Операция йли билан туан аллар табиий йл билан туиши мумкинми — збекистон

Операция йли билан туан аллар табиий йл билан туиши мумкинми — збекистон

Операция йўли билан ту??ан аёллар табиий йўл билан ту? иши мумкинми? — Ўзбекистон

Кесар йўли билан ту??ан аёллар кейинги? омиладорликларида табиий йўл билан ту? ишни истайдилар. Бунинг иложи борми? Кесар йўли билан ту??ан аёлнинг кейинги ту? иши табиий бўлиш имконияти 60-80 фоизни ташкил этади. Бунга кўплаб факторлар таъсир? илиб, улардан бири илк ту? ру? кесар йўли билан ўтказилишига бўлган сабабдир.
Мисол учун, биринчи фарзанд табиий ту? илган бўлиб, иккинчиси ту? илиш пайти думбаси билан жойлашгани сабабли кесар ор? али ту? дирилган бўлса, учинчи? омиладорликнинг табиий ту? иш билан якунланиш э? тимоли ю? ори бўлади. Лекин илк ту? аётганда тўл? о?лар давомида кучанмай, болани ўзи ту? а олмагани сабабли шошилинч кесиш билан бола ту? дирилган бўлса, у? олда кейинги ту? ру??ам кесар йўли билан якунланиши мумкин.
Кесар йўли билан ту??ан аёлга иккинчи? омиладорлигида ту? ру??айси йўл билан ўтказилишини? еч ким олдиндан ани? айта олмайди. Бу нарса фа? ат режалаштирилиши мумкин. Агар? омиладор аёл кесар йўли ор? али ту??ан бўлиб, кейинги фарзандини табиий йўл билан ту? ишни ма? сад? илган бўлса, бу? а?да ўз гинекологи билан батафсил масла? атлашиши керак. Шунда гинекологнинг розилиги ва баъзи шартларнинг бажарилиши талаб этилади.
Бу шартлар:
1. Олдинги ту? ишда бачадон Т ёки вертикал эмас, горизонтал кесилган бўлиши керак. Му? ими шундаки,?оринда кўринадиган кесилиш жойи баъзида бачадондаги чок билан фар??илиши мумкин.
2.?омиланинг чи? иш йўллари етарлича кенг бўлиши даркор. Албатта, буни ани? билишнинг иложи йў?, лекин гинеколог кўрик ўтказиб, тахмин? илиши мумкин.
3. Табиий ту? ишни режалаштирган аёл бачадонида миома ёки шиш мавжудлиги туфайли жарро? лик операцияси ўтказмаган бўлиши шарт.
4.?омиладор аёлда кесар учун зарурият мавжуд бўлмаслиги керак (масалан, йўлдош билан бо? ли? муаммолар, шиш мавжудлиги ва бош? алар).
5. Ту? ру? давомида зарур бўлиб? олса, кесар муолажасини ўтказиш ва? омилага керакли тез ёрдам кўрсата олиш учун шароит бўлиши му? им.
6.?омиланинг ту? иш йўлларига ча? ало? боши билан жойлашган бўлиши керак.
?уйидаги факторлар кесардан сўнг табиий ту? ишга тўс? инлик? илиши мумкин:
–?омиладор аёлнинг ёши катталиги;
–?омиладор аёлнинг вазни ўта ю? орилиги;
– ту? илаётган боланинг вазни 4.0 кгдан орти? лиги.
Мабодо табиий равишда ту? ишга аёлнинг кучи етмаса ёки бош? а тиббий? олатлар туфайли шошилинч кесар талаб этилса, бундай? олат режалаштирилган кесар жаррохлигидан кўра хавфлиро? бўлади. Бунда? омила саломатлигига? ам зиён етиши мумкин. Шунинг учун ту? иш йўлини танлаш борасида? амма томонларни ўйлаб? арор чи? ариш лозим.
Мадина Му? аммадиева

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.