Shivaki каналли кондиционерлари — кулайлик сифат ва ишончлилик — узбекистон

shivaki-d0bad0b0d0bdd0b0d0bbd0bbd0b8-d0bad0bed0bdd0b4d0b8d186d0b8d0bed0bdd0b5d180d0bbd0b0d180d0b8-d0bad183d0bbd0b0d0b9d0bbd0b8d0ba-d181 Узбекистон

Shivaki каналли кондиционерлари — кулайлик, сифат ва ишончлилик — узбекистон

Каналли кондиционерлар — катта майдонларни совутиш ёки иситишга мулжалланган ёпик кондиционер тизими. Бир неча йил аввал бундай тизимни урнатиш учун катта харажат ва саъй-харакат керак булар эди. Сабаби каналли кондиционерларни факатгина хорижда харид килиш мумкин эди.
2015 йилда Artel заводларининг ишлаб чикариш базасида минтака иклим шароитлари ва каналли кондиционерлар тизимига ортиб бораётган талаби туфайли, Узбекистонда илк бор Shivaki савдо маркаси остида каналли кондиционерларни ишлаб чикариш йулга куйилди. 2016 йилнинг сентябр ойида Тошкентда Shivaki каналли кондиционерларнинг биринчи шоу-руми очилди.
Шоу-румнинг очилиши истеъмолчилар билан узок муддатли муносабатларни ривожлантириш йулида мухим кадам булди, сабаби эндиликда пойтахт ахолиси ва бизнес вакиллари Shivaki ярим саноат, саноат ва маиший кондиционерларининг тулик ассортименти билан танишиш ва барча саволларга жавоб олиш имконига эга булди.
Ишлаб чикариш ва махсус дуконнинг ишлаш тартиби шундай йулга куйилганки, у ерда тайёр кондиционерлар тизимини харид килиш мумкин. Бунинг учун шоу-румга келиш ва буюртма бериш кифоя. Фирма дуконининг махсус мутахассислари талаб ва истаклардан келиб чиккан холда каналли кондиционерларнинг тугри турини танлашда ёрдам беради, хамда тайёр курилмани монтаж ишларини амалга ошириб берди. Шу тарика, Shivaki кондиционер тизимини танлаб, кулай, сифатли ва ишончлили махсулотга ега булим мумкин.
Бугунги кунда Shivaki иклим курилмалари ассортиментида маиший, ярим саноат ва саноат кондиционерларининг куйидаги турлари такдим этилган:
Каналли сплит тизимлар — умумий майдони 200 кв. м булган бир неча хонани совутиш имконига эга. Тизимлар совутиш ва иситишдан ташкари хавони тозалайди, намлайди ва 20 фоизга кислород билан туйинтиради. Бундай кондиционерлар кичик офислар, маросим заллари, кичик ишлаб чикариш майдончалари, коттежлар ёки куп хонали хонадонни совутишга жуда мос тушади.
Мультизонали сплит тизимлар — битта ташки блокка эга булган, унга эса турли куринишдаги ва кувватдаги бешта ички блокни улаш имконияти булган тизим. Мультизонали сплит тизимлар факатгина бир режимда ишлайди (иситиш ёки совутиш). Бундай турдаги кондиционерлар ихчамлик ва урнатиш кулайлиги, шунингдек, энергияни юкори тежаш ва узок муддат фойдаланиш билан ажралиб туради.
Кондиционернинг VRV / VRF тизимлари — катта офисларни совутишда ишлатилади. Битта ташки блокка бир неча унлаб турлича ички блоклар уланиши мумкин. Бундай тизим афзаллиги энергия тежашнинг юкори коэффициентини, шунингдек, курсатилган харорат режимини аник ушлаб туриш имконини беради.
Чиллерлар ва фанкойллар. Чиллер — суюкликни тугридан-тугри совутиш курилмаси булиб, кейинчалик унда совутилган суюклик совутишнинг локал тугунлари (фанкойллар)га юборилади. Кондиционернинг бундай тизимида хладагент сифатида сувдан фойдаланилади. Катта майдонга эга куплаб хоналарни кондиционерлаш учун кулланилади.
Бугунги кунда Shivaki каналли кондиционерлар тизимига MEDIAPARK маиший техника ва электроника дуконлар тармоги, Art Gallery галереяси, Macro супермаркетлар тармоги, Salom супермаркети ва давлат муассасилари ишонч билдирди.
Кандай турдаги кондиционер тизимини танлашдан катъий назар, Shivaki каналли кондиционерлари офис, дукон, ресторан ёки маъмурий бинода ажойиб микроиклим яратиб беради.
Манзил: Тошкент шахри, Олмазор тумани, Кичик халка йули кучаси, 2.
Телефон: (+99871) 202?22?20.
Реклама хукуки асосида. Махсулотлар сертификатланган.

Оцените статью
Добавить комментарий