Намоз хакида — узбекистон

Намоз хакида — узбекистон

НАМОЗ БУЗУВЧИ АМАЛЛАРНИ
1. Товуш чикариб йигланса намоз бузилади, лекин йиглаш
охират ташвиши билан булса, зарари йук.
2. Узрсиз йуталса.
3. Узрсиз уфласа.
4. Гапга гарчи зикр билан булса хам, жавоб кайтарса, на-
моз ботил булади.
5. Намоз укиётган чогида махсига тортган масхнинг муд-
дати утиб кетса.
6. Ит ёки мушукни хайдаш максадида гапирмок.
7. Бир култум ёмгир ёки кор сувини ичиб юбормок.
8. Куръонни бузиб укиса.
9. Битта намозда эркак киши билан аёл киши сафда баро-
бар туриб колса, аёлнинг намози бузилади.
10. Кетма-кет бир рукнда бир харакатни уч маротаба та-
крорласа ёки намозга тегишли булмаган амални купайтириб
юборса.
11. Авратнинг очилиши ёки кийимга нажосат тегиши.
12. Оёкларни бир пайтнинг узида ердан кутармок.
13. Аёлларда хайзнинг бошланиши.
14. Бомдод намозини укиётганда куёш чикиб кетса.
15. Намозга тегишли булмаган суз гапирса.
16. Намозда туриб озми-купми сув ичса ёки овкат еса.
17. Кахкаха билан кулса. Кахкаха, деб ёнидаги одам эши-
тадиган даражадаги кулгига айтилади. Намоздаги бу кулги
билан намозга кушилиб тахорат хам бузилади.
18. Кибладан бошка томонга юзланиб турса.
19.Намозга тегишли булмаган бир харакат.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.