Одам савдосига арши курашиш трисидаги онунга згартиш ва шимча киритиш аида — збекистон

«одам савдосига? арши курашиш тЎ? рисида»ги? онунга Ўзгартиш ва? Ўшимча киритиш? а?ида — Ўзбекистон

«ОДАМ САВДОСИГА? АРШИ КУРАШИШ ТЎ? РИСИДА»ГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ? ОНУНИ? АБУЛ? ИЛИНГАНЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖИНОЯТ КОДЕКСИГА ЎЗГАРТИШ ВА? ЎШИМЧА КИРИТИШ? А?ИДА
?онунчилик палатаси томонидан 2008 йил 14 августда? абул? илинган
Сенат томонидан 2008 йил 29 августда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда? абул? илинган 2012-ХII-сонли? онуни билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 1, 3-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 йил, № 9, 144-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 9, 241-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 5, 124-модда, № 9, 229-модда; 2000 йил, № 5-6, 153-модда; 2001 йил, № 1-2, 23-модда, № 9-10, 165-модда; 2002 йил, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 1, 8-модда, № 9-10, 149-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 9, 171-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 9, 314-модда, № 12, 417, 418-моддалар; 2006 йил, № 6, 261-модда, № 12, 656-модда; 2007 йил, № 4, 158, 166-моддалар, № 6, 248-модда, № 9, 416, 422-моддалар, № 12, 607-модда; 2008 йил, № 4, 187, 188, 189-моддалар)?уйидаги ўзгартиш ва? ўшимча киритилсин:
1) 135-модда? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«135-модда. Одам савдоси
Одам савдоси, яъни одамни олиш-сотиш ёхуд одамни ундан фойдаланиш ма? садида ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки? абул? илиш —
уч йилдан беш йилгача озодликдан ма? рум? илиш билан жазоланади.
Ўша? аракатлар:
а) ў? ирлаш, зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан? ўр? итиш ёхуд мажбурлашнинг бош? а шаклларини? ўллаш ор? али;
б) икки ёки ундан орти? шахсга нисбатан;
в) ожиз а? волдалиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан;
г) айбдорга моддий жи? атдан ёки бош? а жи? атдан? арам бўлган шахсга нисбатан;
д) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;
е) бир гуру? шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;
ж) хизмат мав? еидан фойдаланган? олда;
з) жабрланувчини Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегарасидан олиб ўтган? олда ёки уни чет элда? онунга хилоф равишда ушлаб турган? олда;
и)?албаки? ужжатлардан фойдаланган? олда, худди шунингдек жабрланувчининг шахсини тасди? ловчи? ужжатларни олиб? ўйган, яширган ёхуд йў??илиб юборган? олда;
к) киши аъзоларини кесиб олиб, бош? а кишига кўчириш (трансплантат) ма? садида содир этилган бўлса, —
беш йилдан саккиз йилгача озодликдан ма? рум? илиш билан жазоланади.
Ўша? аракатлар:
а) ўн саккиз ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан содир этилган бўлса;
б) жабрланувчининг ўлимига ёки бош? а о? ир о? ибатларга сабаб бўлса;
в) ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса;
г) уюшган гуру? томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —
саккиз йилдан ўн икки йилгача озодликдан ма? рум? илиш билан жазоланади»;
2) саккизинчи бўлим? уйидаги мазмундаги атама билан тўлдирилсин:
«Одамлардан фойдаланиш — бош? а шахсларнинг фо? ишалигидан фойдаланиш ёки улардан ша? воний фойдаланишнинг бош? а шакллари, мажбурий ме? нат ёки хизматлар,?уллик ёки? улликка ўхшаш одатлар, эрксиз? олат ёхуд инсон аъзолари ёки тў? ималарини ажратиб олиш».
2-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2008 йил 17 сентябрдаги 183 (4593)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикаси Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2008 йил 16 сентябрь,
ЎР?-179-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2008 й., 37-38-сон, 366-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.