Молия вазири уринбосари валюта сисатини либераллаштириш учун кредитлар жалб килинмайди — узбекистон

Молия вазири уринбосари: валюта сиёсатини либераллаштириш учун кредитлар жалб килинмайди — узбекистон

Узбекистонда валютани либераллаштириш учун халкаро молия институтлари кредитларини жалб килишга зарурият йук. Бу хакда Халкаро пресс-клуб йигилишида молия вазири уринбосари Мубин Мирзаев маълум килди.
У валюта ислохоти даврида инфляциянинг салбий окибатларига карши якинда ташкил этилган Ички истеъмол бозорида нархларни баркарорлаштиришга кумаклашиш жамгармаси кураш олиб боришини маълум килди. Мазкур максадлар учун унда 100 млн доллар жамгарилади. Ушбу маблаглар ёрдамида давлат бирламчи ахамиятга эга махсулотлар нархини куллаб-кувватлаб туради.
Мубин Мирзаев Узбекистон олтин захиралари 20 млрд доллардан зиёд эканини кайд этиб утди. Унинг сузларига кура, бу икки йиллик импорт учун етарди.

Оцените статью
Добавить комментарий