Отмларда тест натижалари бир кундан кейин эълон илинади — збекистон

Отмларда тест натижалари бир кундан кейин эълон? илинади — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 16 ноябрь куни «Республика олий таълим муассасалари бакалавриатига кириш тест синовларини ўтказиш тартибини такомиллаштириш тў? рисида”ги? арорни имзолади.
?ужжатга мувофи?, 2018/2019 ў? ув йилидан бошлаб олий таълим муассасалари бакалавриатига? абул? илиш бўйича тест синовлари 1 августдан 15 августгача бўлган даврда ўтказилиши ва тест синовлари натижалари тест ўтказилган куннинг эртасига Давлат тест марказининг расмий веб-сайтида эълон? илинади.
Шунингдек, ушбу? ужжатда абитуриентдан ало? ида и? тидор талаб этиладиган маданият, санъат, дизайн, тасвирий ва амалий санъат, санъатшунослик, муси? ий таълим, спорт ва жисмоний тарбия со? асидаги таълим йўналишларига? абул? илиш тест синовларисиз, ижодий имти? онлар ор? али амалга оширилиши назарда тутилган.
?арорнинг яна бир му? им жи? ати шундаки, 2017/2018 ў? ув йилидан бошлаб олий таълим муассасалари бакалавриатига ў? ишга? абул? илиш бўйича кириш тест синовлари Тошкент ша? рида «Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазмалар мажмуаси павильонларида? амда унинг? удудида? ўшимча йи? ма павильонлар ўрнатилиб, улардан самарали фойдаланган? олда, шунингдек, катта си? имдаги бош? а биноларда, вилоят марказларида эса Олимпия захиралари коллежлари ёки жойлардаги бош? а муассасаларнинг катта си? имдаги биноларида, тест жараёнининг ошкора ва шаффофлигини таъминлаган? олда, видеокузатувлар ор? али онлайн тизимда жамоатчиликка, шу жумладан, абитуриентларнинг ота-оналарига кўрсатиб ўтказилиши белгилаб? ўйилди.
Тест синовларини? авфсиз ўтказиш? амда тест синовлари жараёнида учрайдиган салбий? олатларнинг олдини олиш, тест синовлари жараёнини онлайн ёритиш ма? садида Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги томонидан шахсни идентификациялаш воситалари, видеофиксация? урилмалари, металлодетекторлар, мониторлар ва йи? ма павильонларни республикада амалга оширилаётган «Хавфсиз ша? ар» тизими доирасида харид? илиниши ва уни Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тизимига оператив бош? арув? у?у? и асосида бепул берилишини таъминлаш вазифаси белгиланди.
Шу билан бир? аторда,?арорда Давлат тест маркази, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Хал? таълими вазирлиги? амда Адлия вазирликларига бир ой муддатда тест синовларини ўтказиш жараёни иштирокчиларининг масъулиятини янада ошириш ва уларнинг жавобгарлигини белгилаш бўйича? онунчиликка тегишли ўзгартириш ва? ўшимчалар киритиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасига таклиф киритиш вазифаси топширилди.
?арорда белгиланган вазифаларни ўз ва? тида сифатли бажаришни таъминлаш ма? садида Давлат тест марказининг бюджетдан таш? ари мабла? лари? амда олий таълим муассасаларининг оширилган тўлов-контракт тушумлари (5 фоизгача ми? дорда)?исобидан Давлат тест маркази? узурида «Давлат тест маркази фаолиятини ривожлантириш жам? армаси”ни ташкил этилиши? ам белгилаб? ўйилган. Мазкур жам? арма мабла? лари Давлат тест марказининг моддий-техник базасини муста? камлаш, хорижий давлатларнинг ў? ув ва илмий муассасаларида Давлат тест маркази ходимларининг малакасини ошириш, Давлат тест маркази ходимларини моддий ра? батлантириш каби ишларга сарфланади.
Сўнгги йилларда олий таълим муассасаларига кириш истагида бўлган абитуриентлар сони кескин ортиб бормо? да. Йилдан-йилга ўсиш ўртача 10 фоизни ташкил этиб, хусусан, 2016 йилда 663 минг, 2017 йилда 729 минг нафардан зиёд абитуриент олий таълим муассасаларига? ужжат топширган. Та? лилларга кўра, 2018 йилда олий таълим муассасаларига 810 мингдан орти? абитуриентнинг? ужжат топшириши кутилмо? да.
Лекин бугунги кунда тест синовлари ор? али олий таълим муассасалари бакалавриатига талабаларни? абул? илишда бир? атор камчиликлар мавжуд. Жумладан, кейинги йилларда тест синовларини ўтказиш тартиб-?оидалари, тест синовлари натижаларини эълон? илиш ва уни такомиллаштириш борасидаги олиб борилаётган ишлар бугунги кун талабларига тўли? жавоб бера олмаяпти. Бу? ол манфаатдор жамоатчиликнинг, айни? са, ота-оналарнинг тест синовларини ўтказиш жараёнларига? а?ли равишдаги эътирозларини келтириб чи? армо? да ва? ар йили уларнинг ушбу масала юзасидан? арийб 4 мингдан зиёд асосли мурожаатлари келиб тушмо? да.
«Кириш тест синовлари топшири? лари ва уни ўтказиш талаблари? обилиятли ёшларни олий таълимга? абул? илиш мезонларига тўла жавоб бермайди, — дея тан олинади? арорда. — Айни? са, ижодкорлик ва индивидуал ма? оратни талаб этадиган маданият, санъат, дизайн, тасвирий ва амалий санъат, санъатшунослик, муси? ий таълим, спорт ва жисмоний тарбия со? асидаги таълим йўналишларига и? тидорли ёшлар ўрнига, ушбу со? аларда етарли и? тидорга эга бўлмаган ёшлар тест синовлари ор? али ў? ишга? абул? илинмо? да».

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.