Президент ватан имоячилари куни билан табриклади — збекистон

d0bfd180d0b5d0b7d0b8d0b4d0b5d0bdd182-d0b2d0b0d182d0b0d0bd-d0b8d0bcd0bed18fd187d0b8d0bbd0b0d180d0b8-d0bad183d0bdd0b8-d0b1d0b8d0bbd0b0 Все новости

Президент ватан? имоячилари куни билан табриклади — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти,?уролли Кучлар Олий Бош? ўмондони Шавкат Мирзиёев? уролли Кучлар ташкил этилганининг 26 йиллиги ва 14 январь — Ватан? имоячилари куни муносабати билан байрам табригини йўллади.
«?озирги кунда дунёда олдиндан айтиш? ийин бўлган вазият? укм сураётган мураккаб бир шароитда мамлакатимиз хавфсизлиги ва? удудий яхлитлигини, жамиятимизда тинчлик ва тотувликни таъминлаш на? адар му? им а? амиятга эга эканини чу? ур англаган? олда, биз 2017?2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича? абул? илган? аракатлар стратегиясида юртимиз мудофаа сало? иятини янада муста? камлаш ва? уролли Кучларимизни ривожлантиришни устувор йўналишлардан бири сифатида белгиладик», — дейилади табрикда.
«Ушбу Стратегия асосида биз ўтган йил давомида мамлакатимиз? аётининг бош? а тармо? лари? аторида? арбий? урилиш со? асида кўпгина энг долзарб ва му? им масалалар бўйича ани? чора-тадбир ва? аракатларни кўзда тутадиган? арорлар? абул? илдик, уларни амалга ошириш бўйича ишларни самарали ташкил этдик», — деди Президент.
Таш? и сиёсатнинг мослашувчанлиги ва очи? лиги,?ўшнилар билан дўстона ва амалий муносабатларни ривожлантириш, мамлакат муста? иллиги ва суверенитетини са? лаш энг устувор вазифа экани? а?идаги принциплар асосида Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси янгиланган? олда? абул? илинди.
2017 йилда Миллий гвардия ва Мудофаа саноати бўйича давлат? ўмитаси ташкил этилди,?арбий округларнинг таркибий тузилиши ва вазифалари тубдан? айта кўриб чи? илди,?ўшинларни бош? ариш тизими такомиллаштирилди, уларни бос? ичма-бос? ич замонавий? урол-яро? ва техника билан таъминлаш бўйича му? им? адамлар? ўйилди.
Мамлакат мудофаа? обилиятини муста? камлаш, ёшларни ватанпарварлик ру? ида тарбиялаш, армия ва хал? бирлигини таъминлаш борасида жойлардаги давлат? окимияти органларининг ролини ошириш бўйича ишлар бутунлай янги сифат бос? ичига кўтарилди.?ар бир? удудда? арбий-маъмурий секторлар ташкил этилди, уларга бевосита ра? барлик? илиш ма? аллий давлат? окимияти органлари ра? барлари зиммасига юкланди.
«Айни ва? тда хал? аро терроризм ва экстремизм хавфининг тобора ортиб бораётгани, дунёнинг айрим минта? аларида? уролли тў? нашувлар давом этаётгани, та? ликали вазият са? ланиб? олаётгани Ўзбекистоннинг бар? арор ривожланишига та? дид солмасдан? олмайди, албатта. Буларнинг барчаси олдимизда пайдо бўлаётган та? дид ва хатарларга муносиб зарба беришга доимо тайёр бўлишни талаб этади», — дея таъкидлади Президент.
«Шу муносабат билан? уролли Кучларни янада ривожлантириш, унинг жанговар тайёргарлиги ва? обилиятини ошириш доимо эътиборимиз марказида бўлади ва давлатнинг энг му? им вазифаларидан бири бўлиб? олади. Биз ана шу вазифаларни амалга оширишда? уролли Кучлар,?арбий округлар? ўмондонлиги ва ма? аллий давлат? окимияти органлари ра? барларининг фаол позициясига таянамиз», — деди давлат ра? бари.
Ватан? имоячилари куни муносабати билан Президент фармони имзоланиб,?у? у?ни му? офаза? илиш органлари, Мудофаа вазирлиги ва Фав? улодда вазиятлар вазирлигининг бир гуру? ходимлари орден ва медаллар билан мукофотланди.

Оцените статью
Добавить комментарий