Олий мажлисининг инсон уулари бйича онун ужжатларига згартиш ва шимчалар киритиш трисида — збек

Олий мажлисининг инсон уулари бйича онун ужжатларига згартиш ва шимчалар киритиш трисида — збек

Олий мажлисининг инсон? у?у? лари бЎйича? онун? ужжатларига Ўзгартиш ва? Ўшимчалар киритиш тЎ? рисида — Ўзбекистон

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИНИНГ ИНСОН? У?У? ЛАРИ БЎЙИЧА ВАКИЛИ (ОМБУДСМАН) ФАОЛИЯТИ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ МУНОСАБАТИ БИЛАН ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ АЙРИМ? ОНУН? УЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИШ ВА? ЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ТЎ? РИСИДА
?онунчилик палатаси томонидан 2008 йил 25 ноябрда? абул? илинган
Сенат томонидан 2009 йил 27 мартда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда? абул? илинган 2013-ХII-сонли? онуни билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 2, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 12, 269-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 9, 241-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 5, 124-модда, № 9, 229-модда; 2000 йил, № 5-6, 153-модда, № 7-8, 217-модда; 2001 йил, № 1-2, 11, 23-моддалар, № 9-10, 165, 182-моддалар; 2002 йил, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 5, 67-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 9, 171-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 12, 418-модда; 2006 йил, № 6, 261-модда; 2007 йил, № 4, 166-модда, № 6, 248, 249-моддалар, № 9, 422-модда, № 12, 594, 595, 607-моддалар; 2008 йил, № 4, 177, 187-моддалар, № 9, 482, 484, 487-моддалар)?уйидаги? ўшимчалар киритилсин:
1) 216-модданинг иккинчи? исми «ундан масла? ат олиш» деган сўзлардан кейин «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман) билан монеликсиз ва? оли учрашиш? амда су? батлашиш» деган сўзлар билан тўлдирилсин;
2) 223-модда «Депутатлар» деган сўздан кейин «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман)» деган сўзлар билан тўлдирилсин.
2-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 25 апрелда? абул? илинган 409-I-сонли? онуни билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодексига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 6, 175-модда; 2003 йил, № 9-10, 149-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 6, 248-модда, № 9, 422-модда, № 12, 595-модда; 2008 йил, № 4, 187-модда)?уйидаги ўзгартиш ва? ўшимчалар киритилсин:
1) 18-модда:
?уйидаги мазмундаги иккинчи? исм билан тўлдирилсин:
«Шикоятларни кўриб чи? ишда, шунингдек фу? ароларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатлари бузилганлиги? олларини ўз ташаббуси билан текширишда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман) жазони ижро этиш муассасаларига монеликсиз кириш? у?у? ига эга»;
иккинчи ва учинчи? исмлари тегишинча учинчи ва тўртинчи? исмлар деб? исоблансин;
2) 40-модда «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман) билан ёзишмалари бундан мустасно» деган сўзлар билан тўлдирилсин;
3) 79-модданинг матни? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Озодликдан ма? рум этишга? укм? илинган шахслар чекланмаган ми? дорда хат ва телеграммалар олишлари? амда жўнатишлари мумкин.
Ма? кумларнинг хатлари ва бош? а жўнатмалари цензурадан ўтказилади, жазони манзил-колонияларда ўтаётган шахсларнинг хатлари ва бош? а жўнатмалари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман) номига жўнатиладиган хатлар ва бош? а жўнатмалар бундан мустасно.
Ма? кумларга хатларни топшириш ва уларнинг хатларини кўрсатилган манзилга жўнатиш муассаса маъмурияти томонидан хат келиб тушган ёки жўнатиш учун топширилган кундан бошлаб уч кунлик муддат ичида амалга оширилади. Телеграммалар эгаларига дар? ол топширилади ва жўнатилади.
Хатлар ва бош? а жўнатмалар олиш? амда юбориш, шунингдек уларни цензурадан ўтказиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан белгиланади.
Озодликдан ма? рум этиш жойларида са? ланаётган ма? кумлар ўртасида хат ёзишмалари фа? ат ўзаро? ариндошлар ўртасида ва муассаса маъмуриятининг рухсати билан амалга оширилиши мумкин.
Прокурор номига йўлланган таклиф, ариза ва шикоятлар кўздан кечирилмайди? амда бир суткалик муддат ичида тегишлилиги бўйича жўнатилади».
Олдинги та? рирга? аранг.
(3-модда Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 20 январдаги ЎР?-401-сонли? онунига асосан ўз кучини йў? отган — ЎР ??Т, 2016 й., 3(I)-сон, 32-модда)
4-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 29 августда? абул? илинган «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси? онунчилик палатасининг Регламенти тў? рисида»ги 522-II-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, № 9-10, 136-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 4, 163-модда, № 7, 326-модда)?уйидаги ўзгартиш ва? ўшимча киритилсин:
1) 23-модда? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«23-модда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) ва унинг ўринбосарини сайлаш
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман) номзоди? онунчилик палатаси кўриб чи? иши учун Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан киритилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосарининг номзоди? онунчилик палатаси кўриб чи? иши учун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман) томонидан киритилади.
