Ози-оват масулотлари импорти бйича имтизлар бекор илинади — збекистон

Ози?-ов? ат ма? сулотлари импорти бўйича имтиёзлар бекор? илинади — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 16 январь куни «Мамлакатнинг ози?-ов? ат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тў? рисида»ги фармонни имзолади.
?ужжатда? айд этилишча, носо? лом ра? обат, ози?-ов? ат ма? сулотлари импортининг айрим хўжалик юритувчи субъектлар томонидан монополлаштирилиши, сунъий та? чилликни юзага келтириш ва баъзи товарлар учун нарх-навонинг асоссиз оширилиши, о? ибатда, бу асосда? ўшимча фойда олиш учун шарт-шароитлар яратувчи жиддий тизимли муаммолар са? ланиб? олмо? да.
Бозорда айрим импорт? илувчиларнинг устун мав? ега эга бўлишига улар учун индивидуал имтиёз ва преференцияларнинг та? дим? илинганлиги, уларнинг фаолияти учун эксклюзив шароитлар яратилганлиги кўмаклашган, бу эса бош? а тадбиркорлик субъектларининг бозорга кириш имкониятини чеклашга олиб келмо? да. Мазкур со? ада юзага келган вазият ишчанлик фаоллигини ва Ўзбекистоннинг инвестициявий жозибадорлигини пасайтиради, хал? аро майдонда мамлакатнинг обрўсига жиддий зиён етказади, дейилади фармонда.
«Ўзбекистон 24» телеканалининг «Ахборот 24» дастурида тилга олинган маълумотларга кўра, 2017 йилнинг биринчи 11 ойи давомида импортёрлар озод? илинган божхона имтиёзлари? ажми 409 млрд сўмни ташкил этган. Ушбу давр мобайнида жами 620 та компания мамлакатга 422 млн долларлик 105 турдаги ма? сулотларни олиб кирган. Улардан 305 та субъект божхона имтиёзларини? ўллаган? олда 283,5 млн долларлик 81 турдаги ма? сулотларни импор? илган. 211 млн долларлик ма? сулотларни олиб кирган 25 та йирик компания эса 280 млрд сўмлик имтиёздан фойдаланган. Шундай? илиб, жами импортёрларнинг 4 фоизи мамлакатга 50 фои ози?-ов? ат ма? сулотларини олиб кириб,?арийб 70 фоизлик божхона имтиёзларига эга бўлган.
Президент фармонига мувофи?, 1 февралдан бошлаб Ўзбекистонга ози?-ов? ат товарларини импорт? илиш бўйича айрим хўжалик юритувчи субъектларга та? дим? илинган индивидуал божхона, соли? ва бош? а имтиёзлар, шунингдек, бош? а преференциялар бекор? илинади.
Фармон билан Вазирлар Ма? камаси томонидан республикага ози?-ов? ат товарларини олиб кириш бўйича айрим хўжалик юритувчи субъектларга индивидуал божхона, соли? ва бош? а имтиёзлар, шунингдек, бош? а преференциялар та? дим этишни назарда тутувчи? арорларнинг? абул? илиниши та? и?ланди.
Бир ой муддатда 2018 йилга ози?-ов? ат ма? сулотларини ташувчиларни излаб топиш ва жалб? илиш, улар учун бозорга киришда тенг шароитлар яратиш, уларга шартномалар тузиш, киритилган ма? сулотларни ташиш ва са? лашда кўмаклашиш бўйича комплекс чора-тадбирлар, шунингдек, а? олининг сифатли, арзон ози?-ов? ат товарларига бўлган талабини тўли??аноатлантиришга? аратилган бош? а чора-тадбирларни ишлаб чи? илади.
Республиканинг барча? удудларида давлат-хусусий шериклик шартларида ихтисослаштирилган омборхона иморатлари, омборлар, музлатиш камералари, ози?-ов? ат товарларини? айта ишлаш ва? адо? лаш бўйича замонавий ю? ори технологик, энергия самарадор ускуналар ташкил этилади.
1 февралдан 2002 йилда жорий этилган истеъмол товарларини республика товар-хом ашё биржаларида сотиш (сотиб олиш)га та? и? бекор? илинади. Истеъмол товарларини товар-хом ашё биржаларининг очи? электрон савдоларида сотиш (сотиб олиш) учун улгуржи савдони амалга оширишга лицензия мавжудлиги талаб этилмайди. Улгуржи савдога лицензия олишда энг кам иш? а?ининг 3500 бараваридан кам бўлмаган ми? дорда, шундан пул мабла? лари энг кам иш? а?ининг 1200 бараваридан кам бўлмаган ми? дорда шакллантирилган устав фонди мавжудлиги? а?идаги талаб бекор? илинади.
