Монополияга арши курашиш митаси збекистон аво йллари — монополия субъекти — збекистон

Монополияга? арши курашиш? ўмитаси: Ўзбекистон? аво йўллари — монополия субъекти — Ўзбекистон

Кеча Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигининг анжуманлар залида Монополияга? арши курашиш? ўмитаси ра? барияти ва масъул ходимлари иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди.
ОАВ вакиллари билан муло? от давомида тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишида рекламанинг ўрни му? имлиги, у ишлаб чи? арувчи ва истеъмолчи ўртасидаги асосий бо? ловчи восита экани? айд этилди.
?ўмита вакиллари томонидан тайёрланган та? димот ор? али таш? и реклама тушунчасига шар? бериб ўтилди. Таъкидланишича, «Реклама тў? рисида»ги? онунга кўра, ало? ида махсус конструкцияларда, тахталав? аларда, экранларда, биноларда, иншоотларда, йўл чеккаларида, кўча ёритгичларининг таянчлари ва? оказоларда жойлаштириладиган реклама — таш? и реклама саналади.
Журналистлар билан савол-жавоблар ва? тида мавзу рекламадан? ўмита ваколатидаги масалаларга кўчди. Мухбирлардан бири «Ўзбекистон? аво йўллари» монопол ташкилот экани ёки эмаслиги? а?идаги саволга ойдинлик киритилишини сўради.?ўмита раиси ўринбосари Бекзод Умматов? уйидагича жавоб? айтарди:
«Биз айнан шу мавзуда ма? ола тайёрлаб? ўйган эдик,?озир? ис? ача изо? беришга? аракат? иламан, — деди Умматов. — Монополист деган тушунчани ани? белгилаб берадиган мезонлар бор. Агар бирор кохона ёки тузилманинг бозордаги улуши 50 фоиздан кўп бўлса, у монополист? исобланади. Бугунги кунда „Ўзбекистон? аво йўллари“ миллий авиакомпаниясининг улуши 50 фоиздан кўп ва ўз-ўзидан аёнки, у монополия субъекти саналади».
Репост. уз мухбири: «?онун чи? арувчи орган келгусида Ўзбекистонда монополия билан шу? улланадиган ташкилотлар камайиши? а?ида айтиб ўтган эди. Лекин? озирча улар камайгани йў?. Я? ин келажакда уларнинг сонини? ис? артириш бўйича? андай ишларни амалга ошириш кўзда тутилган?» — деган савол билан мурожаат? илди.
«Сиз нимага асосланиб уларнинг сони камаймаган деб? исоблайсиз? — дея саволга савол билан жавоб йўллади Бекзод Умматов. — Агар сиз айтаётган гап „Ўзбекистон? аво йўллари“ миллий авиакомпанияси, GM Uzbekistan ёки „Ўзбекистон темир йўллари“ акционерлик жамиятига таллу? ли бўлса, унда тў? ри. Лекин умуман, и? тисодиётдаги ра? обат му? ити хусусида тўхталадиган бўлсак, вазиятга фа? ат шу ташкилотлардан келиб чи? иб ба? о бериш унчалик тў? ри эмас».

Оцените статью
Добавить комментарий