Президент — иив ходимлари одамлар ишончини айтариш керак — збекистон

Президент — иив ходимлари одамлар ишончини айтариш керак — збекистон

Президент — иив ходимлари: одамлар ишончини? айтариш керак — Ўзбекистон

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 17 август куни Тошкентда ички ишлар органлари тизимида олиб борилаётган ишларнинг а? воли, муаммолар ва келгусидаги вазифаларга ба? ишланган видеоселектор йи? илиши бўлиб ўтди, дея хабар? илди ЎзА.
Йи? илишда ички ишлар органлари тизимида олиб борилаётган ишларнинг а? воли, муаммолар ва келгусидаги вазифалар му? окама? илинди.
Жорий йилнинг 7 ойида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан жиноят содир этиш? олатлари 4600 тага камайди. Жумладан,?асддан одам ўлдириш 72 тага,?асддан о? ир тан жаро? ати етказиш 75 тага, бос? инчилик 81 тага, безорилик 401 тага камайди.
Энг му? ими, вояга етмаган шахслар томонидан жиноят содир этиш 12,8 фоиз, аёллар жиноятчилиги 3,84 фоиз камайишига эришилди.
Ма? аллаларда жиноятчилик ва? у?у? бузарликларнинг олдини олиш бўйича жамоатчилик институтлари билан биргаликда олиб борилган кенг? амровли профилактика тадбирлари натижасида 1765 та ма? аллада жиноят содир этилишига йўл? ўйилмади.
Со? ага ахборот-коммуникация технологиялари кенг жорий этилмо? да. Жамоат жойларида ўрнатилган 114 мингдан орти? видеокузатув мосламаларидан фойдаланган? олда Тошкент ша? ри, Андижон, Наманган, Фар? она,?аш? адарё ва Тошкент вилоятларида? арийб 10 мингга я? ин жиноят фош этилди.
Шу билан бирга, та? лиллар айрим? удудларда ишлар хўжакўрсинга, фа? ат? о?оз учун бажарилаётганини, бунинг о? ибатида вазият ижобий томонга ўзгармаётганини кўрсатмо? да.?амма жойда? ам профилактик тадбирлар самарадорлиги етарли даражада таъминланаётгани йў?.
Давлат ра? бари Ички ишлар вазирлиги ра? барияти фа? ат содир этилган жиноятлар ва уларнинг очилиш даражаси? а?ида ахборот бериш билан чекланиб? олаётганини,?удудларда ўтказилган профилактик тадбирлар, уларнинг самарадорлигини тан? идий та? лил? илиш, жойларда ички ишлар органлари фаолиятини мунтазам мувофи? лаштириб бориш каби масалаларга жиддий эътибор бермаётганини? айд этди.
Вазирлик тизимида ечимини кутаёган бош? а муаммолар? ам йў? эмас.
Президент таъкидлаганидек, айрим? удудларда? у?у? бузарликлар профилактикаси ва жиноятларни барва? т ани? лаш ишлари? они? арли эмас. Масалан, республика бўйича жиноятчилик кўрсаткичлари камайган, лекин Самар? анд вилоятида ошиб кетган. Бухоро, Навоий, Фар? она вилоятлари ва? ора? алпо? истон Республикасида хотин-?излар томонидан жиноят содир этиш? олатлари кўпайган.
Шу билан бирга, кўп бор таъкидланганига? арамасдан, жойларда профилактика масаласига етарлича эътибор берилмаяпти. Масалан, Самар? анд вилоятида содир этилган 49?отилликдан 14 таси, Жиззах вилоятида 10 тадан 4 таси, Навоий вилоятида 10 тадан 3 таси,?аш? адарёда 30 тадан 6 тасининг олдини олиш учун тўли? имкониятлар мавжуд бўлган — ма? алла фаоллари ва профилактика инспекторлари муайян жиноят э? тимолидан бохабар бўлса-да, бирор чора кўрмаган.
Бу борада яна бир му? им масала -?у? у?бузарликлар ва жиноятчиликнинг олдини олиш фа? ат ички ишлар органининг вазифаси деган эскича? арашдан воз кечилмагани билан бо? ли? дир. Хусусан, содир этилган о? ир жиноятларнинг? ар бешинчисига оилавий турмуш муносабатлари сабаб бўлган. Ва? оланки, ма? аллалар, хотин-?излар? ўмиталари оилавий келишмовчиликларни ўрганиб, ўз ва? тида бартараф этиши мумкин эди, деди давлатимиз ра? бари.
Шу муносабат билан «Ма? алла» хайрия жамоат фонди, «Нуроний» жам? армаси, Хотин-?излар? ўмитаси, Ёшлар иттифо? и ра? барларига тегишли хулоса чи? ариб,?амкорликда оилавий низолар,?ўшнилар ўртасидаги келишмовчиликлар ва шу каби бош? а можароларнинг туб сабабларини ани? лаш, уларнинг ечимини топиш, томонларни яраштириш юзасидан зарур чоралар кўриш вазифаси топширилди.
