Оангарон ва янгийл вилоят бйсинувидаги шаар блади — збекистон

О? ангарон ва янгийўл вилоят бўйсинувидаги ша? ар бўлади — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 20 июль куни Тошкент вилояти маъмурий-?удудий тузилмалари ва ма? аллий ижро? окимияти органлари фаолиятини такомиллаштириш тў? рисидаги? арорни имзолади.
Давлат ра? барининг? удудга ташриф буюришидан бир кун аввал? абул? илинган? ужжат пойтахт вилоятининг и? тисодий сало? иятини ошириш, а? оли турмуш шароитларини яхшилаш ва ша? арлардаги му? андислик-коммуникация инфратузилмаларида мавжуд бўлган тизимли муаммоларни? ал этишга? аратилган.
?арор билан Вазирлар Ма? камасининг Ўртачирчи? туманидаги Тўйтепа ша? рига вилоятга бўйсинувчи ша? ар ма? омини бериш ва уни Тошкент вилояти маъмурий маркази этиб тайинлаш тў? рисидаги таклифлари тасди? ланди.
Вилоятга бўйсинувчи ша? арлар рўйхатига О? ангарон ва Янгийўл? ам киритилди. Бундан таш? ари, Зангиота тумани? удудида Зангиота ва Тошкент туманлари ташкил этилади (улар 2010 йилда бирлаштирилган эди).
Ушбу? арорлар парламент палаталари томонидан тасди? ланиши лозим.
Вилоят? окимлигида молия, соли? ва и? тисодиёт органлари штат бирликларининг? ис? артирилиши эвазига 35 нафар штат бирлигига эга Туризмни ривожлантириш департаменти ташкил этилди. Бундан таш? ари,?окимнинг туризмни ривожлантириш бўйича ўринбосари котибияти? ўшимча 5 та штат бирлиги билан кучайтирилди.
?ибрай, Зангиота, Янгийўл, Чиноз ва Тошкент туманлари? окимиятларининг мева-сабзавот ма? сулотларини етиштириш,?айта ишлаш ва экспорт? илиш бўйича фаолияти бош вазир ўринбосари, «Ўзавтосаноат» компанияси бош? аруви раиси ўринбосари Улу? бек Розу? улов томонидан мувофи? лаштирилади.
?ужжатда «Паркент» эркин и? тисодий зонасини ташкил этиш бўйича таклифлар тайёрланиши белгиланган.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.