Президент ораалпоистонга ташриф буюрди — збекистон

Президент ораалпоистонга ташриф буюрди — збекистон

Президент? ора? алпо? истонга ташриф буюрди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев жойларда ижтимоий-и? тисодий исло? отларнинг бориши, хал? имизнинг? аёт даражаси ва сифатини янада оширишга? аратилган бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари билан я? индан танишиш, хал? билан учрашиш ва муло? от? илиш ма? садида 20 январь куни? ора? алпо? истонга ташриф буюрди. Бу? а?да ЎзА хабар? илди.
Шавкат Мирзиёев ноябрда Шуманай туманида бўлиб ўтган сайловолди учрашувида Оролбўйи а? олисини? ар томонлама? ўллаб-?увватлаш тў? рисида сўзлаган эди. «Бундан буён? ар бир туман ва ша? арга, керак бўлса, чекка-чекка? ишло? ва овулларгача кириб борамиз. У ерда исти? омат? илаётган одамларнинг дардини эшитамиз, муаммоларини? ал? илишга? аратилган дастурлар ишлаб чи? амиз ва ижросини? атъий назоратга оламиз», — деган эди у.
Айни пайтда бу? удуднинг мураккаб шароити, Орол денгизи билан бо? ли? минта? ада юзага келган экологик офат а? олини тоза ичимлик суви билан таъминлаш, сифатли тиббий ёрдам кўрсатиш каби бир? атор му? им масалалар юзасидан кечиктириб бўлмайдиган амалий ишларни талаб этмо? да.
Давлат ра? бари ташриф давомида оддий одамлар билан учрашди, оилаларга кириб, уларнинг турмуш шароитлари билан я? индан танишди. Хўжайли туманида у марказий шифохона, «Мурувват» аёллар интернати, 69-мактаб? амда Агросаноат маркази? урилаётган участкага ташриф буюрди. 2017?2018 йилларда ишга туширилиши мўлжалланаётган ушбу мажмуа 11 гектар майдонни эгаллайди. Бу ерда? ишло? хўжалиги ма? сулотларини са? лаш,?айта ишлаш,?адо? лаш бинолари, шунингдек, терминал, юк тушириш ва ортиш майдони, музхоналар, исси? хоналар, божхона, ангар, ме? монхона, ов? атланиш муассасаси, спорт мажмуаси каби иншоотлар барпо этилади.
Бу ерда Хўжайлида турар-жой инфратузилмасини ривожлантириш масалалари? ам му? окама? илинди. Давлат ра? бари одамлар бошланган ўзгаришларни ўз? аётида? ис? илиши учун жорий йил якунигача 40 кўп? аватли турар-жой биноси барпо этиш ва фойдаланишга топшириш тў? рисида кўрсатма берди.
Шавкат Мирзиёев «?ора? алпо? истон»?ишло? врачлик пунктида? ам бўлди. Шифокорлар билан су? бат асносида а? олининг давлат идораларига ишончини муста? камлашда тиббиёт муассасалари ходимларининг фаолияти ало? ида ўрин тутиши таъкидланди.?ишло? врачлик пунктларини замонавий тиббий жи? озлар билан бир? аторда дори-дармон ва бош? а зарур ашёлар билан таъминлаш масалалари му? окама? илинди.
Президент Шуманай тумани Жумабой Бозоров номидаги болалар муси? а ва санъат мактабига ташриф буюрди. 211 ў? увчи таълим олаётган бу дарго? да миллий муси? а асбоблари, фортепьяно, хореография, тасвирий санъат каби ўндан зиёд йўналишда дарс ўтилади.
?анликўл педагогика коллежида бўлган муло? отда Президент коллеж мутахассисликларини замон талабига мос равишда ўзгартириш, туман и? тисодий-ижтимоий? аёти учун зарур кадрлар тайёрлаш кераклигини таъкидлади. Илмий, бадиий адабиётларни? ора? алпо? тилига ўгириш, чоп этиш ва таълим масканларига етказиб бериш бўйича тавсиялар берди.
Давлат ра? бари? ўн? ирот — Мўйно? ичимлик суви тармо? и?урилиши бошланиши билан танишди. 101 километрлик ушбу сув тармо? и ишга туширилгач, бир кеча-кундузда 7 минг куб метр сув узатиш ва 25 мингдан зиёд а? олини тоза ичимлик суви билан таъминлаш имконияти яратилади.
Нукус ша? рида? ора? алпо? истон фаоллари билан учрашув бўлиб ўтди. Йи? илишда? ора? алпо? истонни ижтимоий-и? тисодий ривожлантириш, а? оли учун муносиб турмуш шароитлари яратиш масалаларига ало? ида эътибор? аратилди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.