Олти нафар ал-оким улар ким блганди — збекистон

Олти нафар ал-оким улар ким блганди — збекистон

Олти нафар аёл-?оким. улар ким бўлганди? — Ўзбекистон

Айни пайтда Ўзбекистонда 170 нафар туман ва 25 нафар (вилоят ва республика бўйсинувидаги) ша? ар? окими орасида фа? ат 6 нафар аёл иш бошлаган.
20 январь куни ўтган Сенатнинг биринчи ялпи мажлисида нут??илган президент Шавкат Мирзиёев туман? окими лавозимига аёлларни? идираётгани, муносиб номзодларни амалда синаб кўриши? а?ида айтганди.
«Нима учун? Аёлларимиз муаммоларни чу? урро? билиши, фидойилиги, кучли масъулият туй? уси, ме? натсеварлиги билан барчага ўрнак бўла олади деб такрор-такрор айтмо? чиман», — дея таъкидлаганди давлат ра? бари.
window. Ya. adfoxCode. create({
ownerId: 324267,
containerId: ‘adfox_157805472798843542’,
params: {
p1: ‘cimkr’,
p2: ‘gpbz’,
slide: true,
visibleAfterInit: false,
insertAfter: ‘undefined’,
insertPosition: ‘0’,
stick: false,
stickTo: ‘auto’,
stickyColorScheme: ‘light’
}
});
var inpageAdTime = 0;
var inpageAdPeriod = 250;
function toggleInpageAd() {
if (inpageAdTime >= 120000) {
return;
}
setTimeout(function() {
var inpageAd = document. getElementById(‘adfox_157805472798843542’);
var inpageAdContainer = document. getElementById(‘adfox_157805472798843542_container’);
if (!inpageAd ||!inpageAd. innerHTML) {
if (inpageAdContainer. classList. contains(‘active’)) {
inpageAdContainer. classList. remove(‘active’);
} else {
toggleInpageAd();
}
} else {
if (!inpageAdContainer. classList. contains(‘active’)) {
inpageAdContainer. classList. add(‘active’);
}
toggleInpageAd();
}
}, inpageAdPeriod);
inpageAdTime += inpageAdPeriod;
}
toggleInpageAd();
«Газета. uz»да реклама
Шундан бир ой ўтмай амалдаги президент даврида илк аёл-?оким — Дилфуза Уралова Сирдарёнинг Боёвут туманига ра? бар этиб тайинланди. Шундан сўнг Бухоронинг Олот туманига Наргиза Неъматова, Андижоннинг Бўстон туманига Садбархон Мамитова,?аш? адарёнинг? арши туманига Ма? суда Мустафоева, Наманганнинг Тўра? ўр? он туманига Зулай? о Ма? камова ва Самар? анднинг Катта? ўр? он туманига Гав? ар Алимова? оким этиб тайинланди.
Давлат ва жамият бош? арувида? укумат нега бирдан ўзгаришга? ўл урди? Бу? ам гендер тенглигига интилишнинг бош? ача ифодасими?
?озирга? адар тайинланган аёл-?окимларни ўзаро бо? лаб турувчи кўринмас иплар мавжуд. Биринчидан, уларнинг барчаси турли йилларда? окими ўринбосари — туман (вилоят) хотин-?излар? ўмитаси раиси лавозимида ишлаган. Масалан,?арши туманига? оким этиб тайинланган Ма? суда Мустафоева я? ин кунларгача вилоят? окими ўринбосари бўлган. Шунингдек, самар? андлик Гав? ар Алимова? ам вилоятда хотин-?излар? ўмитаси раиси эди.
18 февраль куни имзоланган президентнинг тегишли фармонида Хотин-?излар? ўмитаси тугатилгани билдирилганди. Шу исло? от? ам сало? иятли хотин-?изларни юзага чи? ариб, уларни тизимдан таш? ари вазифаларда синаб кўриш имкониятини пайдо? илди.
Иккинчидан,?окимларнинг барчаси депутат ёки сенатор? исобланади. Алимова, Уралова — сенатор, Неъматова, Мустафоева, Мамитовалар эса хал? депутатлари ма? аллий кенгаши аъзоси? исобланади. Яъни улар шу пайтга? адар? абул? илинган? арор ва бош? а?ужжатларга бевосита/билвосита таъсир ўтказиб келган. Бош? а томондан улар? арши жинсдаги кўпчилик? окимлардан фар? ланмай,?ўл остида? ам ижро,?ам? онун чи? арувчи орган ваколатларини йи? ган.
Учинчидан, янги тайинланган аёл-?окимлар хусусий секторда катта юту??а эришмагани билан ўзаро ўхшаш. Уларнинг кўпчилиги GONGO (давлат томонидан ташкил этилган нодавлат ташкилот) ёки бевосита? окимият тизимида ме? нат? илиб, лавозим пиллапоясидан кўтарилган.
Мо? иятан янги? окимларнинг профессионал жи? атдан? арши жинсдаги? окимлардан катта фар??илмаган? олда тажрибага эга экани бош? арув тизимини исло? от? илмо? чи бўлган? укуматни чўчитмади, шекилли.?атто республикадаги ягона прокурор аёл — Яккасарой туман прокуратураси ра? бари Нилуфар Аллаберганова дарахтларнинг кесилишида ўз вазифани тўла? онли бажармагани учун «хайфсан» олганда? ам, жамият бош? арувида аёллардан кўпро? ижобий натижалар кутмо? да.
Шунга? арамай, муста? ил Ўзбекистон тарихида? алигача аёллардан вилоят? окими, элчи ёхуд? у?у?-тартибот органлари ра? бари тайинланмаган.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.