Президент соли маъмуриятчилигининг замонавий усулларига тишга фармон берди — збекистон

Президент соли маъмуриятчилигининг замонавий усулларига тишга фармон берди — збекистон

Президент соли? маъмуриятчилигининг замонавий усулларига ўтишга фармон берди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Соли? маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, соли? лар ва бош? а мажбурий тўловларнинг йи? илувчанлигини ошириш чора-тадбирлари тў? рисида»ги фармони имзоланди. Фармон матни ЎзА томонидан келтирилган.
Ушбу? ужжатда Ўзбекистон Республикаси давлат соли? хизмати органлари тизимини исло? этишнинг му? им йўналишлари белгилаб берилган.
1. Соли? маъмуриятчилиги жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва ил? ор автоматлаштирилган та? лил услубларини кенг жорий этиш, соли? тўловчиларга, энг аввало, тадбиркорлик субъектларига тў? ридан-тў? ри муло? отсиз электрон хизмат кўрсатишга тўли? ўтиш;
2. Соли? солиш объектлари ва соли? солинадиган базанинг ўз ва? тида? амда ишончли? исобга олинишини таъминлаш, ваколатли органлар ва ташкилотлар мансабдор шахсларининг соли? солиш масалалари билан бо? ли? бўлган ишончли ахборотни ўз муддатида та? дим этиш бўйича масъулиятини кучайтириш;
3. Соли? мажбуриятларини бажаришда соли? тўловчиларга? ар томонлама кўмаклашиш, соли??а оид? у?у? бузарликлар профилактикасининг таъсирчан механизмларини ишлаб чи? иш ва соли? тўловчиларнинг? у?у? ий маданиятини ошириш, соли? назоратини амалга оширишнинг замонавий услубларини жорий этиш;
4. Макрои? тисодий кўрсаткичлар динамикаси ва? удудларнинг соли? сало? иятини тизимли та? лил? илиш ор? али соли? солиш объектларини тўли??амраб олишни таъминлаш ва соли? солинадиган базани кенгайтириш бўйича самарали чора-тадбирларни амалга ошириш;
5. Фаолият кўрсатмаётган корхоналарнинг фаолиятини тиклашга? ар томонлама кўмаклашиш, паст рентабелли ва зарар кўриб ишлаётган корхоналарнинг молиявий а? волини со? ломлаштириш, ўзаро? исоб-китоблар механизмларини муста? камлаш, соли??арзи ошишига йўл? ўймаслик ор? али соли? солинадиган базани кенгайтириш;
6. Соли? солиш масалаларида, шу жумладан республика ва ма? аллий бюджетлар даромадларини оширишнинг? ўшимча захираларини ани? лаш ор? али молия органлари, манфаатдор вазирлик ва идоралар, шунингдек ма? аллий давлат? окимияти органлари билан? амкорликни янада кенгайтириш;
7. Кадрларни танлаш ва жой-жойига? ўйиш, соли? органларини маънавий-ахло? ий жи? атдан ю? ори малакали ходимлар билан тўлдириш бўйича тизимли ишларни амалга ошириш, шунингдек ходимлар ўртасида? у?у? бузарликлар профилактикасини таъминлаш ва улар учун хизматни ўташнинг муносиб шарт-шароитларини яратиш.
2018 йилнинг 1 январидан соли? мониторинги жорий этилади.
«2018 йил 1 январдан соли? органлари ва? алол соли? тўловчилар ўртасида уларга жорий соли? солиш масалаларини? ал? илишда? ар томонлама кўмаклашган? олда кенгайтирилган ахборот алмашинувини назарда тутувчи соли? назоратининг замонавий шакли – соли? мониторинги жорий этилади», дейилади ЎзА шар? ида.
Йирик соли? тўловчилар бўйича соли? маъмуриятчилиги функциялари? ора? алпо? истон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент ша? ар давлат соли? бош? армалари томонидан амалга оширилади. Ва? тинчалик молиявий? ийинчиликларга тў? наш келган? алол соли? тўловчилар – хўжалик юритувчи субъектларга? онун? ужжатларида белгиланган тартибда соли? таътиллари берилиши мумкин.
Ўтказилган камерал назорат натижалари бўйича ани? ланган тафовутлар юзасидан соли? тўловчилар томонидан асослар та? дим этилмаган та? дирда, соли? лар ва бош? а мажбурий тўловлар суммаларини суд тартибида ундириш жорий этилади.
Орти? ча тўланган соли? лар ва бош? а мажбурий тўловларни? айтариш ёки? исобга олиш соли? тўловчи ваколатли органларга мурожаат этган санадан бошлаб 15 иш куни ичида амалга оширилади.
Давлат соли? хизмати органларига кирим? ужжатларини расмийлаштирмасдан товарларни (ишларни, хизматларни) реализация? иладиган хўжалик юритувчи субъектларнинг? исобвара? лари бўйича операцияларини 5 банк кунигача бўлган муддатга ва? тинчалик тўхтатиб туриш ваколати берилади. Тошкент, Нукус ша? арларида ва вилоят марказларида соли? органларига? исоб-китоблар? а?идаги маълумотларнинг онлайн режимида берилишини таъминлайдиган назорат-касса машиналарини? ўллаш ор? али на? д пул тушуми устидан автоматлаштирилган назорат тизими жорий этилади, республиканинг? олган? удудларида мазкур тизим бос? ичма-бос? ич киритилади.