Йи? илишда таъкидланганидек, жазони ижро этиш муассасаларидан озод? илинган шахслар билан профилактик тадбирлар ўтказиш, маъмурий назорат юритиш? ам му? им а? амият касб этади. Лекин бу борадаги ишларда? ам айрим о? со? ликлар кўзга ташланмо? да. Мамлакат бўйича 12 мингга я? ин маъмурий назорат ўрнатилиши мумкин бўлган шахслардан 6377 нафарига бундай чора кўрилмаган.?олбуки, мана шундай чора уларнинг эртага яна жиноятчилик ва? у?у? бузарлик йўлига кириб кетмаслигига кафолат бўлиб хизмат? илади.?ар бир судланган шахсни ижтимоий? ўллаб-?увватлаш ор? али уларнинг давлат ва жамиятга душман эмас, дўст бўлишини таъминлашимиз шарт. Бундай шахсларни ижтимоий? аётга мослаштириш, иш билан таъминлашга ало? ида эътибор бериш керак.
Давлат ра? бари хал? аро терроризм, диний экстремизм, жамиятда, айни? са, ёшлар ўртасида ёт? оялар тар? алиши каби хавф-хатар ва та? дидлар мутасадди идоралар томонидан ўз ва? тида уларнинг олдини олиш ва чек? ўйишга доир кескин чора-тадбирлар кўришни талаб этаётганини таъкидлади.
Жойларда кўплаб чора-тадбирлар, дастурлар? абул? илинган, биро? уларнинг салмо? ли? исмининг ижроси? о?озда? олиб кетмо? да.
Узо? муддат хорижда бўлиб келган шахслар билан иш олиб боришга ало? ида эътибор? аратиш зарур. 2017 йилда 67 мингдан орти? ўзбекистонлик чет элдан? айтиб келгани ани? ланган. Жойлардаги ра? барлар ўз ва? тида бундай шахслар чет элда иш излаб сарсон бўлишининг олдини олиш ма? садида уларга? ар томонлама кўмак бериши, ўз уйида, фарзандлари ба? рида? аёт кечириши учун муносиб шароит яратишда я? индан ёрдам кўрсатиши лозим эди.?озирги кунда хориждан? айтиб келган кўплаб фу? аролар ишга жойлаштирилмагани мутасадди ташкилотлар томонидан бу масалага етарлича а? амият берилмаётганини кўрсатади.
Давлат ра? бари вояга етмаганлар ўртасида ножўя ва жиноий хатти-?аракатларнинг олдини олиш, уларнинг? у?у? ва эркинликлари,?онуний манфаатлари? имоя? илинишини таъминлаш,?онунга? урмат,?у? у?ий маданиятни шакллантириш ишлари суст бажарилаётганини? айд этди.
Бу со? ада? али-?ануз назорат ва? у?у? бузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар фаолияти ягона ма? садга йўналтирилмаган. Бола учун мактабда — мактаб, уйда — ота-она, ма? аллада — фаоллар жавобгар, деган эскича? араш йў? олмаган.
Аксарият? удудларда уюшмаган ёшлар билан ишлаш? ам ра? барлар назоратидан четда турибти.?ора? алпо? истон Республикаси, Тошкент ша? ри, Жиззах, Наманган, Андижон,?аш? адарё ва Сурхондарё вилоятларида уюшмаган ёшлар томонидан жиноят содир этиш кўрсаткичлари ю? орилигича? олмо? да.
Шу муносабат билан Вазирлар Ма? камаси ва Ички ишлар вазирлигига барча бў? индаги? окимлар ва ички ишлар органлари бошли? ларининг ёшлар масалалари бўйича ўринбосарлари фаолиятини тан? идий та? лил? илиб, тегишли таклифлар киритиш вазифаси топширилди.
Йи? илишда жиноятларни фош этиш, жиноятчиларни топиш ва ушлаш борасидаги ишлар тан? ид? илинди. Бугунги кунда 3 минг 186 жиноят фош этилмаган,?идирув эълон? илинган 15 минг 958 жиноятчидан атиги 5 минг 250 нафари ушланган. Уларнинг эркинликда юриб? айтадан жиноятга? ўл урмаслигига? еч ким кафолат бера олмайди. Шу боис Бош прокуратура, Ички ишлар вазирлиги, Миллий хавфсизлик хизмати, Олий суд тегишли ташкилотлар билан биргаликда бу со? ада ички ишлар органлари томонидан амалга оширилаётган ишларни тан? идий та? лил? илиб, ахборот бериши белгиланди.