Шакар ишлаб чи? арувчилар 2019 йил 1 январга? адар муддатга импорт хом ашёси асосида ишлаб чи? арилган? ажмлар? исмига? ўшилган? иймат соли? и тўлашдан озод? илинади.
Фармон билан ижтимоий а? амиятга эга ози?-ов? ат ма? сулотлари турларини Ички истеъмол бозорида нарх-навони бар? арорлаштиришга кўмаклашиш жам? армаси мабла? лари? исобидан импорт? илиш истисно? олларда ва фа? ат товар-хом ашё биржалари, жумладан, хорижий биржаларнинг очи? электрон савдолари тизими ор? али амалга оширилиши белгиланди. Ози?-ов? ат ма? сулотларининг режалаштирилаётган хариди, Жам? арма мабла? лари тушуми ва харажатлари тў? рисидаги батафсил ахборот? ар ой Ягона интерактив давлат хизматлари порталида эълон? илиб борилади.
Биржа брокерлари тижорат банкларига мижоз — норезидент номидан товар-хом ашё биржасининг очи? электрон савдоларида ма? сулотларни сотишдан олинган мабла? лар? исобидан хорижий валютани сотиб олиш (сотиш)га талабнома бериш, норезидент — юридик шахслар эса Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида? исоб ра? амлари очиш ва товар-хом ашё биржасининг очи? электрон савдоларида ма? сулотларни сотишдан олинган мабла? лар? исобидан хорижий валютани сотиб олиш (сотиш)ни амалга ошириш? у?у? ига эга бўлади.
Фармонда? укуматга Жам? арма мабла? лари? исобидан ижтимоий а? амиятга эга ози?-ов? ат ма? сулотларини сотиб олиш тартибини чай? овчилик ва бош? а суиистеъмолчилик? олларига имкон бермайдиган чораларни назарда тутган? олда белгилаш тў? рисидаги? укумат? арори лойи? асини ишлаб чи? ариш вазифаси топширилди.
Бундан таш? ари, бозорни сифатли, хавфсиз ва арзон ози?-ов? ат ма? сулотлари билан тўлдириш, аграр комплексни ривожлантириш, ижтимоий ва давлат-хусусий шерикликнинг таъсирчан механизмларини жорий этиш, ози?-ов? ат бозори бар? арорлигига та? дидларни ўз ва? тида бартараф этиш, ози?-ов? ат товарлари импортини? улай божхона-тариф тартибга солиш бўйича чораларни белгиловчи «Ози?-ов? ат хавфсизлиги тў? рисида»ги? онун лойи? аси ишлаб чи? илади.
Бош прокуратура бош? а тузилмалар билан биргаликда ози?-ов? ат товарларига божхона тўловлари ставкалари, божхона тартиб-таомиллари ва республика божхона чегараси ор? али товарларни ташиш тизимининг тан? идий ўрганилишини? амда божхона тўловлари ставкаларини оптималлаштириш, орти? ча тўси? ва? овларни бартараф этиш, жумладан, тартиб-таомилларни «ягона дарча» тамойили асосида расмийлаштиришга ўтиш ор? али товарларнинг божхона расмийлаштируви тартиб-таомилларини максимал соддалаштириш ва экспорт-импорт операцияларини амалга ошириш харажатларини? ис? артириш бўйича таклифлар ишлаб чи? ади.
Бундан таш? ари, чакана савдо ва хизматлар кўрсатишни тартибга солувчи? онунчиликни орти? ча тўси? ва? овлар, давлат томонидан тартибга солишнинг асоссиз чораларини бартараф этиш ну? таи назаридан тан? идий та? лил? илиниб, натижалари бўйича мазкур со? ани тубдан такомиллаштириш бўйича таклифлар киритилади.
Ўзбекистон Давлат божхона? ўмитаси ва унинг? удудий тузилмалари ра? барлари божхона тартиб-таомилларини амалга оширишда сунъий тўси? лар яратиш, сансалорлик ва суиистеъмолчилик? олатларига йўл? ўйганлик учун шахсий жавобгарлиги? а?ида? атъий ого? лантирилди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.