Миллий хавфсизлик концепциясининг янги тахрири тайрланмокда — узбекистон

Миллий хавфсизлик концепциясининг янги тахрири тайрланмокда — узбекистон

Миллий хавфсизлик концепциясининг янги тахрири тайёрланмокда — узбекистон

2018 йилда Узбекистон Миллий хавфсизлик концепциясининг янги тахрири тайёрланади, дея хабар килди сешанба куни булиб утган брифингда Олий Мажлис Сенатини раисининг уринбосари Содик Сафоев.
Унинг сузларига кура, концепцияда мамлакатдаги вазиятни бекарорлаштиришга каратилган ташки ва ички тахдидларга жавоб бериш буйича янгича ёндашувлар акс эттирилади. Амалдаги «Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик концепцияси тугрисид»»ги конун 1997 йилда кабул килинган. Конуннинг янги тахририни ишлаб чикиш 2018 йилги Давлат дастури лойихасидан (PDF) урин олган.
Янги тахрири январь аввалида кабул килинган Мудофаа доктринаси каби Миллий хавфсизлик концепцияси хам миллий хавфсизликка тахдидлар ва халкаро вазиятнинг узгаришларига адекват жавоб кайтариши лозим, деди Содик Сафоев.
Айни пайтда хавфсизликка тахдидларга карши курашни анъанавий шакллар билан чеклаб булмайди, деб хисоблайди сенатор. «2017 йилда туб илдизлари, манбалари билан курашиш кераклигини тушунишда муайян узгаришлар содир булди», — дея кушимча килди у.
Тахлиллар Узбекистонда замонавий курол-яроглар билан таъминлаш сохасида куплаб камчиликлар борлигини курсатди, деди Содик Сафоев. Мазкур масалаларни ечиш учун мудофаа саноати буйича Давлат кумитаси ташкил этилди. Хавфсизликни таъминлаш ва харбий курилишнинг бошка йуналишлари хам тубдан кайта куриб чикилади, деди Сенат раисининг биринчи уринбосари.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.