Президент Шавкат Мирзиёев? айд этганидек, барча камчиликлар замирида аввало, ички ишлар органларида кадрлар танлаш, жой-жойига? ўйиш,?айта тайёрлаш бўйича ишлар а? волининг? они? арсизлиги билан бо? ли?. Жорий йилда ички ишлар органлари ходимларига нисбатан 223 та жиноят иши? ўз? атилгани, 462 ходим интизомий жазога тортилгани бунинг я??ол тасди? идир.
Шу билан бирга, ички ишлар органлари ходимлари содир этган жиноятларни яшириш, рўйхатга олмаслик? олатлари кузатилмо? да. Бу? о?озда жиноят кўрсаткичларини сунъий равишда пасайтиришга, ўз ходимларини? имоялашга уринишдан бош? а нарса эмас.
Со? ада кадрлар масаласини самарали? ал? илиш ма? садида давлат ра? барининг ташаббуси билан Ички ишлар академиясига ў? ишга кириш учун тест синовлари бекор? илиниб, янги тартиб белгиланди. Унга кўра, Ички ишлар вазирлигининг олий таълим муассасаларига номзодларни ма? садли тайёрлайдиган академик лицейлар ташкил этилади. 2020 йилдан бошлаб тингловчилар ў? ишга мана шу лицейлар битирувчилари ва ички ишлар органлари ходимлари орасидан су? бат ва касбий танлов асосида? абул? илинади.
Иш фаолияти самарали бўлиши учун шароит? ам етарли бўлиши керак, албатта. Шу маънода, ички ишлар органлари ходимлари, биринчи навбатда, профилактика инспекторларига хизмат ва яшаш шароитларини яхшилаш, уларни ўзлари хизмат? илаётган? удудда уй-жой билан таъминлаш бўйича кенг кўламли тадбирлар амалга оширилаётгани эътиборга молик. Аммо жойларда бу борадаги топшири? лар ижроси суст кетяпти.
Давлат ра? бари тегишли мутасаддиларга бу ишларни фаоллаштириш юзасидан топшири? ва кўрсатмалар берди.
?айд этилганидек,?удудларда ички ишлар органлари фаолиятида камчиликлар юзага келиб, узо? муддат ечилмаётганида маълум маънода туман ва ша? ар прокурорларининг? ам айби бор. Прокуратуранинг асосий вазифаларидан бири ички ишлар органлари? онунларни? андай ижро этаётганини назорат? илиш, жиноятчиликка? арши курашишда улар билан фаолиятни мувофи? лаштиришдан иборат. Лекин айрим прокуратура ходимлари таниш-билишчилик туфайли бу вазифани виждонан адо этмаяпти. Бир сўз билан айтганда, ички ишлар органлари фаолияти устидан прокурор назорати етарли даражада ўрнатилмаган.
Шу муносабат билан Бош прокуратура ра? бариятига ички ишлар органлари фаолияти устидан самарали прокурор назорати ўрнатиш ва прокурорларнинг шахсий масъулиятини оширишни таъминлаш вазифаси топширилди.
Давлат ра? бари ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштиришда тизимни исло??илишга кенг жамоатчиликни жалб? илиш му? им а? амиятга эга эканини ало? ида таъкидлади.
Ички ишлар органларини исло??илиш жараёнида Олий Мажлис Сенати янада фаоллик билан ишлаши зарур. Йи? илишда кўтарилган камчиликлар Сенат бу со? адаги ишларни янги бос? ичга кўтариши лозимлигини кўрсатмо? да.
Туман ва ша? ар ички ишлар органлари ра? барларининг ўринбосарларига? удудларни ўзаро та? симлаб олган? олда фаолият кўрсатиш вазифаси топширилган. Лекин жойларда та? симлаш кўр-кўрона амалга оширилган.
Сенат бу со? адаги ишлар самарасини ошириш, ички ишлар тизимини энг намунали со? ага айлантириш бўйича тегишли вазирликлар билан зарур чора-тадбирларни амалга ошириши лозим. Хусусан, ички ишлар вазири ва унинг ўринбосарлари? исоботини тинглаш ва тегишли? арорлар? абул? илишга янада жиддий ёндашиш зарур.?уйи бў? инда эса жойлардаги ички ишлар органлари ра? барлари ма? аллий хал? депутатлари Кенгашларига? исобот беришини янада самарали ташкил этишга кўмаклашиш керак.
Давлат ра? бари одамлар ўзини? ийнаётган муаммоларни? ал? илиш учун тўла ишонч билан, авваламбор, ички ишлар идораларига, профилактика инспекторларига мурожаат? илишига,?ар бир ходимда ўз? имоячисини кўришига эришиш зарурлигини таъкидлади. Шундагина ички ишлар органлари хал? ўртасида муносиб обрў-эътибор? озонади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.