Окимлар маоши аоли бандлиги даражасига боли блади — збекистон

?окимлар маоши а? оли бандлиги даражасига бо? ли? бўлади — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти 6 майдаги? арори? арори билан а? оли бандлигини таъминлаш бўйича олиб борилаётган ишлар натижадорлиги ва самарадорлигини оширишда ма? аллий ижро? окимияти ва и? тисодий комплекснинг? удудий органлари ра? барларининг шахсий масъулиятини ошириш чора-тадбирларини тасди? лади. Бу? а?да ЎзА хабар? илди.
1 июлидан бошлаб жойлардаги ра? барларни моддий ра? батлантириш ва уларнинг шахсий масъулиятини кучайтиришнинг принципиал жи? атдан янги тизими жорий этилмо? да. Унга кўра? ора? алпо? истон Вазирлар Кенгаши раиси, вилоят, ша? ар ва туманлар? окимларига а? оли бандлиги ўсишининг тасди? ланган? ар чорак прогноз кўрсаткичларини бажарганлиги ёки бажармаганлиги учун лавозим маошининг 15 фоизи ми? дорида мос равишда мукофот берилади ёки жарима солинади.
?ора? алпо? истон Вазирлар Кенгаши раисининг, вилоятлар, туман ва ша? арлар? окимларининг биринчи ўринбосарларига? амда и? тисодий комплекснинг? удудий органлари ра? барларига эса улар лавозим маошларининг 20 фоизи ми? дорида? удди шундай мукофотлаш ёки жарима солиш чоралари? ўлланилади.
А? оли бандлиги ўсишининг мезони сифатида а? олини давлат ижтимоий су? урта? амда ме? нат ва пенсия? онунчилиги тизимлари билан? амраб олинган доимий, бар? арор ишга жойлаштирилиши белгиланган.
?арорга берилган расмий шар? да келтирилишича, Айнан шундай бандлик шакли ме? нат кафолатларини? имоялаш, пенсия тўловларини амалга ошириш учун ме? нат стажини? исобга олиш, уй-жой сотиб олиш ва олий таълим муассасаларида ў? иш учун олинган кредитларни тўлашда соли? имтиёзларига эга бўлиш? амда а? олининг кундалик? аётида зарур бўладиган бош? а амалдаги? онунчилик меъёрларидан фу? ароларимиз тўла? онли фойдаланишига барча имконият яратади.
Шу муносабат билан? арорда жойлардаги ра? бар ходимларга мукофот бериш ёки уларнинг лавозим маошларидан жарима ундириш ми? дорини ани? лашда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги? узуридаги бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армасига су? урта бадалларини тўлаётган а? оли бандлиги ўсишининг прогноз кўрсаткичлари бажарилиши? исобга олиниши белгилаб? ўйилган.
А? оли бандлиги ўсишининг мамлакатимиз? удудлари, туман ва ша? арлари кесимида прогноз кўрсаткичлари 2018 йилдан бошлаб? ар йили Ўзбекистон Олий Мажлиси томонидан тасди? ланадиган А? оли бандлиги дастури? амда? ора? алпо? истон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша? ар? окимликларининг? арорлари билан тасди? ланадиган а? оли бандлигининг манзилли? удудий дастурлари билан белгиланади. 2017 йилнинг учинчи ва тўртинчи чоракларида а? оли бандлиги ўсишининг Ўзбекистон? удудлари кесимида прогноз кўрсаткичлари? абул? илинган мазкур? арор? амда ма? аллий ижро? окимияти органларининг тегишли? арорлари билан тасди? ланади.
Мазкур? арор билан А? оли бандлиги ўсишининг прогноз кўрсаткичларини бажарганлиги учун ма? аллий ижро? окимияти органлари ра? барлари ва и? тисодий комплекснинг? удудий органлари ра? барларини моддий ра? батлантириш ва шахсий масъулиятини кучайтириш тартиби тў? рисидаги низом тасди? ланди ва ушбу низомда ани? ва тасди? ланган маълумотларга асосланган? олда тегишли ра? барларга нисбатан ра? батлантириш ёки интизомий жазолаш чоралари? ўллашнинг ани?, равшан ва шаффоф механизмини жорий этиш кўзда тутилди.
Шунингдек, низомда банд бўлган а? оли сони ва унинг ўсиши тў? рисидаги маълумотлар соли? хизмати органлари ва бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армасининг маълумотлар базасидаги бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армасига су? урта бадалларини тўловчи жисмоний шахсларнинг идентификация ра? ами (СТИР) асосида шакллантирилади.
