон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша? ар? окимликлари билан келишган? олда Хал? таълими вазирлигига футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат ташкил этиш тў? рисида таклиф киритадилар.
Хал? таълими вазирлигининг тегишли хулосаси асосида футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат ташкил этиш тў? рисидаги? арорлар? ора? алпо? истон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша? ар? окимликлари, республика муассасалари учун эса — Хал? таълими вазирлиги томонидан? абул? илинади.
Ў? ув-тарбия ва маш? улот (тренировка) жараёни сифати бўйича муайян натижаларга эришмаган футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар Хал? таълими вазирлиги та? димномаси бўйича умумий типдаги умумтаълим муассасаларига? айта ихтисослаштирилади.
Асосий вазифалар нимадан иборат?
Футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернатнинг асосий вазифаларига? уйидагилар киради:
— болалар-ўсмирлар спортини ривожлантириш учун ишончли захирани шакллантириш ва зарур шарт-шароитлар яратиш, истеъдодли ва и? тидорли болаларни спортга жалб этиш;
— истеъдодли ва и? тидорли болаларни ани? лаш,?ўллаб-?увватлаш, ў? итиш, тарбиялаш ва уларнинг индивидуал хусусиятларини ривожлантириш, футбол со? асида спорт? обилиятини шакллантиришга ва энг тўли? даражада амалга оширишга кўмаклашувчи му? ит яратиш, футбол бўйича республика жамоалари учун муносиб спортчилар тайёрлаш;
— ў? увчиларни касб-?унарга барва? т йўналтириш, кейинчалик касб-?унар таълими дастурларини ўзлаштиришни онгли равишда танлаш учун асослар яратиш.
Ў? ув-тарбия ва ў? ув-тренировка жараёнини ташкил этиш
Ў? увчиларнинг спорт ма? оратини ошириш учун футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат томонидан ў? ув йили мобайнида ў? ув-тренировка йи? инлари ўтказилади.
Ў? увчилар ў? иш даврида ў? ув-тренировка йи? инларига борган та? дирда уларни ў? итиш я? ин атрофда жойлашган умумтаълим мактаблари базасида ташкил этилади. Бундай ў? ишни ташкил этиш учун шарт-шароитлар мавжуд бўлмаганда ў? увчилар ў? итувчилардан йи? инларда бўлишнинг бутун даври учун якка тартибдаги топшири? лар оладилар,?айтиб келишгандан кейин эса дастурнинг тегишли бўлимлари бўйича синов имти? онлари топширадилар.
Ў? ув-тренировка йи? инларини ўтказиш даврида ў? ув-тарбия жараёнини таъминлаш ма? садида улар ўтказиладиган жойларга футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернатнинг ў? итувчилари ва ходимлари юборилиши мумкин.
Маш? улотларда муддат? ам му? им
Бу турдаги муассаса таътиллар даврида? ам ў? ув-тренировка йи? инлари ташкил этади, ушбу йи? инлар йил давомидаги ў? ув-тренировка жараёнида зарур бў? ин? исобланади.?ишки таътиллар даврида йи? инларнинг давом этиш муддати 12 кунни, ба? орги таътиллар даврида 7 кунни ва ёзги таътиллар даврида узо? и билан 60 кунни ташкил? илади.
Ў? увчиларнинг сифатли танланишини таъминлаш ма? садида футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат? удудида 24 кун давом этадиган имти? ондан олдинги ў? ув-тренировка йи? инлари ташкил? илинади. Номзодларни кўрикдан ўтказиш ва танлаб олиш учун футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат ра? барияти тренер ва ў? итувчиларни турли мусоба? аларга юборади.
Мактабда? анча ў? увчи ў? иши керак?
Футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернатларда синфлардаги ў? увчилар сони 25 нафардан кам ва 30 нафардан кўп бўлмаслиги керак. Синфлар сони таълим жараёнини амалга ошириш учун зарур бўлган санитария нормалари ва? оидаларига бо? ли??олда белгиланади.
