Президент ашадарга ташриф буюрди — збекистон

Президент ашадарга ташриф буюрди — збекистон

Президент? аш? адарёга ташриф буюрди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев жойларда исло? отларнинг бориши билан я? индан танишиш ма? садида 24 февраль куни? аш? адарё вилоятига ташриф буюрди, деб хабар берди ЎзА.
Давлат ра? бари? ишло? хўжалигидаги исти? болли лойи? аларни кўздан кечирди. Дастлаб автоматлаштирилган кушхона, гўштни са? лаш ва? адо? лаш комплекси ташкил этилаётган? аршидаги «Нишон кўзгу» кўп тармо? ли фермер хўжалигига ташриф буюрилди.
Яккабо? туманида ташкил этилаётган «?орабайир отчилик мажмуаси» хўжалиги наслчиликни са? лаш ва ривожлантириш,?орабайир зотли отларни кўпайтиришга ихтисослашган. Мажмуада 200 тагача йил? и бо? илиб, ички ва таш? и бозорга сотилади. Косон туманида барпо этиладиган чорвачилик комплекси эса Косон туманида барпо этиладиган чорвачилик комплекси эса 2000 бош? орамол бо? ишга мўлжалланган. Мажмуа? урилиши учун 12 гектар, чорва молларига озу? абоп экинлар етиштириш учун 750 гектар ер майдони ажратилади. Бу ерда йилига 4280 тонна сут ва 210 тонна гўшт етиштириш кўзда тутилган.
Нишон туманида Вьетнам технологияси асосида бали? етиштиришга ихтисослашган агрофирма ташкил этилмо? да. Агрофирма вилоятдаги бали? чилик хўжаликларига ўз фаолиятини самарали ташкил этиши учун машина-механизм хизматлари, бали? увилдири? лари, омухта ем етказиб беради. Етиштирилган бали? ни сотиш ёки? айта ишлашни йўлга? ўяди.
Агрофирмада бали? увилдири? лари етиштирилиб, сув омборига ўтказилади. Йилига 500 тонна бали??айта ишловчи агрофирмада бали? чаво? лари етиштирувчи инкубацион цех, 600 тонналик музлаткич, бали? ма? сулотларини? айта ишловчи корхона, 800 тонна махсус омухта ем ишлаб чи? арувчи цех ташкил этилиши режалаштирилган.
?амаши туманида 5 минг курка бо? ишга мўлжалланган мажмуа ташкил этилади. Голландиядан келтириладиган ма? сулдор зот ва замонавий технологиялар асосида мажмуада йилига 20 минг курка жўжаси етиштирилиб, а? олига етказиб берилади. Уни жорий йилнинг декабрь ойида ишга тушириш, 30 иш ўрни яратиш мўлжалланмо? да. Мазкур лойи? а самарасида? ар бир хонадонга 100 тадан курка жўжаси тар? атилиши оилалар даромадини оширишда му? им ўрин тутиши таъкидланди.
?амаши туманида? уён етиштириш,?уён гўшти ва терисини? айта ишлашга ихтисослашган хўжалик ташкил этилмо? да. «?амаши моми??уёнлари» агрофирмаси томонидан амалга оширилаётган ушбу лойи? а самарасида 30 минг? уён етиштирилиб, йилига 120 тонна гўшт ва 40 минг дона тери тайёрланади. Хўжаликда 30 киши ишлайди. Бундан таш? ари,?уёнлар 500 хонадонга тар? атилади. А? оли пар? ез гўшт ва? ўшимча даромад билан таъминланади.
Давлат ра? бари «?арши насос станциялар каскадини? айта тиклаш — III фаза» лойи? аси билан танишди. Ушбу ирригация тармо? и эскиргани,?увур ва станцияларга Амударё сувининг лой? аси чўкиб? олгани сабабли сув исроф бўларди. Олинган сувга нисбатан энергия сарфи ошиб кетарди.
Лойи? а?арши насос станциялар каскадининг 1?6-насос станцияларининг 9 насос агрегатини, 850 метр? увурларни янгилаш, сув келтирувчи канални лой? адан тозалаш ишларини амалга оширишни кўзда тутади. Бунинг учун 128 млн 934 минг доллар мабла? сарфланади. Шунингдек, НС-1 ва НС-2 орали? идаги каналнинг 8 километр? исмини ва каналнинг чап? ир? о? дамбасини таъмирлаш режалаштирилган.
Лойи? ани бажариш натижасида 402 минг гектар су? ориладиган майдоннинг сув таъминоти яхшиланади. Насос станцияларида йилига 106,55 млн кВт соат электр энергияси тежалади.
Давлат ра? бари? арши туманида енгил саноатни ривожлантириш борасидаги янги лойи? алар билан танишди. Биринчи лойи? а — 2017?2019 йилларда вилоятда енгил саноат ма? сулотлари ишлаб чи? аришга ихтисослашган замонавий корхоналар ташкил этиш ва мавжудларини модернизация? илиш бўйича манзилли дастур бўлиб, унда 17 корхона ташкил этиш режалаштирилган. Бугунги кунда вилоятда 7 тў? имачилик корхонаси фаолият юритмо? да. Мазкур корхоналар? удудда етиштирилаётган пахта толасининг 10 фоизини? айта ишлаш? увватига эга.
