Президент миллий кинематографияни ривожлантириш дастурини абул илди — збекистон

Президент миллий кинематографияни ривожлантириш дастурини абул илди — збекистон

Президент миллий кинематографияни ривожлантириш дастурини? абул? илди — Ўзбекистон

Президент Шавкат Мирзиёев? арори билан миллий кинематографияни ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар дастури? абул? илинди. Бу? а?да ЎзА хабар? илди.
?ужжатда? айд этилишича, мамлакат кино санъати бир асрдан зиёд тарихга эга бўлиб, ўзига хос тара??иёт йўлини босиб ўтди. Биро? бугун жа? онда кечаётган глобаллашув жараёнлари, мамлакатни модернизация? илиш ва янгилашнинг устувор вазифалари барча со? а ва тармо? лар? аторида кино санъати фаолиятини? ам такомиллаштириш, со? а ривожи учун янги имкониятлар яратишни талаб этмо? да.
«Кинематография со? асида норматив-?у? у?ий базанинг мукаммал эмаслиги, кино ишлаб чи? арадиган етакчи корхоналар, жумладан «Ўзбекфильм», «?ора? алпо? фильм»?амда «Илмий-оммабоп ва? ужжатли фильмлар» киностудияларининг моддий-техника базаси жисмоний ва маънавий жи? атдан эскиргани, кинофильмларни молиялаштириш тизимининг бугунги кун талабларига жавоб бермаслиги, кинотеатрлар ва малакали кадрлар етишмаслиги со? а ривожига салбий таъсир кўрсатмо? да», — дейилади? арорда.
?арор билан «Ўзбеккино» Миллий агентлиги марказий аппарати ва унинг? удудий бўлинмалари (жумладан «?ора? алпо? фильм»), шунингдек «Ўзбеккино»?ошида ташкил этилган Кино арбоблари ижодий уюшмасининг янгиланган тузилмаси тасди? ланди.
«Ўзбеккино» Миллий агентлиги учун давлат буюртмасига асосан миллий кино ма? сулотларини яратиш йиллик ишлаб чи? ариш? ажмларининг? уйидаги прогноз кўрсаткичлари белгиланди:
2018 йилда — 20 та, 2020 йилдан бошлаб — 30 тадан тўли? метражли бадиий фильмлар ишлаб чи? ариш; 2018 йилда — 40?исмдан иборат 20 та, 2019 йилда — 50?исмдан иборат 25 та ва 2020 йилдан бошлаб — 60?исмдан иборат 30 та? ужжатли, илмий-оммабоп, ў? ув-услубий фильмлар, киносолномалар, киножурналлар ишлаб чи? ариш; мультипликацион фильмларни 2018 йилда 15 та, 2022 йилдан бошлаб? ар йили 50 тадан ишлаб чи? ариш; ёш кино ижодкорларнинг 10 соатдан иборат? ис? а метражли фильмлари, болалар учун юмористик киножурналлар суратга олиш; давлат буюртмаси асосида ишлаб чи? арилган фильмларни жа? он бозорига чи? ариш ва фестивалларда намойиш этиш учун чет тилларга субтитрлаштириш ва дубляж? илиш; миллий кинематографиянинг энг сара асарларини тиклаш, реставрация? илиш ва замонавий форматга ўтказиш.
Ёш кино ижодкорларни? ўллаб-?увватлаш ма? садида «Ўзбеккино»?узурида Миллий кинематографияни ривожлантириш жам? армаси ташкил этилди.
?арор билан кинофильмлар намойишини самарали ташкил этиш, а? оли, айни? са ёшларга маданий хизмат кўрсатиш учун шароит яратиш ма? садида мамлакатидаги мавжуд ёшлар марказлари, маданият ва а? оли дам олиш марказлари, лицей ва коллежларнинг биноларидан фойдаланган? олда, «Ўзбеккино» Миллий агентлиги? узурида? ора? алпо? истон Республикаси ва вилоятларда таркибида кичик киностудиялари ва замонавий форматдаги кинозаллари бўлган минта? авий маданий-кўнгилочар комплекслар очи? тасди? ланди.
Келгуси йилдан бошлаб кинематография со? асида кадрларни? айта тайёрлаш ма? садида «Ўзбеккино» Миллий агентлиги? ошида ато? ли кино ижодкорлар дарс берадиган малака ошириш курслари ва «Ма? орат мактаблари» ташкил этилади. Бундан таш? ари, ёш, истеъдодли ва исти? болли кино ижодкорлари малакасини ошириш ма? садида уларнинг тегишли етакчи хорижий таълим муассасаларида мунтазам равишда та? сил олишига зарур шарт-шароитлар яратилади.
«Республика кинофонди» давлат унитар корхонаси 2020 йил 1 январдан бошлаб ўзини ўзи молиялаштиришга ўтади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.