Онунчиликка киритиладиган згартиш хусусий мулк ууини мустакамлайди — збекистон

d0bed0bdd183d0bdd187d0b8d0bbd0b8d0bad0bad0b0-d0bad0b8d180d0b8d182d0b8d0bbd0b0d0b4d0b8d0b3d0b0d0bd-d0b7d0b3d0b0d180d182d0b8d188-d185 Узбекистон

?онунчиликка киритиладиган ўзгартиш хусусий мулк? у?у? ини муста? камлайди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Адлия вазирлиги мулкдор жиноят содир этишда айбдор бўлмаган та? дирда жиноят? уроли сифатида фойдаланилган мол-мулкни мусодара? илишни та? и?лашга? аратилган? онун лойи? асини ишлаб чи? ди. Бу? а?да Адлия вазирлиги сайтида хабар? илинди.
Ўзгартишга мувофи?, фа? атгина жиноят иштирокчиларига тегишли бўлган жиноят? уролларигина мусодара этилади. Бундан таш? ари, маъмурий? у?у? бузарлик содир этган шахсларга тегишли мол-мулкларни мусодара этиш та? и?ланади.
Жиноят-процессуал кодексининг амалда бўлган 211-моддасига мувофи?, жиноят? уроллари, кимга тегишлилигидан? атъи назар, мусодара? илиниши керак ва тегишли муассасаларга топширилади ёки йў??илиб юборилади. Ушбу мол-мулк — гап кўчмас мулк? а?ида? ам кетмо? да — мулк-мулк эгасининг жиноятда гумонланувчи ёки айбланувчи сифатида жалб этилишидан? атъи назар мусодара этилиши мумкин.
?онун лойи? аси? укумат томонидан тасди? ланди ва? озирда Олий Мажлис? онунчилик палатасида кўриб чи? илмо? да.?онуннинг? абул? илиниши? усусий мулк? имоясини кучайтириб, жиноят иштирокчиси бўлмаган шахсларнинг жиноят содир этилганда фойдаланилган мол-мулкларининг мусодара этилишига бар? ам берилади.

Оцените статью
Добавить комментарий