«ЛТ Текстиль Интернейшнл» Ўзбекистон — Хитой — Нидерландия? ўшма корхонасида йилига 22 минг тонна ра? обатбардош аралаш ип калава ва 50 миллион квадрат метр ип газлама ишлаб чи? ариш режалаштирилаётган корхона ма? сулотларининг 80 фоизи экспортга йўналтирилади.
Яккабо? туманидаги илгариги «Яккабо? текс» корхонаси негизида барпо этилаётган «Universal Taraqqiyot Tekstil»?ўшма корхонасида вилоятда етиштирилган пахта толаси? айта ишланиб, мато ва чойшаблар ишлаб чи? арилади. Корхона тўли??увват билан ишга туширилгач, йилига 6 млн кв м мато, 2 млн жуфт чойшаб тайёрланади.
?арши ша? ридаги илгариги пахта тозалаш заводи негизида ташкил этилаётган «Wood Decor Production»?ўшма корхонасида Швейцариянинг маш? ур «Rieter», Япониянинг «Murata», «Yamata», Германиянинг «Mayer» компанияларининг ю? ори самарадорликка эга дастго? лари ўрнатилмо? да. Бу ерда дунё бозорида ра? обатбардош ип калавадан тортиб тайёр ма? сулотгача ишлаб чи? арилади.
?аш? адарё вилоятидаги ё?-мой корхоналарининг бўш майдонларида янги инвестициявий лойи? аларни амалга оширмо? да. Косон туманида ташкил этиладиган мева-сабзавотларни? уритиш цехи шулардан бири. Корхонада 10 минг тонна ма? сулот? айта ишланади.?арши ша? рида ташкил этиладиган музлаткичда 500 тонна? ишло? хўжалик ма? сулотлари са? ланади. Ушбу туманда? урилаётган мажмуада 20 минг парранда бо? иш режалаштирилмо? да.
Шундан сўнг давлат ра? бари «Шўртан газ-кимё» мажмуасининг тозаланган метани негизида синтетик сую? ё? ил? и (GTL) ишлаб чи? аришни ташкил этиш» ва «Шўртан газ-кимё» мажмуасининг ишлаб чи? ариш? увватларини кенгайтириш» лойи? алари билан танишди.
«Шўртан газ-кимё» мажмуасининг тозаланган метани негизида синтетик сую? ё? ил? и (GTL) ишлаб чи? аришни ташкил этиш» лойи? аси газ-кимё саноати йўналишида дунёнинг ил? ор технологик ечимларини ўзида акс эттирган. Ушбу лойи? а МД? доирасидаги энг йирик мега-лойи? алардан биридир.
Лойи? а доирасида йилига 3,6 млрд м куб табиий газни? айта ишлаш ор? али 1,5 млн т ю? ори сифатли «Евро-5» талабларига жавоб берадиган синтетик ё? ил? и ишлаб чи? арилади. Шундан 743 минг тоннаси дизель ё? ил? иси, 311 минг тоннаси авиакеросин, 431 минг тоннаси нафта ва 21 минг тоннаси суюлтирилган газни ташкил этади.
Давлат ра? барининг кўрсатмалари асосида «Шўртан газ-кимё» мажмуасининг ишлаб чи? ариш? увватларини кенгайтириш» лойи? аси концепцияси? айтадан кўриб чи? илиб, ишлаб чи? ариш жараёнига синтетик нафта хомашёсини жалб? илиш масаласи ўрганилди. Лойи? а ишга тушгач, заводнинг полимер ишлаб чи? ариш? уввати? озирги 125 минг тоннадан 450 минг тоннагача, яъни 3,6 баробарга оширилиши таъминланади. Биринчи бос? ичда ю? ори? ийматли хомашё синтетик нафтани? айта ишлаб, янги турдаги полиэтилен ва полипропилен билан биргаликда пиролиз дистилятини ишлаб чи? ариш кўзда тутилган.?урилиш-монтаж ишлари 2020 йилнинг тўртинчи чорагида якунланади.
?арши туманидаги «Нукробод»?ишло? фу? аролар йи? инининг Яккаё? оч массивида янгиланган намунавий лойи? алар асосида барпо этилган арзон уй-жойларни бориб кўрди.
Ушбу? арорга мувофи? Яккаё? оч массивида ер участкаси 2 сотих бўлган уч хонали уйлар? урилди. Бу уйларнинг фойдаланиш майдони 63,5 квадрат метр бўлиб, унда иккита ёто? хона, ме? монхона, ошхона, ювиниш хоналари ва? озонхона мавжуд. Массивдаги икки? аватли 16 хонадонли турар жой бинолари икки ва уч хонали? илиб? урилган.
Шавкат Мирзиёев янги уй со? ибларидан бири Алишер А? медов хонадонида бўлиб, бу ерда яшаш учун яратилган шароитлар билан танишди, дилдан су? батлашди. Ёш оила аъзолари давлатимиз ра? барига эътибори ва? амхўрлиги учун самимий миннатдорлик билдирди.
