Онунларни абул илиш — бу ишнинг бир исми холос — шавкат мирзиев — збекистон

Онунларни абул илиш — бу ишнинг бир исми холос — шавкат мирзиев — збекистон

?онунларни? абул? илиш — бу ишнинг бир? исми, холос — шавкат мирзиёев — Ўзбекистон

Ўзбекистоннинг сайланган Президенти Шавкат Мирзиёев Вазирлар Ма? камасининг Олий Мажлисда доимий асосда фаолият кўрсатадиган вакили лавозимини таъсис этишни таклиф этди. 7 декабрь куни мамлакат Конституциясининг 24 йиллиги муносабати билан ташкил этилган тантанали йи? илишда сўзда чи??ан давлат ра? бари мазкур ўзгариш? укуматнинг парламент билан? онун ижодкорлиги ва назорат-та? лил со? асидаги? амкорлигини янада самарали ташкил этилишига хизмат? илишини таъкидлаб ўтди.
Конституциямизда белгиланган? онун устуворлиги принципи жамиятимда инсон? у?у? ва эркинликларини таъминлаш, барча исло? отларни самарали амалга оширишнинг му? им кафолатидир. Ўтган даврда? абул? илинган 400 га я? ин яхлит? онунлар? аётнинг барча со? аларини? у?у? ий тартибга солиш билан бирга, фу? ароларнинг? у?у? ва манфаатларини таъминлашга хизмат? илмо? да. «Айни ва? тда? онунларнинг тўли? лиги,?аётийлиги ва тў? ридан-тў? ри амалга ошириш механизмларига эга экани? а?ида сўз юритганда, бу борада? али кўп иш? илишимиз кераклигини таъкидлаш зарур», — деди Шавкат Мирзиёев.
«Афсуски,?озирги кунда? онунларнинг исло? отлар самарасига таъсири етарлича сезилмаяпти. Уларнинг ижтимоий муносабатларни бевосита тартибга солишдаги роли пастлигича? олмо? да», -?айд этди сайланган Президент.
Унинг таъкидлашича, бу? олат мамлакат? онунчилик тизимига фу? аролар, тадбиркорлар,?олаверса, чет эл инвесторларининг ишончсизлигини келтириб чи? ариши мумкин.
«Бу борадаги ишларни ташкил этишда авваламбор? онун лойи? аларини пухта ва ижтимоий муносабатларни тў? ридан-тў? ри тартибга соладиган даражада ишлаб чи? иш, айни? са, идоравий? ужжатларни кескин? ис? артириш зарур», — деди мамлакат ра? бари.
«?онунларни? абул? илиш — бу ишнинг бир? исми, холос, — дея давом эттирди Шавкат Мирзиёев. — Асосий масала -?онунларнинг мазмун-мо? иятини хал? имизга ва масъул ижрочиларга ўз ва? тида етказиш, уларнинг ижросини тў? ри ташкил этиш? амда? онун талабларига? атъий амал? илишни таъминлашдан иборатдир».
Афсуски, мазкур йўналишдаги ишлар талаб даражасида эмас. Бунинг о? ибатида охирги уч йилда давлат органларининг 157 та? арори ўз кучини йў? отган? онунлар асосида чи? арилган. «Энди ўйлаб кўрайлик,?онунчиликка киритилаётган янгиликлар ўз ва? тида жойларга, айни? са, ижрочиларга етказилмайдиган бўлса, уларнинг бажарилиши? а?ида нима дейиш мумкин?» — дея саволни ўртага ташлаган давлат ра? бари? уйидаги таклифни билдирди: «Бу муаммони самарали? ал? илишнинг бирдан-бир йўли -?онунлар ижросини ташкил этиш бўйича соатдек ани? ишлайдиган механизм яратишдир. Янги? абул? илинган? онунлар, фармон ва? арорларнинг асосий маъносини а? олига етказиш бўйича самарали механизм яратиш керак».
У? озирги кунда Адлия вазирлигининг бу борадаги фаолиятини талаб даражасида деб бўлмаслигини таъкидлади. «Шу муносабат билан ушбу вазирлик ва унинг жойлардаги бўлинмалари фаолиятини тан? идий кўриб чи? иш зарур», — деди Шавкат Мирзиёев. Адлия вазирлигига мутасадди идоралар билан биргаликда бир ой муддатда? онунларнинг маъно-мазмунини жойларга етказиш, уларни кенг тар? иб? илишга? аратилган ани? таклифларни ишлаб чи? иш вазифаси топширилди.
Мамлакат ра? барининг сўзларига кўра,?онун устуворлигини таъминлашда? у?у? ий маданиятни юксалтириш, фу? ароларни? онунга? урмат ру? ида тарбиялаш му? им а? амият касб этади. Айнан шу ну? таи назардан? араганда, 20 йил аввал бу борада? абул? илинган Миллий дастурни янгидан ишлаб чи? ишни даврнинг ўзи та? озо этмо? да.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.