Окимиятлар айрим ваколатларидан марум илинмода — збекистон

?окимиятлар айрим ваколатларидан ма? рум? илинмо? да — Ўзбекистон

2020 йил 1 январдан бошлаб ма? аллий ижро этувчи? окимият органларининг (?окимиятлар) ало? ида функция ва ваколатларини тегишли давлат бош? аруви органларининг? удудий бўлинмаларига ўтказилади.
Бу Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг 9 декабрдаги «Бюрократик тўси? ларни янада? ис? артириш? амда давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятига замонавий бош? арув тамойилларини жорий? илиш чора-тадбирлари тў? рисида»ги? арорида кўзда тутилган.
?окимиятлардан бош? а органларга ўтказилаётган вазифалар

Ма? аллий ижро этувчи? окимият органларининг функциялари (ваколатлари)
Ма? аллий ижро этувчи? окимият органларининг функциялари (ваколатлари) бериладиган субъект
Ичимлик, маиший ва бош? а э? тиёжлар учун мўлжалланган сув олиш иншоотларидан фойдаланиш тў? рисида? арор? абул? илиш
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлигининг ирригация тизимлари? авза бош? армалари? узуридаги туман (?увасой ша? ар) су? ориш бўлимлари
Ёввойи? олда ўсувчи ўсимликларни чорвачилик э? тиёжлари учун тайёрлаш учун рухсатнома бериш
Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф му? итни му? офаза? илиш давлат? ўмитасининг? ора? алпо? истон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент ша? ридаги? удудий бўлинмалари
Давлат ўрмон фонди ерларига кирмайдиган захира ерларида пичан ўриш ва чорва молларини ўтлатиш учун бериладиган рухсатномалар бериш
Иш жойининг транспортда? атнаш жи? атидан? улайлигини (йўл? ўйиладиган ўзо? ликда) ани? лаш
Бандликка кўмаклашиш туман (ша? ар) марказлари
Биргаликда фойдаланиладиган сув объектларида сувдан умумий фойдаланишга ва сув истеъмол? илишга шартларни белгилаш
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги Ирригация тизимлари? авза бош? армалари? узуридаги туман (?увасой ша? ар) су? ориш бўлимлари
Алкоголли ма? сулотлар билан чакана савдо? илиш? у?у? ини берадиган рухсат гуво? номасини бериш
туман (ша? ар) соли? инспекциялари
Умумий ов? атланиш корхоналари томонидан алкоголли ма? сулотларни сотиш? у?у? и учун рухсат гуво? номаси бериш
Турар жойни нотурар жой тоифасига ўтказишга рухсатномани бериш
Ўзбекистон Республикаси? урилиш вазирлигининг туман (ша? ар) бўлимлари
Дори воситалари ва тиббий буюмларнинг чакана реализациясини амалга оширишга лицензия бериш
Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги? узуридаги Фармацевтика тармо? ини ривожлантириш агентлигининг? удудий бўлинмалари
Нодавлат таълим муассасаларининг чет тилларни ўрганиш бўйича ў? ув курсларини ташкил этиш со? асидаги фаолияти учун лицензия бериш
?ора? алпо? истон Республикаси Хал? таълими вазирлиги ва вилоят хал? таълими бош? армалари
Риэлторлик фаолиятини олиб бориш учун лицензия бериш.
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бош? ариш агентлигининг? ора? алпо? истон Республикаси, вилоятлар
ва Тошкент ша? ар? удудий бўлинмалари
Келгуси йилдан бошлаб ма? аллий ижро этувчи? окимият органларининг? уйидагиларни назарда тутувчи функция ва ваколатлари чи? ариб ташланади:
технологик, ўрмон-мелиорация, агротехник, гидротехник, санитария-техник тадбирларни келишиш;бузилиши учун маъмурий жавобгарлик назарда тутилган, жамоат тартибини са? лаш масалалари, агар улар Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодекси билан тартибга солинмаган бўлса, шунингдек, табиий офат ва эпидемиялар билан курашиш масалалари бўйича? арорлар? абул? илиш;атмосфера? авосини ифлослантиришнинг тур? ун манбалари томонидан атмосферага ифлослантирувчи моддаларни чи? ариш бўйича давлат экологик экспертизаси хулосасида назарда тутилган шартлар ва талаблар бузилиши билан бо? ли? фаолиятни чеклаш, тўхтатиб туриш ва тугатиш масаласида? арор? абул? илиш;ўрмонларнинг? олатига зарар етказилган? олларда ташкилотлар фаолиятини чеклаш, тўхтатиб туриш ва тугатиш бўйича? арор? абул? илиш;бозор фаолиятини тўхтатиб туриш бўйича? арор? абул? илиш.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.