Шавкат Мирзиёев Мирмирон массивидаги янгиланган намунавий лойи? алар асосида? урилган уйларда исти? омат? илувчи а? оли учун исси? хона ташкил этиш лойи? аси билан танишди. Ушбу исси? хона 25 гектар майдонда металл, тахта, плёнка ва бош? а ма? аллий? урилиш материалларидан фойдаланилган? олда барпо этилади. Бу ерда лимон, мандарин ва папайя каби цитрус мевалар, помидор, бодринг, гулкарам,?ар хил кўкатлар етиштирилиши режалаштирилган. Ушбу лойи? а амалга оширилиши натижасида исси? хонада йилига 3 млрд сўмлик ма? сулот етиштирилади. Уларнинг бир? исми ички бозор талабларини? ондирса,?олгани экспортга йўналтирилади.
Янги дастур ишлаб чи? амиз, деди Президент. Унга кўра арзон уй-жойларнинг умумий майдони кенгайтирилади, нархлар? ам шунга мувофи? лаштирилади.?ўшимча ерда одамлар чорвачилик билан шу? улланиши, хо? ласа, мана шундай исси? хоналар? уриб, де??ончилик? илиши мумкин.
Шу ерда профилактика инспекторлари ва? ишло? врачлик пунктлари ходимлари яшаб, хизмат кўрсатадиган турар жой лойи? аси намойиш этилди.
Шавкат Мирзиёев? арши ша? ридаги «?арши лезер»?ўшма корхонасида бўлиб,?аш? адарё вилоятида чарм-пойабзал со? асини янада ривожлантириш дастури, мева-сабзавот етиштириш, янги логистика маркази ташкил? илиш, Яккабо?, Китоб, Ша? рисабз туманларида токзорлар барпо этиш бўйича? атор исти? болли лойи? алар билан танишди.
?удудда етиштириладиган тери хомашёсини сифатли? айта ишлаш ма? садида вилоятда 2017?2018 йилларга мўлжалланган умумий? иймати 12,9 млн долларлик 18 инвестиция лойи? асини амалга ошириш бўйича манзилли дастур ишлаб чи? илди.
?арши ша? ри, Де??онобод, Китоб ва Нишон туманларида 5 пойабзал, Китоб туманида чарм-атторлик ма? сулотлари, «?арши лезер» корхонасида тайёр чарм ишлаб чи? ариш лойи? алари амалга оширилади. Бу вилоятда йилига 1 миллион дона терини? айта ишлаш, 460 минг жуфт пойабзал ва 100 минг дона чарм-атторлик ма? сулотлари тайёрлаш, 200 дан орти? янги иш ўрни ташкил этиш имконини беради.
Ша? рисабз ша? рида ташкил этилаётган «Ша? рисабз» логистика маркази ушбу ма? садларга хизмат? илади. Илгариги пиллачилик фабрикаси ўрнида иш бошлайдиган логистика маркази мева-сабзавотларни етиштириш, тайёрлаш,?абул? илиш, саралаш,?айта ишлаш, жа? он талабларига мос лабораторияларда текшириш,?адо? лаш? амда? ўл, музлатилган ва? уритилган? олда экспорт? илиш билан шу? улланади.
Чиро? чи туманида йилига 8 минг тонна салат барглари, брокколи, рангли карам ва бош? а турдаги? ишло? хўжалиги ма? сулотлари, мева-сабзавот етиштириш, са? лаш ва? айта ишлашга ихтисослаштирилган «Биг агро экспорт» масъулияти чекланган жамияти барпо этилмо? да. 194 гектар майдондан иборат? иймати 14 миллион доллар бўлган ушбу корхонада 2 гектарда кўчат етиштиришга ихтисослашган исси? хона, 4000 тонна си? имли совуткич? урилиши кўзда тутилмо? да. Мазкур лойи? а амалга оширилиши натижасида йилига 6,8 миллион долларлик ма? сулотлар экспорт? илиниб, туманда 90 доимий, 500 мавсумий иш ўрни яратилади.
Яккабо?, Китоб ва Ша? рисабз туманларида 2017?2019 йилларда жами 5 минг гектарда янги токзорлар барпо этиш мўлжалланмо? да. Яккабо? туманида йилига 4 минг тонна узумни? айта ишлаш лойи? аси амалга оширилади.
Жорий йилдан бошлаб? аш? адарё вилоятининг то? ва то? олди? удудларида заъфарон плантациялари ташкил этишга киришилади. Ушбу ўсимлик тиббиёт ва ози?-ов? ат саноатида кенг ишлатилади.
?арши ша? рида мутасадди ра? барлар ва вилоят фаоллари иштирокида йи? илиш ўтказилди. Унда вилоят и? тисодиётини янги бос? ичга кўтариш, инфратузилмаларни ривожлантириш, му? андислик-коммуникация тармо? ларини яхшилаш, а? олини иш билан таъминлаш ва турмуш даражасини янада ошириш масалаларига ало? ида эътибор? аратилди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.