Соли маслаати трисидаги онунига згартиш ва шимчалар киритиш аида — збекистон

Соли маслаати трисидаги онунига згартиш ва шимчалар киритиш аида — збекистон

«соли? масла? ати тЎ? рисида»ги? онунига Ўзгартиш ва? Ўшимчалар киритиш? а?ида — Ўзбекистон

?онунчилик палатаси томонидан 2011 йил 14 ноябрда? абул? илинган
Сенат томонидан 2011 йил 5 декабрда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 21 сентябрда? абул? илинган «Соли? масла? ати тў? рисида»ги ЎР?-55-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 9, 497-модда; 2008 йил, № 12, 640-модда)?уйидаги ўзгартиш ва? ўшимчалар киритилсин:
1) 3-модда? уйидаги мазмундаги иккинчи? исм билан тўлдирилсин:
«?уйидагилар соли? масла? ати? исобланмайди:
ўз ваколатларини амалга ошириш доирасида давлат соли? хизмати органлари, ма? аллий давлат? окимияти органлари ва бош? а давлат органлари томонидан соли? тў? рисидаги? онун? ужжатларини тушунтириш;
соли? солиш масалалари бўйича адвокатлар томонидан юридик ёрдам кўрсатиш;
аудиторлик ташкилотлари ва бош? а ташкилотларнинг соли? солиш бўйича консалтинг? амда бош? а хизматлари»;
2) 5-модда:
иккинчи хатбошисидаги «(бундан буён матнда соли? солиш масалалари деб юритилади)» деган сўзлар чи? ариб ташлансин;
учинчи хатбошиси? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«соли??исоботини тузишда мижозга (ишонч билдирувчига) ёрдам кўрсатишни»;
?уйидаги мазмундаги тўртинчи хатбоши билан тўлдирилсин:
«соли? солиш объектлари ва соли? солиш билан бо? ли? бўлган объектларни ани? лашни? амда уларнинг? исобини юритишни»;
тўртинчи хатбошиси бешинчи хатбоши деб? исоблансин;
3) 6-модданинг матни? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Соли? масла? атчилари ташкилотининг фу? аролик жавобгарлиги су? урта полисининг мавжудлиги соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатиш тў? рисида шартнома тузишнинг мажбурий шартидир»;
4)?уйидаги мазмундаги 61-модда билан тўлдирилсин:
«61-модда. Соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатиш тў? рисидаги шартнома
Соли? масла? атига доир фаолият соли? масла? атчилари ташкилоти ва мижоз (ишонч билдирувчи) ўртасида тузилган соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатиш тў? рисидаги шартнома асосида амалга оширилади.
Соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатиш тў? рисидаги шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор? илиш тартиби ушбу? онун? амда бош? а?онун? ужжатлари билан белгиланади.
Соли? масла? атчилари ташкилоти мижоз (ишонч билдирувчи) билан унинг яшаш жойи ва жойлашган еридан (почта манзилидан)?атъи назар, соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатиш тў? рисида шартнома тузишга? а?ли.
Соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатиш тў? рисидаги шартноманинг му? им шартлари? уйидагилардан иборат:
соли? масла? атининг предмети;
соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатиш муддатлари;
соли? масла? ати бўйича кўрсатиладиган хизматлар учун тўланадиган? а?нинг ми? дори, шартлари ва муддатлари;
соли? масла? атчилари ташкилотининг? амда мижознинг (ишонч билдирувчининг)?у? у? ва мажбуриятлари;
соли? масла? атчилари ташкилотининг фу? аролик жавобгарлиги су? урта полисининг мавжудлиги тў? рисидаги маълумотлар;
шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун, шунингдек учинчи шахсларнинг? у?у? лари ва? онуний манфаатларини бузганлик учун тарафларнинг жавобгарлиги.
Соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатиш тў? рисидаги шартномага? онун? ужжатларига мувофи? бош? а шартлар? ам киритилиши мумкин»;
5) 7-модда иккинчи? исмининг иккинчи хатбошиси «норматив-?у? у?ий? ужжатларни» деган сўзлардан кейин «шу жумладан миллий стандартларни» деган сўзлар билан тўлдирилсин;
6) 11-модданинг биринчи? исми:
олтинчи хатбошисидаги «белгиланган тартибда» деган сўзлар «мижознинг (ишонч билдирувчининг) розилиги билан шартнома асосида» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
?уйидаги мазмундаги саккизинчи ва тў??изинчи хатбошилар билан тўлдирилсин:
«соли? тў? рисидаги? онун? ужжатлари билан тартибга солинадиган муносабатлар иштирокчиларининг вакили сифатида давлат соли? хизмати органларида, шунингдек соли??а оид низони судгача? ал? илиш давомида ва судда? онун? ужжатларида белгиланган тартибда иш олиб бориш;
соли? текширувлари ўтказиш ва? тида соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатиш»;
7) 13-модданинг биринчи? исми? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Соли? масла? ати бўйича хизматлар кўрсатувчи соли? масла? атчилари ташкилоти мижозга (ишонч билдирувчига) соли? масла? ати бўйича миллий стандартларда белгиланган тартибда? исобот та? дим этади»;
8) 16-модда биринчи? исмининг тўртинчи хатбошиси? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«олий таълим муассасасини тамомлаганидан кейин камида беш йиллик, шу жумладан и? тисодий ёки юридик мутахассислик бўйича камида икки йиллик иш стажига эга бўлган шахс талабгор бўлиши мумкин».
2-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2012 йил 5 январдаги 3 (5423)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2012 йил 4 январь,
ЎР?-316-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2012 й., 1-сон, 2-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.