Президент ногиронларни ллаб-увватлаш тизимини яхшилаш бйича комиссия ташкил этди — збекистон

d0bfd180d0b5d0b7d0b8d0b4d0b5d0bdd182-d0bdd0bed0b3d0b8d180d0bed0bdd0bbd0b0d180d0bdd0b8-d0bbd0bbd0b0d0b1-d183d0b2d0b2d0b0d182d0bbd0b0 Все новости

Президент ногиронларни? ўллаб-?увватлаш тизимини яхшилаш бўйича комиссия ташкил этди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти 1 августдаги фармойиши билан Ногиронларни давлат томонидан? ўллаб-?увватлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга? аратилган таклифларни тайёрлаш бўйича комиссия ташкил этилади. Унинг таркибидан бош прокурор, омбудсман, 12 та вазирлик ва давлат? ўмитаси, Инсон? у?у? лари бўйича миллий марказ, ННТ Миллий ассоциацияси ва Ногиронлар жамияти ра? барлари ўрин олди.
?ужжатда Со? ли? ни са? лаш вазирлиги, Хал? таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Бандлик ва ме? нат муносабатлари вазирлигининг ногиронларни давлат томонидан? ўллаб-?увватлаш со? асидаги фаолияти? они? арсиз деб топилди.
Ту? ма ва наслий касалликларни барва? т ани? лаш ва уларнинг олдини олиш бўйича кўрилаётган чоралар кутилган натижани бермаяпти. Ча? ало? ларни перинатал скрининг кўригидан ўтказиш ту? ма ну? сонларни ўз ва? тида ани? лашни ва ногиронликнинг кейинчалик олдини олишни таъминламаяпти, дейилади? ужжатда.
Ёш болаларни ялпи комплекс скрининг кўригидан ўтказишни ташкил этиш ва олиб боришдаги камчиликлар реабилитация тадбирларини амалга ошириш учун? улай фурсатнинг бой берилишига? амда болалар ногиронлиги пайдо бўлишига олиб келмо? да.
Ногиронлик гуру? ини ани? лаш? амда протез-ортопедия ва реабилитация техника воситалари билан таъминлашда тиббий-масла? ат комиссиялари ва тиббий-ме? нат эксперт комиссиялари фаолиятидаги бюрократик тартиб-таомиллар бартараф этилмаган.
Ногиронларни? исобга олишнинг комплекс тизими мавжуд эмаслиги, замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг етарлича жорий этилмаганлиги ногиронларнинг ижтимоий а? волини мониторинг? илиш ва уларга ўз ва? тида зарур тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш имконини бермаётгани? айд этилган.
Ногиронликни ани? лаш учун тиббий-ижтимоий экспертиза ўтказишда? ўлланилаётган мезонлар 40 йил аввалги услубиётга асосланган, мазкур со? ада чу? ур илмий тад? и?отларнинг мавжуд эмаслиги бу муаммони янада кучайтирмо? да.
Ногиронларга таълим бериш ва уларни ишга жойлаштиришнинг амалдаги тизими замонавий талабларга жавоб бермайди. Ногиронларни ме? нат фаолиятига жалб этиш ўртача 2 фоизни ташкил? илади, бу эса масъул идораларнинг ушбу со? адаги иши? они? арсизлигидан далолат беради.
?уйидагилар ташкил этилган комиссия вазифалари этиб белгиланди:
ногиронларни давлат томонидан? ўллаб-?увватлашни таъминлаш со? асидаги? онунчиликни ундаги бўшли? лар, камчиликлар ва коррупциявий омилларни ани? лаш ну? таи назаридан инвентаризация ва та? лил? илиш;
ногиронларга тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш? олатини, уларнинг таълим олиш ва ишга жойлашиш? у?у? лари амалга оширилишини, шунингдек, ногиронларни давлат томонидан? ўллаб-?увватлашни таъминлаш со? асидаги ваколатли органлар фаолиятини тан? идий ўрганиш;
ногиронлар? у?у? ларини таъминлаш со? асидаги умумэътироф этилган нормалар ва стандартларни, шунингдек, хал? аро ташкилотларнинг тавсияларини ўрганиш;
тиббий-малакавий комиссиялар ва тиббий-ме? нат эксперт комиссиялари фаолиятини шаффофлик ва очи? ликни таъминлаш, тартиб-таомилларни ўтказишни соддалаштириш ва уларнинг муддатларини? ис? артириш ма? садида? айта кўриб чи? иш;
ногиронларни ижтимоий реабилитация? илиш, уларни касбга тайёрлаш,?айта тайёрлаш, шунингдек, уларнинг малакасини ошириш бўйича, биринчи навбатда, ногиронларни иш билан таъминлашга? аратилган ишлар а? волини та? лил? илиш;
ногиронлар учун протез-ортопедия ва реабилитация техника воситалари ишлаб чи? ариш корхоналарини модернизация? илиш ва техник янгилаш, шунингдек, хорижий инвестицияларни жалб? илган? олда замонавий ишлаб чи? аришни ташкил этиш бўйича ўрганишлар ўтказиш ва таклифлар тайёрлаш;
ногиронларнинг жамоат транспорти, ижтимоий ва бош? а инфратузилма объектларидан тўс? инликсиз фойдаланишини таъминлаш? олатини та? лил? илиш;
ногиронларни давлат томонидан? ўллаб-?увватлашни таъминлаш, ту? ма ва наслий касалликларни барва? т ани? лаш? амда уларнинг олдини олиш со? асидаги? онунчиликни ва? у?у? ни? ўллаш амалиётини янада такомиллаштириш, шунингдек, а? олининг кенг? атламлари ўртасида со? лом турмуш тарзини тар? иб? илишни, шу жумладан, эрта ва? ариндошлар ўртасидаги нико? ларнинг олдини олиш ишларини тубдан кучайтириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чи? иш.
Ногиронларни давлат томонидан? ўллаб-?увватлаш тизимини янада такомиллаштириш бўйича асослантирилган таклифлар 15 сентябрга? адар тайёрланиши лозим.

Оцените статью
Добавить комментарий