?онунчилик палатасининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) ва унинг ўринбосарини сайлаш тў? рисидаги? арорлари Сенатга юборилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман) номзоди Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг мажлисларида кўриб чи? илганидан кейин ушбу масала юзасидан? абул? илинган узил-кесил? арор? онунда белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Президентига юборилади»;
2)?уйидаги мазмундаги 301-модда билан тўлдирилсин:
«301-модда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) дахлсизлик? у?у? идан ма? рум этиш тў? рисидаги масалани кўриб чи? иш
Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) жиноий жавобгарликка тортиш, ушлаб туриш,?амо??а олиш ёки унга нисбатан суд тартибида бериладиган маъмурий жазо чораларини? ўллашга розилик олиш тў? рисидаги та? димномаси ўн кун ичида? онунчилик палатаси томонидан кўриб чи? илади,?онунчилик палатасининг сессиялари орали? идаги даврда эса унинг Кенгаши томонидан кўриб чи? илиб, кейинчалик? онунчилик палатаси Кенгашининг ушбу масала бўйича? арори? онунчилик палатасининг мажлисида тасди? ланади.
?онунчилик палатасининг ёки унинг Кенгашининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) дахлсизлик? у?у? идан ма? рум этишга розилик бериш тў? рисидаги? арори яширин овоз бериш ор? али? абул? илинади.
?онунчилик палатасининг ёки унинг Кенгашининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) жиноий жавобгарликка тортиш, ушлаб туриш,?амо??а олиш ёки унга нисбатан суд тартибида бериладиган маъмурий жазо чораларини? ўллашга розилик бериш тў? рисидаги? арори дар? ол Сенатга юборилади.
?онунчилик палатасининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) дахлсизлик? у?у? идан ма? рум? илишга розилик беришни рад этиши унга нисбатан жиноят ишини юритишни ёки суд тартибида бериладиган маъмурий жазони назарда тутадиган маъмурий? у?у? бузарлик тў? рисидаги ишни юритишни истисно этадиган ва бундай ишларни тугатишга сабаб бўладиган? олат? исобланади».
5-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 29 августда? абул? илинган «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Регламенти тў? рисида»ги 523-II-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, № 9-10, 137-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 4, 163-модда)?уйидаги ўзгартиш ва? ўшимча киритилсин:
1) 19-модда? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«19-модда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) ва унинг ўринбосарини сайлаш
?онунчилик палатасининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) ва унинг ўринбосарини сайлаш тў? рисидаги? арорлари Сенатга келиб тушганидан кейин Сенат ўз мажлисида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) ва унинг ўринбосарини сайлаш? а?идаги масалаларни кўриб чи? ади.
Сенатнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) ва унинг ўринбосарини сайлаш масалаларига оид? арорлари? онунчилик палатасига юборилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакили (омбудсман) номзоди Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг мажлисларида кўриб чи? илганидан кейин ушбу масала юзасидан? абул? илинган узил-кесил? арор? онунда белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Президентига юборилади»;
2)?уйидаги мазмундаги 301-модда билан тўлдирилсин:
«301-модда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) дахлсизлик? у?у? идан ма? рум этиш тў? рисидаги масалани кўриб чи? иш
Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) жиноий жавобгарликка тортиш, ушлаб туриш,?амо??а олиш ёки унга нисбатан суд тартибида бериладиган маъмурий жазо чораларини? ўллашга розилик олиш тў? рисидаги та? димномаси ушбу масала бўйича? онунчилик палатасининг? арори Сенатга келиб тушганидан кейин ўн кун ичида Сенат томонидан унинг мажлисида, Сенатнинг мажлислари орали? идаги даврда эса Сенатнинг Кенгаши томонидан кўриб чи? илади.
Сенатнинг ёки унинг Кенгашининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) дахлсизлик? у?у? идан ма? рум этишга розилик бериш тў? рисидаги? арори яширин овоз бериш ор? али? абул? илинади.
Сенатнинг ёки унинг Кенгашининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) жиноий жавобгарликка тортиш, ушлаб туриш,?амо??а олиш ёки унга нисбатан суд тартибида бериладиган маъмурий жазо чораларини? ўллашга розилик бериш масаласига оид? арори дар? ол Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорига юборилади.
Сенатнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон? у?у? лари бўйича вакилини (омбудсманни) дахлсизлик? у?у? идан ма? рум? илишга розилик беришни рад этиши унга нисбатан жиноят ишини юритишни ёки суд тартибида бериладиган маъмурий жазони назарда тутадиган маъмурий? у?у? бузарлик тў? рисидаги ишни юритишни истисно этадиган ва бундай ишларни тугатишга сабаб бўладиган? олат? исобланади».
6-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2009 йил 11 апрелдаги 74 (4737)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикаси Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2009 йил 10 апрель,
ЎР?-209-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2009 й., 15-сон, 179-модда; 2016 й., 3(I)-сон, 32-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.