Соли? текшируви объектларини самарали танлаб олиш учун соли??а оид? у?у? бузарликларни содир этиш хавфларини та? лил? илиш, шунингдек соли? органлари томонидан ю? ори ликвидли ма? сулотлар? а?и? ий ишлаб чи? ариш? ажмининг доимий? исоби ва назоратини амалга ошириш бўйича ихтисослаштирилган автоматлаштирилган тизим жорий этилади. Давлат соли? хизмати органлари хўжалик юритувчи субъектлар ходимларининг? исоботдаги ва? а?и? ий сони мувофи? лиги устидан тизимли мониторингни амалга оширади, натижаси бўйича соли? солинадиган базани ани? лаштиради.
Давлат соли? хизмати органларининг штатлар сонини? ис? артириш? исобидан чекланган штат сони 41 нафардан иборат бўлган Ўзбекистон Республикаси? исоб палатаси тузилмасида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига тушумларнинг тўли? лигини назорат? илиш инспекцияси ташкил этилиб, унга? уйидаги асосий вазифалар юкланади:
соли? солиш тизими, соли? ва божхона маъмуриятчилигини та? лил? илиш ва ба? олаш асосида бюджет даромадларини кўпайтириш захираларини ани? лаш ва уларнинг сафарбар этилишини таъминлаш;
соли? лар турлари ва? удудлар кесимида соли? ва божхона тўловларининг йи? илувчанлик даражасини тизимли та? лил? илиш, унинг тармо? ва? удудлар кесимида пасайишига таъсир этувчи омиллар ва уларнинг о? ибатларини ани? лаш;
?удудларнинг ўзига хос хусусиятлари ва соли? тўлаш сало? иятини? исобга олган? олда Давлат бюджети даромадлари прогноз кўрсаткичларининг холислиги ва асослилигини ба? олаш;
соли? солиш объектлари ва соли? солинадиган базани тўли??амраб олиш устидан? атъий назорат ўрнатиш, манзилли йўналишлар ва назорат дастурларини, шу жумладан соли? ва бош? а молия органларининг ахборот тизимлари маълумотларини та? лил ва мониторинг? илиш асосида шакллантириш;
давлат органлари ва ташкилотларининг соли? лар ва бош? а мажбурий тўловларни? исоблаш учун фойдаланиладиган маълумотлар базаларининг ишончлилигини ба? олаш;
даромадлар прогнозини сифатли шакллантириш ва бажариш, соли? солинадиган базани кенгайтириш, соли? ларнинг йи? илувчанлиги ва соли? тўловчилар? исобининг тўли? лигини таъминлашда молия ва соли? органларининг масъулиятини ошириш? амда уларга? ар томонлама кўмаклашиш чораларини кўриш.
Давлат соли? хизмати органлари фаолияти ва соли? маъмуриятчилигининг самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар дастури (кейинги ўринларда Дастур деб юритилади) 1-иловага мувофи? тасди? ланади.
Дастурда кўрсатилган вазирлик ва идоралар ра? барлари унда назарда тутилган тадбирларнинг ўз ва? тида ва самарали амалга оширилиши учун шахсан масъул экани белгилаб? ўйилади.
2018 йилнинг 1 январига? адар соли? тўловчилар давлат соли? хизмати органларининг барча давлат хизматларидан, шу жумладан Ягона интерактив давлат хизматлари портали ор? али электрон фойдаланиш имконияти билан таъминланади. Бундан таш? ари, тадбиркорлик субъектлари электрон ра? амли имзо билан тўли? таъминланиши амалга оширилади.
Соли??онунчилиги ва соли? маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш бўйича Ишчи комиссия тузилади.
Фармонга кўра, ишчи комиссия (Ж.?ўч? оров) Вазирлар Ма? камасига? уйидагиларни назарда тутувчи норматив-?у? у?ий? ужжатлар лойи? аларини Дастурда белгиланган муддатларда киритади:
соли? маъмуриятчилиги ва назоратини ташкил этиш тартиби? амда методологиясини тубдан такомиллаштириш;
хўжалик юритувчи субъектлар ва жисмоний шахсларнинг соли? юкини янада камайтириш;
хўжалик юритувчи субъектларни “йирик соли? тўловчилар” тоифасига киритиш мезонларини белгилаш;
бир хил соли? солиш объектларига эга бўлган соли? лар ва бош? а мажбурий тўловларни бирлаштириш;
соли? солишнинг соддалаштирилган тартибини? ўллаш учун? ўшимча мезон (оборотнинг чегаравий ми? дори) жорий этишни ва ушбу ми? дор ошган корхонага, кичик тадбиркорлик субъекти ма? омини са? лаб? олган? олда,?ўшимча соли? мажбуриятларини белгилаш;
бориш? ийин бўлган ва то? ли туманларда фаолиятини амалга оширадиган, шунингдек де??он бозорларида? ишло? хўжалиги ма? сулотларини реализация? иладиган якка тартибдаги тадбиркорлар учун? атъий белгиланган соли? ставкаларини оптималлаштириш;
алкоголли ма? сулотлар? амда? имматба? о металлар ва? имматба? о тошлардан тайёрланган буюмларни чакана сотиш? у?у? и учун йи? имнинг? удудлар бўйича таба? алаштирилган ставкалари;
?алол, шу жумладан иш ўринларини ва ме? натга? а? тўлаш фондини легаллаштирадиган соли? тўловчиларни ра? батлантириш чораларини жорий этиш;
Интернет тармо? ида савдо ва хизматлар кўрсатиш со? асида соли? назоратини амалга ошириш механизмларини жорий этиш;
давлат соли? хизмати органлари ходимларини моддий ра? батлантириш механизмларини такомиллаштириш;
Ўзбекистон Республикаси Давлат соли??ўмитаси Соли? академияси фаолиятини янада такомиллаштириш.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.