Со? ли? ига кўра футбол мактабида ў? ишни давом эттира олмайдиган ў? увчилар тегишли тиббиёт муассасаларининг хулосалари асосида яшаш жойидаги умумтаълим муассасаларига ўтказилади.
Футбол мактаби ў? увчиларини бош-?а умумтаълим муассасаларига ўтказиш? онун? ужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади. Битирувчиларга умумий ўрта таълим тў? рисидаги ша? одатнома берилади.
Таълимда кимлар иштирок этиши керак?
Ў? увчилар, ота-оналар ёки ота-оналар ўрнини босувчи шахслар, тренерлар таркиби, педагоглар ва тиббиёт ходимлари футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат таълим жараёнининг? атнашчилари? исобланадилар.
Футбол мактаблари ў? увчилари бепул умумий ўрта маълумот олиш, тиббий хизмат билан таъминланиш, турли тадбирларда (мусоба? алар, турнирлар, конференциялар, олимпиадалар, кўргазмалар ва танловларда)?атнашиш? у?у? ига эга.
Ў? увчиларни индивидуал психологик-педагогик жи? атдан? ўллаб-?увватлаш мактаб-интернатнинг психологик-педагогик хизмати мутахассислари томонидан таъминланади.
Ў? ув-тарбия жараёнига таълим муассасаларининг ў? итувчилари, футбол бўйича республика жамоаларининг тренерлари ва спортчилари белгиланган тартибда жалб этилиши мумкин.
Мураббийлар ва дарс соатлари
Педагог кадрларни ишга? абул? илиш олий педагогик маълумотга ва олий ёки биринчи малака тоифасига эга бўлган шахслардан танлов асосида амалга оширилади. Тренер-ў? итувчилар учун Осиё футбол конфедерациясининг амалдаги «С» лицензияси мавжуд бўлиши шарт.
Педагог ходимларга ў? ув юкламаси? ажми (педагогик ишлар? ажми) ў? ув режаси бўйича соатлар ми? доридан, шунингдек кадрлар билан таъминланганлик даражасидан келиб чи??ан? олда белгиланади.
Саломатликни назорат? илиб бориш
Мактаб-интернатда ў? увчилар со?-ли? ининг? олати узлуксиз кузатиб борилади.
Мактаб-интернатнинг тиббиёт ходими тренировка маш? улотлари, ў? ув-тренировка йи? инлари, мусоба? алар ва дам олиш даврида ў? увчиларни тиббий назорат? илишни тренерлар таркиби билан муста? кам ало? ада амалга оширади.
Ў? увчилар? ар бир ў? ув йили ва календарь йил бошида барва? т ташхис? ўйиш ва касалланишнинг олдини олиш ма? садида диспансер кўригидан (тўли? тиббий кўрикдан) ўтказилиши керак. Ривожланишида салбий кўрсаткичлар ани? ланган та? дирда ў? увчилар тиббий комиссия тавсиясига кўра ўзларининг яшаш жойидаги умумтаълим муассасасига ўтказилади.
Мактабларнинг молиявий таъминоти
Футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат фаолиятини молиялаштириш? онун? ужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан ажратиладиган мабла? лар ва? омийлик мабла? лари (бе? араз ёрдам) ва? онун? ужжатларида та? и?ланмаган бош? а манбалар? исобига амалга оширилади.
Футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернатга? ўшимча бюджетдан таш? ари мабла? ларни жалб этиш бюджетдан молиялаштиришнинг камайишига сабаб бўлмайди.
Ў? увчилар? онун? ужжатларида белгиланган тартибда бепул ов? ат билан таъминланади.
Футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат ўзи уставида? айд этилган ма? садларга мувофи? бўлган доирада тадбиркорлик фаолияти билан шу? улланиши мумкин.
Рухсат этилган фаолиятдан тушган даромадлар? исобига сотиб олинган мол-мулк футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат балансида? исобга олинадиган мол-мулк таркибига? ўшилади.
Футбол бўйича ихтисослаштирилган мактаб-интернат? онун? ужжатларига мувофи? таълим масалалари бўйича хал? аро фаолиятни амалга ошириш? у?у? ига эга.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.