Низомга мувофи? ме? нат? удудий бош? армаси, давлат соли? бош? армаси ва бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армаси бош? армаси а? оли бандлиги ўсиши прогноз кўрсаткичларининг бажарилиши тў? рисидаги маълумотларни? ар чоракда шакллантириб,?ора? алпо? истон Республикаси Жў? ор? и Кенгеси Раисига, вилоятлар ва Тошкент ша? ар? окимларига? амда Ўзбекистон Республикаси Ме? нат вазирлиги, Давлат соли??ўмитаси, Молия вазирлиги? узуридаги бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армасига та? дим этадилар.
?ора? алпо? истон Жў? ор? и Кенгеси Раиси, вилоятлар ва Тошкент ша? ар? окимлари олинган маълумотлар асосида уч иш куни давомида туманлар ва ша? арлар? окимлари? амда уларнинг биринчи ўринбосарларини мукофотлаш ёки уларнинг лавозим маошларидан жарима ундириш тў? рисида? арор? абул? илишлари лозим.
Ме? нат вазирлиги, Давлат соли??ўмитаси ва Молия вазирлиги? узуридаги бюджетдан таш? ари Пенсия жам? армаси олинган маълумотлар асосида уч иш куни давомида а? оли бандлиги ўсишининг прогноз кўрсаткичлари бажарилиши тў? рисидаги ахборотни? ар бир? удуд бўйича шакллантириб, мазкур? арор билан? абул? илинган Ўзбекистон Республикаси Бош вазири раислигида махсус ташкил этилган Ма? аллий ижро? окимияти ва и? тисодий комплекснинг? удудий органлари ра? барларини а? оли бандлигини ошириш учун моддий ра? батлантириш ва шахсий масъулиятини кучайтириш чора-тадбирларини мувофи? лаштириш бўйича комиссияга та? дим этишлари лозим.
Низомга кўра Комиссия олинган маълумотлар асосида? ора? алпо? истон Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар ва Тошкент ша? ар? окимларини ва уларнинг биринчи ўринбосарларини моддий ра? батлантириш ёки уларнинг шахсий масъулиятини ошириш чораларини? ўллаш масаласини кўриб чи? ади.
Шунингдек, тасди? ланган низомга? ўшимча равишда И? тисодиёт вазирлиги, Ме? нат вазирлиги, Давлат соли??ўмитаси, Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва ра? обатни ривожлантириш давлат? ўмитаси, Инвестициялар бўйича давлат? ўмитаси, Марказий банкга бир ой муддатда а? оли бандлиги ўсишини таъминлаш учун и? тисодий комплекснинг? удудий органлари ра? барларини моддий ра? батлантириш ва уларнинг шахсий масъулиятини ошириш тартибини ишлаб чи? иш ва тасди? лаш топшири? и юклатилган.
Бунда и? тисодий комплекснинг тегишли? удудий органлари ра? барлари учун а? оли бандлиги ўсишининг кўрсаткичлари ва мезонлари сифатида? удудларни ижтимоий-и? тисодий ривожлантириш дастурлари доирасида ишга туширилган лойи? алари, хусусийлаштирилган корхоналарни ривожлантиришнинг «йўл хариталари» ва тў? ридан-тў? ри инвестициялар иштирокидаги инвестиция лойи? аларини амалга ошириш, якка тартибдаги ва оилавий тадбиркорликни, шахсий томор? а ва де??он хўжаликларини ривожлантириш бўйича ишга жойлаштирилган фу? аролар? амда кичик ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлаш, касб-?унарга? айта ў? итиш ва жамоат ишларига жалб этиш? исобига ишга жойлашган а? оли сони? абул? илиниши лозим.
Ало? ида? айд этиш лозимки,?арорда? ора? алпо? истон Вазирлар Кенгаши раиси, вилоят, ша? ар ва туманлар? окимлари, уларнинг биринчи ўринбосарлари, и? тисодий комплекснинг? удудий органлари ра? барлари ўз иш фаолиятида и? тисодиёт тармо? лари корхоналари? амда тадбиркорлик субъектларига улар фаолиятини ривожлантириш ва кенгайтиришга тўс? инлик? илаётган муаммоларни, жумладан, жойларга чи??ан? олда тизимли? ал? илишда амалий ёрдам кўрсатиш, шу асосда банд бўлмаган а? олини, айни? са, касб-?унар коллежлари битирувчиларини ишга жойлаштириш масалаларини? ал? илишга? атъий ва сўзсиз риоя этиш тў? рисида топшири? лар берилган.
Шу билан бирга,?арорда ма? аллий ижро? окимияти ва и? тисодий комплекс? удудий органлари ра? барларининг а? олини иш билан таъминлаш бўйича шахсий масъулиятини кучайтириш тў? рисида меъёр кўзда тутилган бўлиб, унга кўра тасди? ланган прогноз кўрсаткичлари узлуксиз икки чорак давомида ёки йил давомида уч чоракда бажарилмаган та? дирда уларнинг эгаллаб турган лавозимларига нолойи? лиги масаласи кўриб чи? илади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.