Нима учун кетаман дейиш мумкин эмас — збекистон

Нима учун «кетаман» дейиш мумкин эмас? — Ўзбекистон

Чунки турмуш ўрто? ингиз вафодор ва садо? атли ёр? а?ида орзу? илган; уни? еч? ачон…
Биласизми, эркаклар биз аёлларга нисбатан консерватив (эскиликка ёпишиб олган) бўлишади. Оналари доимо уларни сўзсиз му? аббат билан яхши кўрганликлари учун умр йўлдошларидан? ам худди шундай му? аббатни кутадилар.
Эркакларнинг тасаввуридаги сезги бу – бир нима учун эмас, балки беминнат, кези келганда? аммага? арши бориб бўлса? ам, му? аббат? илишдир.?арама-?арши жинс билан бўлган илк муносабатлар ота-оналар билан бўлган муносабатларда намоён бўлади.?излар эрларидан оталаридаги хислатларни, йигитлар эса рафи? аларидан оналаридаги хусусиятларни? идирадилар. Нимага десангиз, болалик? ар бир инсон тушунчасида – бахт, бар? арорлик,?имоя? амда эртанги кун ва му? аббатга ишонч демак.?андайдир ишни нотў? ри? илганинг учун ташлаб кетувчи аёл ишончга лойи? эмас. «Жавобимни бер», «Кетаман» каби иборалар дард, кўнгил? олишнинг манбаси сифатида? абул? илинади ва ишончга лойи? эмаслигингизни билдиради. Одатда эркаклар биз аёллардан кўра э? тиёткор? амда тадбиркор бўлишади. Хавф-хатар сезиб? олгудай бўлсалар, дар? ол тадбирини? иладилар. Бу? ол уларда рефлекс даражасида юз беради. Дейлик, хавф сиз томондан келяпти, яъни аламни, уларни заифлаштирувчи зарбани хатар дея тушунишади. Зарба тушиши мумкин бўлган жойни, мазкур шароитда юракни беркитиб? ўйишади. Одатда бу жараён ўйлаб кўрилмасдан, беихтиёр содир бўлса-да, аммо ор? ага йўл йў?! Энг? ўр? инчлиси, о? ибати дар? ол сезилмайди, икки томон? ам севги, самимият, ўзаро ишонч? аерда,?айси пайт? ойиб бўлганини тушунмай? олаверади.
?аммаси эса арзимаган «кетиш»?а? идаги гаплардан чи??ан, гарчи тилга кўчиб, амалда бажарилмаган бўлса? ам. Агар шу ва? тгача кўчингизни бир неча бор йи? иб, онангизникига бориб-келган бўлсангиз – борми, у? олда умр йўлдошингиз? ўлида унга? атти? изтироб берувчи «пичо??а илинадиган» исботлар етарлича. Шунинг учун келгусида ма? лублар? аторида турмаслик,?айта алам чекмаслик,?иссиётларга орти? ча берилмаслик учун «бетини» ва? а?рини? атти??илишади.
Ёдингизда тутинг: эшикни ёпиб кетаётганингизда турмуш ўрто? ингизнинг? ам? албига элтувчи йўлни беркитиб кетасиз. Шу эътибордан ЗИН? ОР амалда? илмайдиган ишингиз билан жуфти? алолингизни? ўр? итманг. Кетиш? а?идаги иборалар фа? атгина чиндан? арорингиз? атъий бўлганда жоиз бўлади.
Энг яхшиси, кетишни хаёлингизга? ам келтирманг. Оилани бузганлар шайтоннинг сара малайларидан эканлигини унутманг. Оилавий? аётга? адам? ўяр эканмиз, садо? атли, вафодор ёр бўлишимиз ваъдасини бериб, ўзимизни бош? а бир одамнинг? ўлига топширамиз. Ани? ро? и, Алло? бизни турмуш ўрто? имизга омонат? илиб топширади.
Шундай экан, масъулият? амда? а?ларимизни тў? ри тушунган? олда «оила» аталмиш му? аддас? ўр? онни муста? камлашга бел бо? лаб,?олганини Алло? нинг ра? мати ва? акиймлигига таваккул? илиб яшаш жоиздир.
Лайло Наталья Ба? одирийдан ГЎЗАЛ таржимаси.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.