Педагогик отмларида абитуриентлар билан ижодий субатлар тказилади — збекистон

Педагогик отмларида абитуриентлар билан ижодий субатлар тказилади — збекистон

Педагогик отмларида абитуриентлар билан ижодий су? батлар ўтказилади — Ўзбекистон

Ўзбекистондаги педагогика йўналишидаги олий таълим муассасаларига талабаликка? абул? илишда абитуриентлар билан кириш тест синовлари билан бир? аторда уларнинг касбий лаё? атини ани? лаш бўйича ижодий су? бат ўтказиш йўлга? ўйилади. Бундай тартиб бос? ичма-бос? ич жорий этилади, дейилади Президент Шавкат Мирзиёевнинг 27 июлдаги «Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда и? тисодиёт со? алари ва тармо? ларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тў? рисида»ги? арорида.
?удудларнинг педагог кадрларга бўлган талабини? ондириш учун педагогика таълим йўналишларига давлат грантлари асосидаги? абул квоталари улушини ошириш ор? али ма? садли? абулни ташкил этиш режалаштирилмо? да.
2018/2019 ў? ув йилидан бошлаб педагогика йўналишидаги олий таълим муассасаларида магистратура бос? ичида таълим муассасаларининг бош? аруви мутахассислиги бўйича кадрларни тайёрлашни йўлга? ўйилади.
?арорда таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган педагог кадрларнинг ижтимоий нуфузини ошириш, жамиятда педагогик фаолиятнинг обрўсини юксалтириш, педагогларни ёшларга намуна ва ўрнак даражасига кўтариш бўйича топшири? лар берилган.
Турли танловлар ва конкурсларда совриндор бўлган, ў? увчи-талабалари республика ва хал? аро олимпиадаларда, танловларда ю? ори натижаларни? ўлга киритган педагогларга уй-жой, Ўзбекистонда ишлаб чи? арилган янги автомобиль, маиший-хўжалик жи? озлари сотиб олишлари учун имтиёзли ипотека ва истеъмол кредитларини ажратиш тартибини жорий этиш режалаштирилмо? да.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.